LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 M. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. a1-338 „dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. balandžio 17 d. Nr. A1-167

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2010, Nr. 122-6242; 2011, Nr. 152-7159):

1. Įrašau 3 punkte vietoj žodžių „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei žodžius „viceministrui pagal veiklos sritį.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše:

2.1. 2 punkte:

2.1.1. Papildau nauja devintąja pastraipa (buvusias devintąją–dvidešimt septintąją pastraipas laikau atitinkamai dešimtąja–dvidešimt aštuntąja pastraipomis):

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama judriojo (mobilaus) ryšio telefono ekrane pateikiama informacija.“

2.1.2. Išdėstau dvidešimt septintąją pastraipą taip:

Vidinio ryšio (FM) sistema (toliau vadinama FM sistema) – priemonė, sumažinanti triukšmą ir aidą bei pagerinanti asmenų, kurie naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais, girdėjimo kokybę.“

2.2. Išdėstau 5.15 punktą taip:

5.15. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jis naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, besimokantis bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;“.

2.3. Išdėstau 5.16 punktą taip:

5.16. įsigyti garso rodytuvą (elektroninę auklę), jei augina vaikus iki 3 metų arba slaugo asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia, arba prižiūri asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;“.

2.4. Išdėstau 9.4 punktą taip:

9.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 12.4 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas), kurį išrašo:“.

2.5. Išdėstau 10.6 punktą taip:

10.6. kai įsigyjamas garso rodytuvas (elektroninė auklė), – duomenis apie vaiko gimimo datą ar slaugomo asmens specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia, ar prižiūrimo asmens specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;“.

2.6. Išdėstau 20.1 punktą taip:

20.1. sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti sutartį (išskyrus nurodytas šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 16 bei 19 punktuose). Jei asmenys aprūpinami šio Aprašo 1 priedo 3.6 punkte nurodyta priemone, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti sutartį sudaro tik Centro teritorinis skyrius;“.

2.7. Išdėstau 20.2 punktą taip:

20.2. surašo judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 16 bei 19 punktuose, perdavimo aktą;“.

2.8. Išdėstau 21 punkto pirmąją pastraipą taip:

21. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 punkte, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones bei šio Aprašo 27, 38.1 ir 38.2 punktuose nurodytas priemones.“

2.9. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio remontą bei baterijų keitimą tik pasibaigus šio vežimėlio dalių garantiniam terminui.

Centras kompensuoja 100 procentų asmens grąžinto elektrinio vežimėlio remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos.

Centras kompensuoja 90 procentų asmens naudojamo ar Centro paramos būdu gauto elektrinio vežimėlio remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos, o asmuo sumoka 10 procentų remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos į remonto paslaugų teikėjo ar Centro atsiskaitomąją sąskaitą, priklausomai nuo to, kas teikia paslaugą.

Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.“

2.10. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis rankomis ar automatiškai reguliuojamomis lovomis ar kojomis minamais triračiais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.“

2.11. Išdėstau 40 punktą taip:

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, ar kojomis minamą triratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 100 litų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 160 litų įmoką už automatiškai reguliuojamą lovą;

40.3. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.“

2.12. Išdėstau 42 punktą taip:

42. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos ar kojomis minamo triračio, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą ar kojomis minamą triratį, eilės pabaigą.“

2.13. Išdėstau 43.2 punktą taip:

43.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu kojomis minamu triračiu ir nėra galimybės jį individualiai pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai pateikia asmenį gydančio gydytojo išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.“

2.14. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 70 litų už rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 100 litų už automatiškai reguliuojamą lovą.“

2.15. Papildau 451 punktu:

451. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.“

2.16. Išdėstau 46 punktą taip:

46. Grąžinus kojomis minamą triratį, nepasibaigus šio Aprašo 38.2 punkte nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, 10 procentų kojomis minamo triračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.“

2.17. Išdėstau 49 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.18. Išdėstau 64.4 punktą taip:

64.4. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 4 metus iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

2.19. Papildau 64.13 punktu:

64.13. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos – vieną kartą per 4 metus iki 400 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

2.20. Išdėstau 65 punktą taip:

65. Šio Aprašo 64.1, 64.2, 64.3, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 64.10, 64.11, 64.12 ir 64.13 punktuose nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytuose punktuose nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.“

2.21. Papildau 651 punktu:

651. Šio Aprašo 64.4 punkte nurodytą kompensaciją asmuo gali gauti:

651.1. nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

651.2. nuo 2014 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas 2012 m.;

651.3. nuo 2015 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.“

2.22. Išdėstau 66 punktą taip:

66. Šio Aprašo 64 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.23. Išdėstau 72 punktą taip:

72. Asmuo turi teisę gauti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 4 metus iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

2.24. Išdėstau 73 punktą taip:

73. Šio Aprašo 72 punkte nurodytą kompensaciją asmuo gali gauti:

73.1. nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

73.2. nuo 2014 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas 2012 m.;

73.3. nuo 2015 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.“

2.25. Išdėstau 74 punktą taip:

74. Šio Aprašo 72 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.26. Išdėstau 79.4 punktą taip:

79.4. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones. Gavusi iš Centro sprendimą nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą – pagal panaudos sutartis gautas techninės pagalbos priemones, jas nurašo, o priemones, nurodytas šio Aprašo 1 priedo 14.2, 14.3, 14.4 punktuose, utilizuoja nustatyta tvarka, Centrui pateikdama nurašymą ir (ar) utilizavimą pagrindžiančius dokumentus.“

2.27. Išdėstau 83 punktą taip:

83. Centras šio Aprašo 7, 28, 29, 31, 32, 40, 69 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja techninės pagalbos priemonėms ar remonto paslaugoms pirkti bei techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis ar per įmones, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.“

2.28. 1 priede:

2.28.1. Papildau 3.4, 3.5 ir 3.6 punktais:

„3.4.

padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis N

2 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams

3.5.

padangos (įprastos) su kameromis N

3 mėn.

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais

3.6.

baterijos S

3 metai

asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais“

 

2.28.2. Papildau 9.3 ir 9.4 punktais:

„9.3

paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

9.4.

paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais“

 

2.29. 2 priede:

2.29.1. Įrašau 11.2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „7 metai“ skaičių ir žodį „4 metai“.

2.29.2. Papildau 12.4 punktu:

„12.4.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“

 

2.30. 3 priede:

2.30.1. Įrašau 2.2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „7 metai“ skaičių ir žodį „4 metai“.

2.30.2. Išdėstau išnašą taip:

„* – skirti asmenims, kurie augina vaiką iki 3 metų arba slaugo asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia, arba prižiūri asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė         Algimanta Pabedinskienė