LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS patikrinimo techninės užduoties PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 12 d. Nr. D1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3423 straipsnio 10 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo techninę užduotį (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo techninės užduoties nustatyta tvarka parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos licencijas išduodančiai institucijai pirmą kartą teikia atsiskaitydamos už 2013 metus.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-255

 

LICENCIJUOTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS patikrinimo techninė užduotis

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis) nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3422 straipsnyje nurodytos licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – Organizacija), kuri organizuoja eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvos, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ar šių bei kitų gaminių pakuočių atliekų (toliau – Gaminių ar pakuočių atliekos) tvarkymą bei verčiasi kitomis įstatyme tokioms organizacijoms nustatytomis veiklos rūšimis, pateiktos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos patikrinimo organizavimo ir faktinių pastebėjimų ataskaitos rengimo tvarką.

2. Techninės užduoties nuostatomis vadovaujasi audito įmonės (nepriklausomi auditoriai), kurios atlieka Organizacijų atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programai patikrinimą (toliau – Patikrinimas) ir vadovaujantis šiuo patikrinimu pateikia faktinių pastebėjimų ataskaitą.

3. Atlikti Patikrinimą ir Ataskaitą pateikti gali tik Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 82-3233) nustatyta tvarka į sąrašą įrašyta audito įmonė (nepriklausomas auditorius).

4. Auditorius ir (arba) audito įmonė negali atlikti Patikrinimo ir pateikti ataskaitos, jeigu auditorius, audito įmonė arba audito tinklas, kuriam priklauso audito įmonė, ir Organizacija yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję ir tai galėtų pakenkti patikrinimą atliekančio auditoriaus ir (arba) audito įmonės nepriklausomumui.

5. Organizacijos Patikrinimas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti, ir šia Technine užduotimi.

6. Audito įmonė ir joje dirbantis auditorius, atliekantis Patikrinimą, privalo laikytis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintame Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Šioje techninėje užduotyje vartojamos šios sąvokos:

7.1. Išlaidas pagrindžiantis dokumentas – sąskaita faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, darbų perdavimo–priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai;

7.2. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą;

7.3. Licencijas išduodanti institucija – Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, kuri išduoda, atsisako išduoti aplinkos ministro nustatytos formos Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, tikslina jos duomenis, įspėja apie galimą licencijos sustabdymą, sustabdo jos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, išduoda jos dublikatą ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos reikalavimų.

8. Kitos šioje techninėje užduotyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Atliekų tvarkymo įstatyme, Buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. lapkričio 22 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 (Žin., 2004, Nr. 171-6342).

 

III. PATIKRINIMO ORGANIZAVIMAS

 

9. Audito įmonė Organizacijos prašymu atlieka Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programai patikrinimą pagal Techninę užduotį.

10. Audito įmonei, atliekančiai Patikrinimą, Organizacijai atstovaujantis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1. informaciją apie Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos organizavimo plane (toliau – Veiklos organizavimo planas) suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas Veiklos organizavimo plano priemones pridedant priemonių įvykdymą įrodančius dokumentus;

10.2. informaciją apie praėjusiais metais patiektų rinkai Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų Gaminių ar pakuočių kiekį ir bendrą Organizacijos vardu praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Gaminių ar pakuočių atliekų kiekį pridedant Gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus;

10.3. su licencijas išduodančia institucija suderintą Organizacijos atliekų tvarkymo finansavimo schemą (toliau – Finansavimo schema) ir informaciją apie Finansavimo schemos vykdymą, kurioje turi būti nurodyta:

10.3.1. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Organizacijai sumokėtų įnašų dydis (nurodant įnašo dalį, mokėtą už atliekų tvarkymą, litais už toną);

10.3.2. kitų pajamų dydis;

10.3.3. sukauptų pajamų bendra suma;

10.3.4. lėšos, skirtos Organizacijos administravimui;

10.3.5. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui;

10.3.6. lėšos, skirtos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programos (toliau – Švietimo programa) vykdymui (pagal konkrečias priemones);

10.3.7. lėšos, skirtos atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus Gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), tvarkymui ir Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymui;

10.3.8. lėšos, skirtos kitoms išlaidoms (Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų patirtų nuostolių dėl Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir (ar) nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui ir kitoms, Organizacijos požiūriu, svarbioms veikloms, kurias būtina nurodyti);

10.4. Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 punktuose nurodytas lėšas pagrindžiančius dokumentus;

10.5. informaciją apie Švietimo programoje suplanuotas ir per ataskaitinius metus įvykdytas Švietimo programos priemones;

10.6. visuomenės švietimą ir informavimą įrodančių dokumentų (straipsnių, bukletų, reklaminių plakatų ar kt.) kopijas, kitą Švietimo programoje nurodytų priemonių įvykdymą įrodančią informaciją (TV, radijo laidų įrašus ar kt.);

10.7. Organizacijos vadovybės patvirtinimo laišką audito įmonei dėl Organizacijos pateiktos informacijos teisingumo (pagal Lietuvos auditorių rūmų rekomenduojamą formą).

11. Patikrinimo metu Organizacijai atstovaujantis asmuo privalo bendradarbiauti su Patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti Patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

12. Auditorius Patikrinimo metu prireikus turi teisę raštu, el. paštu arba faksu kreiptis į Organizaciją atstovaujantį asmenį dėl trūkstamų dokumentų ar kitos informacijos pateikimo.

13. Visus Organizacijos audito įmonei pateikiamus dokumentus turi pasirašyti atsakingi asmenys.

 

IV. PATIKRINIMO APIMTIS

 

14. Atlikus Patikrinimą, auditorius parengia faktinių pastebėjimų ataskaitą (pagal Lietuvos auditorių rūmų rekomenduojamą formą), kurioje pateikia savo pastebėjimus šiais klausimais:

14.1. ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.1 punkte nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės (jei faktiškai įvykdytos ne visos Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės, nurodoma, kurios Veiklos organizavimo plane nurodytos priemonės laikytinos įvykdytomis, o kurios – ne);

14.2. ar Organizacijos nurodytas praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Gaminių ar pakuočių atliekų kiekis atitinka Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose nurodytą surinktą ir sutvarkytą tokių atliekų kiekį:

14.2.1. elektros ir elektroninės įrangos atliekų – pagal atskiras kategorijas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168) patvirtintų Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede;

14.2.2. pakuočių ir pakuočių atliekų – pagal atskirą pakuotės rūšį, kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503);

14.2.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų – pagal atskirus gaminius, kaip nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-474) 3 priedėlyje;

14.2.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

14.2.5. alyvos atliekų;

14.3. ar pakanka duomenų Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 punktuose nurodytoms lėšoms pagrįsti (jei duomenų pakanka ne visoms Techninės užduoties 10.3.1–10.3.8 punktuose nurodytoms lėšoms pagrįsti, nurodoma, kurioms lėšoms pagrįsti Organizacijos pateiktų duomenų pakanka, o kurioms – ne);

14.4. ar sutampa Finansavimo schemoje ir išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytos sumos;

14.5. ar pagal Organizacijos pateiktus Techninės užduoties 10.6 punkte nurodytus dokumentus faktiškai įvykdytos Švietimo programoje nurodytos priemonės (jei faktiškai įvykdytos ne visos Švietimo programoje nurodytos priemonės, nurodoma, kurios Švietimo programoje nurodytos priemonės laikytinos įvykdytomis, o kurios – ne).

15. Radęs neatitikimų, auditorius turi juos nurodyti faktinių pastebėjimų ataskaitoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atlikęs Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties Organizacijos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programai patikrinimą, auditorius pateikia faktinių pastebėjimų ataskaitą Techninės užduoties 14 punkte išdėstytais klausimais.

17. Auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitoje nenurodomi viešai neskelbiami fizinių asmenų duomenys (asmens kodas, tikslus gyvenamosios vietos adresas ir kt.).

18. Auditorius Organizacijai atstovaujantį asmenį supažindina su 16 punkte nurodyta faktinių pastebėjimų ataskaita.

19. Auditorius su Patikrinimu susijusius darbo dokumentus kartu su juos pagrindžiančių Organizacijos pateiktų dokumentų kopijomis, kai jos reikalingos, pasilieka savo nuosavybėje ir saugo Audito įstatyme nustatyta tvarka.

20. Auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita pateikiama 2 egzemplioriais: vienas skirtas Organizacijai, kitas – licencijas išduodančiai institucijai.

21. Prireikus licencijas išduodanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į audito įmonę (ar auditorių) dėl papildomos informacijos, susijusios su atliktu Patikrinimu.

22. Techninė užduotis gali būti keičiama licencijas išduodančios institucijos sprendimu suderinus su Lietuvos auditorių rūmais.

 

SUDERINTA

Lietuvos auditorių rūmų

2013-03-25 raštu Nr. 1.9-S0775

 

_________________