LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. A1-151

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 77-3046, Nr. 89-3578; 2009, Nr. 23-933, Nr. 159-7268; 2010, Nr. 115-5895; 2011, Nr. 18-868, Nr. 106-5008, Nr. 164-7829):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formos „INFORMACINIO LAPELIO“ dalies „BŪTINA ŽINOTI“ penktąją pastraipą taip:

„ – Savivaldybės administracijos sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai ir administraciniam teismui.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formoje:

2.1. „Informacijos pareiškėjui“ dalies „PAJAMOS, KURIOS SKAIČIUOJAMOS SKIRIANT IŠMOKĄ VAIKUI“ lentelėje:

2.1.1. Išdėstau 10 punktą taip:

„10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą11

 

 

 

 

2.1.2. Papildau 11 nuoroda:

11 Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.“

2.2. Išdėstau „INFORMACINIO LAPELIO“ dešimtąją pastraipą taip:

„Savivaldybės administracijos sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai ir administraciniam teismui.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) formos „INFORMACINIO LAPELIO“ dalyje „BŪTINA ŽINOTI“:

3.1. Išbraukiu antrojoje pastraipoje žodžius „pirmajai kvalifikacijai įgyti“.

3.2. Išbraukiu septintojoje pastraipoje žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formoje:

4.1. II dalies „PAJAMOS“ lentelėje:

4.1.1. Išdėstau 10 punktą taip:

„10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą11

 

 

 

 

4.1.2. Papildau 11 nuoroda:

11 Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.“

4.2. Papildau III dalį „PAPILDOMA INFORMACIJA“ 1.4 punktu:

1.4. šiais kalendoriniais metais teikėte ir (ar) teikiate žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą £[] Taip £[] Ne “.

4.3. IV dalyje „PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS“:

4.3.1. Įrašau 8 punkte vietoj žodžio ir skaičiaus „PRIDEDAMA11“ žodį ir skaičių „PRIDEDAMA12“.

4.3.2. Įrašau 8 punkto nuorodoje vietoj skaičiaus „11“ skaičių „12“.

4.4. „INFORMACINIO LAPELIO“ dalyje „BŪTINA ŽINOTI“:

4.4.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Jei kreipiatės dėl piniginės socialinės paramos ar ją gaunate, privalote:

3.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administratorių, gauti teisės aktų nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kita);

3.2. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti piniginę socialinę paramą;

3.3. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar aplinkybes, dėl kurių ši parama turi būti nutraukta ar skiriama iš naujo: apie išvykimą nuolat ar laikinai gyventi į užsienį; apie bendrai gyvenančių asmenų sudėties pasikeitimus (gimus ar mirus bendrai gyvenančiam asmeniui, susituokus, nutraukus santuoką); praradus darbą arba įsidarbinus; pasikeitus darbo laiko trukmei; nutraukus registraciją teritorinėje darbo biržoje; pasikeitus neįgalumo ar darbingumo lygiui; mokiniui ar studentui baigus ar nutraukus mokymąsi arba jam išvykus mokytis į kitą valstybę; pradėjus gauti lėšas vaikui išlaikyti ar kitas bet kokios rūšies pajamas arba nutraukus jų mokėjimą; išsprendus vaiko (vaikų) tėvystės ar materialinio išlaikymo klausimus; pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas; apie privalomosios pradinės karo tarnybos ar bausmės atlikimą ir kt.;

3.4. savivaldybės administracijos reikalavimu deklaruoti turtą ir pajamas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

3.5. sudaryti savivaldybių socialiniams darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

3.6. dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.“

4.4.2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Jei nevykdomos piniginės socialinės paramos gavėjų pareigos, savivaldybės administracija privalo:

6.1. 3 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, ir kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, o vienam gyvenančiam asmeniui 3 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jei nevykdomos 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytos pareigos;

6.2. 6 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, jei iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių institucijų gauta informacija apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas, o vienam gyvenančiam asmeniui 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą;

6.3. iki pareigos bus įvykdytos, skirti socialinę pašalpą tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, vienam gyvenančiam asmeniui neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jei nevykdomos 3.1, 3.4, 3.5 ir 3.6 punktuose nustatytos pareigos.“

4.4.3. Išbraukiu 8 punkte žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“.

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formos „INFORMACINIO LAPELIO“ dalyje „BŪTINA ŽINOTI“:

5.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Jei kreipiatės dėl piniginės socialinės paramos ar ją gaunate, privalote:

3.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administratorių, gauti teisės aktų nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kita);

3.2. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti piniginę socialinę paramą;

3.3. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar aplinkybes, dėl kurių ši parama turi būti nutraukta ar skiriama iš naujo: apie išvykimą nuolat ar laikinai gyventi į užsienį; apie bendrai gyvenančių asmenų sudėties pasikeitimus (gimus ar mirus bendrai gyvenančiam asmeniui, susituokus, nutraukus santuoką); praradus darbą arba įsidarbinus; pasikeitus darbo laiko trukmei; nutraukus registraciją teritorinėje darbo biržoje; pasikeitus neįgalumo ar darbingumo lygiui; mokiniui ar studentui baigus ar nutraukus mokymąsi arba jam išvykus mokytis į kitą valstybę; pradėjus gauti lėšas vaikui išlaikyti ar kitas bet kokios rūšies pajamas arba nutraukus jų mokėjimą; išsprendus vaiko (vaikų) tėvystės ar materialinio išlaikymo klausimus; pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas; apie privalomosios pradinės karo tarnybos ar bausmės atlikimą ir kt.;

3.4. savivaldybės administracijos reikalavimu deklaruoti turtą ir pajamas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

3.5. sudaryti savivaldybių socialiniams darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

3.6. dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.“

5.2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Jei nevykdomos piniginės socialinės paramos gavėjų pareigos, savivaldybės administracija privalo:

6.1. 3 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, ir kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, o vienam gyvenančiam asmeniui 3 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jei nevykdomos 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytos pareigos;

6.2. 6 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, jei iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių institucijų gauta informacija apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas, o vienam gyvenančiam asmeniui 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą;

6.3. iki pareigos bus įvykdytos, skirti socialinę pašalpą tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), pasirenkant ar derinant jos teikimo formas, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, vienam gyvenančiam asmeniui neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jei nevykdomos 3.1, 3.4, 3.5 ir 3.6 punktuose nustatytos pareigos.“

5.3. Išbraukiu 8 punkte žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“.

6. Išbraukiu nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formos „INFORMACINIO LAPELIO“ dalies „BŪTINA ŽINOTI“ 4 punkte žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“.

7. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formoje:

7.1. I dalies „PAJAMOS“ lentelėje:

7.1.1. Išdėstau 10 punktą taip:

„10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą11

 

 

 

 

7.1.2. Papildau 11 nuoroda:

11 Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.“

7.2. III dalyje „SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS“:

7.2.1. Įrašau 6 punkte vietoj žodžio ir skaičiaus „PRIDEDAMA11“ žodį ir skaičių „PRIDEDAMA12“.

7.2.2. Įrašau 6 punkto nuorodoje vietoj skaičiaus „11“ skaičių „12“.

7.3. Išbraukiu „INFORMACINIO LAPELIO“ dalies „BŪTINA ŽINOTI“ 7 punkte žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė