Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 „DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 3 d. Nr. 273

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 13 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2013, Nr. 19-931):

1. 1 priedo „2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1. Skyriaus „I. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos“:

1.1.1. poskyryje „06.900.0006 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė“:

1.1.1.1. išdėstyti pastraipą „01 03 Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė“ taip:

 

„01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

27 391

 

27 111

17 287

280“;

 

1.1.1.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

27 391

27 111

17 287

280“;

1.1.2. poskyryje „90.900.2944 Viešųjų pirkimų tarnyba“:

1.1.2.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas“ taip:

 

„01 01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

5 281

4 965

3 221

316“;

1.1.2.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

5 281

4 965

3 221

316“.

1.2. Skyriaus „II. Ministerijos“:

1.2.1. poskyryje „09.900.0009 Aplinkos ministerija“:

1.2.1.1. išdėstyti pastraipą „04 38 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas“ taip:

 

„04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

49 487

48 842

15 199

645“;

1.2.1.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

811 105

802 363

81 684

8 742“;

1.2.2. poskyryje „12.900.0032 Finansų ministerija“:

1.2.2.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ taip:

 

„01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

85 261

78 487

39 579

6 774“;

1.2.2.2. išdėstyti pastraipą „02 02 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“ taip:

 

„02 02

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas

166 605

166 605“;

 

 

1.2.2.3. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

4 325 384

4 296 645

221 349

28 739“;

1.2.3. poskyryje „18.900.0173 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“:

1.2.3.1. išdėstyti pastraipą „06 01 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ taip:

 

„06 01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

39 421

38 800

19 853

621“;

1.2.3.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

3 079 074

3 068 201

122 682

10 873“;

1.2.4. poskyryje „20.900.0219 Susisiekimo ministerija“:

1.2.4.1. išdėstyti pastraipą „01 10 Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ taip:

 

„01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

150 785

149 597

5 828

1 188“;

1.2.4.2. išdėstyti pastraipą „01 11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“ taip:

 

„01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

537 966

537 936

1 778

30“;

1.2.5. poskyryje „21.900.0220 Sveikatos apsaugos ministerija:

1.2.5.1. išdėstyti pastraipą „01 21 Sveikatos sistemos valdymas“ taip:

 

„01 21

Sveikatos sistemos valdymas

287 648

236 084

35 447

51 564“;

1.2.5.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

1 800 302

1 746 758

85 845

53 544“;

1.2.6. poskyryje „22.900.0326 Švietimo ir mokslo ministerija“:

1.2.6.1. išdėstyti pastraipą „10 05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas“ taip:

 

„10 05

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas

791 493

790 276

3 382

1 217“;

1.2.6.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

3 587 143

3 556 016

269 465

31 127“;

1.2.7. poskyryje „29.900.1811 Ūkio ministerija“:

1.2.7.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas“ taip:

 

„01 02

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas

210 921

210 921“;

 

 

1.2.7.2. išdėstyti pastraipą „01 05 Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ taip:

 

„01 05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

699 338

697 238

34 591

2 100“;

1.2.7.3. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

910 259

908 159

34 591

2 100“;

1.2.8. poskyryje „26.900.0617 Vidaus reikalų ministerija“:

1.2.8.1. išdėstyti pastraipą „03 03 Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ taip:

 

„03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

413 277

413 237

3 475

40“;

1.2.8.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

1 429 250

1 402 929

344 039

26 321“.

1.3. Išdėstyti pastraipą „IŠ VISO“ taip:

 

 

„IŠ VISO       

26 436 347

25 519 669

2 941 288

916 678“.

2. 2 priedo „2013 metų maksimalios techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamos sumos; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijos; maksimalus kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydis“:

2.1. Skyriaus „9.900.0009 Aplinkos ministerija“ poskyryje „04 38 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas“:

2.1.1. išdėstyti pastraipą „1.3.2.3.2 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama“ taip:

 

„1.3.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

6 935 000

 

 

VP3-4.2-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

215 200

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-004

Aplinkos ministerija

 

1 191 310

 

 

 

VP3-4.2-FM-01-V-01-002

Aplinkos ministerija

 

368 200

“;

2.1.2. išdėstyti pastraipą „ Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

 

 

 

8 709 710

0“.

2.2. Skyriaus „12.900.0032 Finansų ministerija“ poskyryje „01 02 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“:

2.2.1. išdėstyti pastraipą „1.3.2.3.2 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama“ taip:

 

„1.3.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-005 (iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

36

300 960

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-006 (iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

55

459 800

 

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

11 560 000

2 337 500

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-009 (iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

63 954

 

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-009 (nuo 2013 m. balandžio 1 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

11 833 530

786 760

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

227 800

 

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

2 522 800

 

“;

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. išdėstyti pastraipą „1.2.2.3.2 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos“ taip:

 

„1.2.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

2 040 000

412 500

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-009 (iki 2013 m. kovo 31 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

11 286

 

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-009 (nuo 2013 m. balandžio 1 d.)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

2 088 270

138 840

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

40 200

 

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

445 200

 

“;

2.2.3. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

 

 

 

31 593 800

3 675 600“.

2.3. Skyriaus „18.900.0173 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ poskyryje „06 01 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“:

2.3.1. išdėstyti pastraipą „1.3.2.3.2 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama“ taip:

 

„1.3.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1 668 210

 

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

460 700