Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl VALSTYBINIŲ MOBILIZACINIŲ UŽDUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS

 

2013 m. kovo 27 d. Nr. 256

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464) 6 straipsnio 3 punktu ir siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai pasirengta atlikti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas ir teikti paramą Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms paskelbus mobilizaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti šias valstybines mobilizacines užduotis valstybės institucijoms ir įstaigoms:

1.1. Aplinkos ministerijai:

1.1.1. užtikrinti galimų antropogeninės taršos šaltinių kontrolę;

1.1.2. koordinuoti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą;

1.1.3. nustatyti gamtos paveldo objektus, kuriuos būtina apsaugoti, ir užtikrinti jų apsaugą;

1.1.4. organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę;

1.1.5. užtikrinti gamtos išteklių naudojimo kontrolę;

1.1.6. koordinuoti atliekų (išskyrus netinkamus naudoti sprogmenis ir radioaktyviąsias atliekas, kritusių gyvulių ir bioskaidžias žemės ūkio atliekas) tvarkymą;

1.1.7. užtikrinti hidrometeorologinės veiklos tęstinumą;

1.1.8. užtikrinti hidrologinių ir meteorologinių matavimo duomenų teikimą visuomenei ir mobilizacijos sistemos subjektams į aplinką patekus pavojingosioms radioaktyviosioms, cheminėms, biologinėms ir kitoms taršiosioms medžiagoms, hidrometeorologinių sąlygų, teršalų plitimo prognozavimą ir teršalų poveikio zonų nustatymą;

1.1.9. užtikrinti radiacijos lygio stebėseną;

1.1.10. užtikrinti informacijos apie katastrofinius, stichinius ir pavojingus meteorologinius ir hidrologinius reiškinius teikimą visuomenei ir mobilizacijos sistemos subjektams, hidrometeorologinių sąlygų vertinimą ir šių sąlygų kaitos prognozavimą, hidrologinių ir meteorologinių matavimo duomenų teikimą;

1.2. Energetikos ministerijai:

1.2.1. užtikrinti šalies aprūpinimą energijos ištekliais;

1.2.2. užtikrinti mobilizacijos sistemos subjektų ir kitų vartotojų aprūpinimą energija;

1.2.3. užtikrinti būtinų energetikos objektų funkcionavimą rengiantis mobilizacijai ir ją vykdant;

1.2.4. koordinuoti energijos išteklių atsargų kaupimą, tvarkymą ir naudojimą;

1.2.5. organizuoti naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą, kaupimą ir naudojimą;

1.2.6. organizuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymą;

1.2.7. užtikrinti energijos išteklių tiekimą Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms;

1.3. Finansų ministerijai:

1.3.1. pagal kompetenciją užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų ir mobilizacijos reikmių finansavimą;

1.3.2. užtikrinti mokesčių ir muitų administravimą;

1.3.3. užtikrinti importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą ir kontrolę;

1.3.4. užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės ir Europos Sąjungos, taip pat kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valdymą ir naudojimą;

1.4. Kultūros ministerijai:

1.4.1. nustatyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes, kurias būtina išsaugoti, ir koordinuoti jų apsaugą;

1.4.2. koordinuoti valstybinės kalbos apsaugą;

1.5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

1.5.1. užtikrinti socialinio draudimo teikiamas garantijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių veiklą);

1.5.2. koordinuoti socialinės paramos ir socialinio draudimo sistemų sąveiką;

1.5.3. užtikrinti visų valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių ilgalaikę socialinę globą, veiklos tęstinumą;

1.5.4. koordinuoti socialinių paslaugų teikimą;

1.5.5. užtikrinti valstybės nustatytų socialinių ir ekonominių priemonių vykdymą, teikiant šalies gyventojams socialinę paramą, jeigu dėl objektyvių nuo jų nepriklausančių priežasčių gyventojai negali pasirūpinti būtiniausiomis gyvenimo sąlygomis iš darbo ir kitokių pajamų;

1.5.6. užtikrinti darbo ieškančių asmenų registravimą ir apskaitos tvarkymą, taip pat pasyviesiems darbo jėgos ištekliams priskirtinų asmenų, kuriuos būtų galima panaudoti mobilizacijos atveju, sąrašų sudarymą;

1.6. Susisiekimo ministerijai pagal kompetenciją ir Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktą poreikį:

1.6.1. nustatyti svarbiausius magistralinius, krašto, rajoninius kelius ir užtikrinti jų funkcionavimą;

1.6.2. nustatyti svarbiausius jūrų ir valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius ir užtikrinti jų funkcionavimą;

1.6.3. užtikrinti vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą;

1.6.4. duoti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti elektroninių ryšių tinklus, siekiant užtikrinti galimybę jais naudotis;

1.6.5. užtikrinti tarptautinių Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostų ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą;

1.6.6. nustatyti universaliųjų pašto paslaugų teikimo įmones ir užtikrinti jų veiklą;

1.6.7. užtikrinti ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklą;

1.7. Sveikatos apsaugos ministerijai:

1.7.1. užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms ministerijai pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose;

1.7.2. pagal kompetenciją užtikrinti asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tęstinumą;

1.7.3. prireikus organizuoti valstybės rezervo medicinos atsargų naudojimą;

1.7.4. nustatyti sveikatos priežiūros įstaigas ir juridinius asmenis, turinčius farmacinės veiklos licencijas, kurių veiklą būtina tęsti paskelbus mobilizaciją, ir užtikrinti jų veiklą;

1.7.5. patvirtinti materialinių išteklių, kurie būtini sveikatos priežiūros įstaigų ir juridinių asmenų, turinčių farmacinės veiklos licencijas, veiklai užtikrinti, sąrašą;

1.8. Švietimo ir mokslo ministerijai:

1.8.1. nustatyti valstybines profesinio mokymo įstaigas, kurios turėtų veikti paskelbus mobilizaciją; prireikus šias įstaigas pertvarkyti ir pritaikyti mobilizacijos reikmėms;

1.8.2. užtikrinti žmogaus saugos ir kitų dalykų dėstymą valstybinėse bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose;

1.8.3. užtikrinti medicinos, energetikos, transporto, informacinių technologijų ir pramonės specialistų rengimo tęstinumą profesinio mokymo įstaigose, nustatyti priemones, padėsiančias užtikrinti reikiamą šių specialistų skaičių;

1.8.4. užtikrinti valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų veiklos tęstinumą ir nustatyti optimalų pedagogų skaičių;

1.8.5. nustatyti mobilizacijos metu turinčius veikti mokslinių tyrimų institutus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, užtikrinti jų veiklos tęstinumą ir skirti jiems užduotis;

1.9. Teisingumo ministerijai:

1.9.1. užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą ir jos kontrolę;

1.9.2. nustatyti mobilizacijos metu optimalų antstolių kontorų, notarų biurų skaičių ir užtikrinti jų veiklos priežiūrą;

1.9.3. pagal kompetenciją atstovauti valstybei civilinėse ir administracinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

1.9.4. užtikrinti Centrinės hipotekos įstaigos, valstybės įmonės Registrų centro ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų informacijos ir duomenų patikimumą ir apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto jų tvarkymo;

1.9.5. užtikrinti laisvės atėmimo vietų ir probacijos tarnybų veiklą;

1.9.6. užtikrinti Lietuvos teismo ekspertizių centro, Valstybinės teismo medicinos tarnybos teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų vykdymą;

1.10. Užsienio reikalų ministerijai:

1.10.1. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis užtikrinti užsienio prekybos politikos įgyvendinimą;

1.10.2. teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių;

1.10.3. atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Sąjungai priimant sprendimus dėl užsienio prekybos politikos formavimo ir įgyvendinimo;

1.10.4. tvarkyti informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, taip pat valstybės institucijų ir įstaigų vardu pagal jų kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis sudaromus susitarimus, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu sudaromus susitarimus, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę;

1.10.5. vadovauti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

1.10.6. užtikrinti diplomatinių ir konsulinių santykių su užsienio valstybėmis palaikymą ir ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

1.10.7. užtikrinti iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų gaunamų dokumentų ir duomenų, siunčiamų per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus, administravimą, pagal kompetenciją organizuoti ir užtikrinti šių tinklų darbą;

1.10.8. užtikrinti pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, pagal kompetenciją bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių srityje;

1.11. Ūkio ministerijai:

1.11.1. užtikrinti pramonės, prekybos ir verslo būklės stebėseną, prekybos ir paslaugų sektorių, ūkio ir pramonės administravimą;

1.11.2. kartu su Užsienio reikalų ministerija užtikrinti prekybinių santykių su užsienio valstybėmis palaikymą;

1.11.3. užtikrinti Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklos tęstinumą;

1.11.4. koordinuoti ir užtikrinti valstybės rezervo tvarkymą;

1.11.5. koordinuoti ir užtikrinti tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių skyrimą Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms;

1.12. Vidaus reikalų ministerijai:

1.12.1. teikti pagalbą karo policijai užtikrinant eismo priežiūrą ir kontrolę Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų judėjimo maršrutuose;

1.12.2. užtikrinti, kad Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos būtų pasirengusios pereiti į ginkluotųjų pajėgų sudėtį, o įvedus karo padėtį – vykdyti Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plane numatytas priemones;

1.12.3. užtikrinti saugomų asmenų ir objektų apsaugą;

1.12.4. pagal kompetenciją užtikrinti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių objektų, valstybinės reikšmės, valstybės institucijų ir kitų svarbių objektų, Lietuvos Respublikos pasienio ruože esančių branduolinės energetikos objektų ir vežamų per Lietuvos Respublikos teritoriją branduolinių medžiagų krovinių fizinę apsaugą;

1.12.5. užtikrinti viešąją tvarką;

1.12.6. užtikrinti asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę ir valstybės sienos apsaugą, taip pat Krašto apsaugos ministerijos, Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės prašymu – duomenų apie asmenis ir transporto priemones, kertančias valstybės sieną, teikimą;

1.12.7. pagal kompetenciją užtikrinti vizų išdavimą užsieniečiams;

1.12.8. užtikrinti priešgaisrinės ir civilinės saugos sistemų funkcionavimą;

1.12.9. užtikrinti neatidėliotinos pagalbos teikimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat pagalbą nuo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų nukentėjusiems asmenims;

1.12.10. užtikrinti valstybės finansų sistemos apsaugą nuo nusikalstamo poveikio;

1.12.11. užtikrinti valdomų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimą ir informacijos bei duomenų teikimą mobilizacijos sistemos subjektams;

1.13. Žemės ūkio ministerijai:

1.13.1. nustatyti žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos subjektus, kurių veikla būtina paskelbus mobilizaciją, ir pagal kompetenciją organizuoti būtiniausių maisto produktų gamybą, perdirbimą ir tiekimą;

1.13.2. užtikrinti Europos Sąjungos fondų teikiamos paramos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų lėšų naudojimo žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės sektoriams administravimą;

1.13.3. užtikrinti Žemės ūkio ministerijos valdomų registrų funkcionavimą;

1.13.4. užtikrinti augalininkystės produktų fitosanitarinę kontrolę;

1.13.5. užtikrinti veterinarinę kontrolę;

1.13.6. užtikrinti žemės ūkio ir maisto pramonės būklės analizę ir prireikus teikti informaciją mobilizacijos sistemos subjektams;

1.13.7. užtikrinti maisto saugos, tvarkymo ir tiekimo rinkai kontrolę;

1.13.8. užtikrinti žemės ūkio ir maisto produktų valstybės rezervo atsargų sudarymą, kaupimą ir tvarkymą;

1.14. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui:

1.14.1. užtikrinti tinkamą žvalgybos informacijos rinkimą, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą;

1.14.2. pagal kompetenciją užtikrinti rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių, kylančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms, nustatymą ir šalinimą, taip pat su tuo susijusios informacijos teikimą kompetentingoms institucijoms ir asmenims;

1.14.3. užtikrinti neatidėliotiną žvalgybos informacijos teikimą nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms;

1.15. Lietuvos bankui:

1.15.1. palaikyti kainų stabilumą;

1.15.2. užtikrinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos priežiūrą;

1.15.3. užtikrinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių finansinės apskaitos ir atskaitomybės kontrolę;

1.15.4. užtikrinti pasiūlymų dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai;

1.16. Vyriausybinių ryšių centrui prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – Vyriausybinių ryšių centras):

1.16.1. užtikrinti Vyriausybinių ryšių centro valdomais specialios paskirties elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos saugumą;

1.16.2. pagal kompetenciją užtikrinti įslaptintos informacijos kriptografinių priemonių administravimą;

1.16.3. užtikrinti Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų įslaptintos informacijos perdavimą Vyriausybinių ryšių centro valdomais įslaptintos informacijos perdavimo tinklais.

2. Paskirti šias valstybines mobilizacines užduotis savivaldybių administracijoms:

2.1. pagal Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų pateiktus poreikius ir atsižvelgiant į savivaldybės administracijos galimybes užtikrinti Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimą reikiamais ištekliais ir paslaugomis, taip pat numatyti Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų dislokacijos teritorijas ir užtikrinti jų funkcionalumą;

2.2. kartu su valstybinės reikšmės objektų valdytojais organizuoti šių objektų sustiprintą apsaugą;

2.3. užtikrinti savivaldybės gyventojų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir ūkio mobilizacijos subjektų informavimą apie mobilizacijos paskelbimą;

2.4. bendradarbiauti su teritorinėmis policijos įstaigomis užtikrinant viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje;

2.5. pagal kompetenciją užtikrinti priešgaisrinę ir civilinę saugą savivaldybės teritorijoje;

2.6. nustatyti evakuotų gyventojų priėmimo ir apgyvendinimo vietas, užtikrinti jų maitinimą;

2.7. pagal kompetenciją užtikrinti savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinių paslaugų ir socialinės globos įstaigų veiklos tęstinumą;

2.8. bendradarbiaujant su Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūriniais padaliniais, veikiančiais savivaldybės teritorijoje, organizuoti privalomųjų darbų atlikimą;

2.9. nustatyti savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, kurių veiklą būtina tęsti paskelbus mobilizaciją, užtikrinti jų veiklą ir nustatyti optimalų mokytojų skaičių šiose mokyklose;

2.10. užtikrinti žmogaus saugos ir kitų dalykų dėstymą savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose;

2.11. užtikrinti komunalinių atliekų ir teritorijų tvarkymą;

2.12. užtikrinti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos rizikos veiksnių ir pavojų stebėseną, taip pat visuomenės informavimą apie juos;

2.13. užtikrinti savivaldybės teritorijoje mobilizacijos metu veikiančių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, veiklą;

2.14. apskaičiuoti materialinių išteklių, būtinų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklai savivaldybės teritorijoje užtikrinti, poreikį;

2.15. nustatyti savivaldybės teritorijoje ritualinių paslaugų įmones, kurių paslaugas būtina teikti paskelbus mobilizaciją, ir užtikrinti šių paslaugų teikimą;

2.16. nustatyti savivaldybės teritorijoje ūkio subjektus, prekiaujančius žemės ūkio ir maisto produktais, kurių veiklą būtina tęsti, ir užtikrinti jų veiklą;

2.17. nustatyti savivaldybės teritorijoje pramonės sektoriaus įmones, kurių veiklą būtina tęsti;

2.18. nustatyti maisto produktų ir būtiniausių prekių poreikį ir užtikrinti gyventojų aprūpinimą jomis;

2.19. užtikrinti savivaldybės kontroliuojamų energetikos įmonių veiklą ir numatyti jų aprūpinimą energijos ištekliais iš ūkio mobilizacijos subjektų;

2.20. bendradarbiaujant su vietiniais ir regioniniais radijo ir televizijos programų transliuotojais, užtikrinti oficialių valstybės pranešimų skelbimą savivaldybės teritorijoje;

2.21. užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių, vedančių į savivaldybės teritorijoje esančius infrastruktūros objektus, kurių veikla būtina paskelbus mobilizaciją, priežiūrą;

2.22. pagal kompetenciją nustatyti vietinio susisiekimo maršrutus ir užtikrinti keleivių vežimą šiais maršrutais;

2.23. pagal Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų ir savivaldybės poreikį nustatyti savivaldybės teritorijoje fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias kelių, geležinkelių, jūrų, oro, vidaus vandenų ir žemės ūkio transporto priemones, kurios galėtų būti panaudotos mobilizacijos reikmėms;

2.24. pagal kompetenciją užtikrinti mokesčių ir vietinių rinkliavų surinkimą;

2.25. užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje, taip pat šias paslaugas teikiančių savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos tęstinumą;

2.26. kartu su Kultūros ministerija vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                               RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS OLEKAS