VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIaUS 2010 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-173 „dėl VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. kovo 15 d. Nr. B1-226

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 2007/43/EB, nustatančios būtiniausias broilerių apsaugos taisykles, klaidų ištaisymą (OL 2013 L 58, p. 15),

pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2470; 2011, Nr. 73-3535):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-4563) 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 3 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 2007/43/EB, nustatančią būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (OL 2007 L 182, p. 19):“.

2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Vidaus audito skyriui.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų:

3.1. išdėstau 5 punkto septintąją pastraipą taip:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.“;

3.2. išdėstau 15 punktą taip:

15. Paukštidės turi būti apšviečiamos laikantis 24 valandų ritmo, išskyrus septynias dienas nuo viščiukų broilerių patalpinimo į paukštides dienos ir tris dienas iki numatyto skerdimo dienos. Taikant pauštidėse 24 valandų apšvietimo ritmą, viščiukams broileriams turi būti suteikiami ne mažiau kaip 6 valandų trukmės tamsieji laikotarpiai, iš kurių bent vienas nepertraukiamas tamsusis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 4 valandos, neįskaitant pritemdytos šviesos laikotarpių.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas