LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. a1-302 „dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. kovo 8 d. Nr. A1-108

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2007, Nr. 59-2307; 2009, Nr. 26-1042, Nr. 45-1789, Nr. 87-3725; 2010, Nr. 9-458; 2011, Nr. 10-454, Nr. 157-7434):

1.1. Išdėstau nauja redakcija nurodytu įsakymu patvirtintą Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą (pridedama).

1.2. Išdėstau nauja redakcija nurodytu įsakymu patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo sudarytoms sutartims dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų (tarp teritorinės darbo biržos ir asmens) ir sutartims dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo (tarp teritorinės darbo biržos ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos) taikomos nuostatos, galiojusios iki šio įsakymo įsigaliojimo.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-302

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymo

Nr. A1-108

redakcija)

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į teritorinę darbo biržą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), ir šių kriterijų taikymą.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

3. Šiuo kriterijų aprašu turi vadovautis:

3.1. teritorinė darbo birža, priimdama sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

3.2. NDNT, nustatydama asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

4. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:

4.1. asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;

4.2. asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

4.3. iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 1 metai;

4.4. asmuo priskirtas tikslinei grupei – nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas.

5. Prioritetas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje teikiamas asmenims, kuriems dalyvavimo joje poreikis nustatytas vertinant darbingumo lygį pirmą kartą.

6. Teritorinė darbo birža, priėmusi sprendimą siųsti asmenį, kuriam nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia asmeniui užpildytą siuntimą į NDNT (siuntimo forma tvirtinama bendru Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir NDNT direktorių įsakymu).