Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ KONFISKUOTI PERDAVIMO VYKDYTI KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖMS NARĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ BEI TURTO, GAUTO ĮVYKDŽIUS SPRENDIMUS KONFISKUOTI, PASKIRSTYMO TVARKOS

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. 219

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2012, Nr. 82-4278) 342 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Teisingumo ministerija yra centrinė institucija, atliekanti 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL 2006 L 328, p. 59) 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą funkciją – teikti pagalbą kompetentingoms institucijoms (teismams).

2.2. Piniginės lėšos, gautos kitoje Europos Sąjungos valstybėje įvykdžius Lietuvos Respublikos teismo priimtą ir tai valstybei perduotą vykdyti sprendimą konfiskuoti ir pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 16 straipsnį perduodamos Lietuvos Respublikai kaip sprendimą konfiskuoti priėmusiai valstybei, pervedamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir apie tai informuojama Valstybinė mokesčių inspekcija.

2.3. Piniginės lėšos, gautos Lietuvos Respublikoje įvykdžius kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtą ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3653 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintą sprendimą konfiskuoti, išskyrus vykdymo ir kitas susijusias išlaidas:

2.3.1. jeigu jos neviršija 10 000 eurų (34 528 litų) sumos, – pervedamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą;

2.3.2. jeigu jos viršija 10 000 eurų (34 528 litų) sumą, – pusę šių lėšų per 10 darbo dienų nuo visų piniginių lėšų, gautų realizavus valstybei perduotą konfiskuotą turtą, gavimo Valstybinė mokesčių inspekcija perveda į Europos Sąjungos valstybė narės, kurios teismas priėmė sprendimą konfiskuoti, kompetentingos institucijos nurodytą sąskaitą, o kita pusė pervedama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

3. Pasiūlyti Nacionalinei teismų administracijai rinkti ir kiekvieną pusmetį Teisingumo ministerijai teikti informaciją apie Lietuvos Respublikos teismų Europos Sąjungos valstybėms narėms perduotus vykdyti ir iš jų gautus sprendimus konfiskuoti.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 219

 

Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos teismų baudžiamosiose bylose paskirto turto konfiskavimo ir išplėstinio turto konfiskavimo perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms tvarką.

2. Taisyklės įgyvendina 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL 2006 L 328, p. 59) nuostatas ir atitinkamas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/299/TVR, iš dalies keičiančio pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinančio asmenų procesines teises bei skatinančio tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL 2009 L 81, p. 24), nuostatas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Sprendimas konfiskuoti – dėl nusikalstamos veikos vykusiame procese Lietuvos Respublikos teismo priimtas galutinis sprendimas dėl bausmės ar kitokios priemonės, kurios pasekmė yra neatlygintinis turto paėmimas, paskyrimo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2012, Nr. 82-4278) 173 straipsnyje. Sprendimas konfiskuoti apima Lietuvos Respublikos teismų baudžiamosiose bylose priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus (nuosprendžius, nutartis, baudžiamuosius įsakymus), kuriais paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) 72 straipsnio nuostatas arba išplėstinis turto konfiskavimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 723 straipsnio nuostatas, taip pat Lietuvos Respublikos teismų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus, kuriais konfiskuojamas Baudžiamojo kodekso 72 ir 723 straipsniuose nurodytas turtas.

Liudijimas, nurodytas 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnyje (toliau – liudijimas), – pagal Taisyklių priede nurodytą formą parengtas ir sprendimą konfiskuoti ir nutartį dėl sprendimo konfiskuoti perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei liudijantis dokumentas.

Siunčiamieji dokumentai – liudijimas ir sprendimas konfiskuoti ar šio sprendimo patvirtinta kopija.

4. Kitos Taisyklėse nurodytos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. Sprendimo kitai Europos Sąjungos valstybEI narei perduoti vykdyti sprendimą konfiskuoti priėmimas

 

5. Kai sprendimu konfiskuoti konfiskuojama pinigų suma, šis sprendimas kartu su liudijimu teismo gali būti perduotas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai, jeigu teismas pagrįstai mano, kad toje valstybėje fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (toliau – juridinis asmuo), dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, turi turto ar pajamų.

6. Kai sprendimu konfiskuoti konfiskuojamas konkretus daiktas (turto vienetas), šis sprendimas kartu su liudijimu teismo gali būti perduodamas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai, jeigu teismas pagrįstai mano, kad toje valstybėje narėje yra sprendime konfiskuoti nurodytas daiktas.

7. Kitais atvejais, kai nerandama pagrįstų priežasčių, leidžiančių teismui nustatyti kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas sprendimas konfiskuoti, šis sprendimas teismo gali būti perduodamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai, kurioje fizinis ar juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, paprastai gyvena arba turi registruotą buveinę.

8. Klausimą dėl sprendimo konfiskuoti perdavimo vykdyti kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 362 straipsnyje nustatyta tvarka nagrinėja ir nutartimi išsprendžia sprendimą konfiskuoti priėmęs teismas. Šį sprendimą teismas priima savo iniciatyva pagal baudžiamojoje byloje esančią medžiagą arba baudžiamojo poveikio priemonę vykdančios institucijos ar nuosprendžio vykdymą kontroliuojančio prokuroro teikimą.

9. Nusprendęs perduoti sprendimo konfiskuoti vykdymą kitai Europos Sąjungos valstybei narei, teismas priima nutartį dėl sprendimo konfiskuoti perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei. Šioje nutartyje turi būti nurodyta:

9.1. nutartį priėmusio teismo pavadinimas;

9.2. nutarties surašymo laikas ir vieta;

9.3. nutartį priimant dalyvavę asmenys (jeigu buvo rengiamas teismo posėdis);

9.4. sprendimo perduoti sprendimo konfiskuoti vykdymą kitai Europos Sąjungos valstybei narei pagrindas;

9.5. Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai perduodamas sprendimo konfiskuoti vykdymas;

9.6. įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties, kuria paskirtas sprendimas konfiskuoti, rekvizitai (teismo pavadinimas, sprendimo rūšis, priėmimo laikas ir vieta, baudžiamosios bylos numeris, sprendimo įsiteisėjimo data);

9.7. konfiskuojami daiktai arba konfiskuojamo turto vertė pinigais.

10. Jeigu teismas atsisako tenkinti baudžiamojo poveikio priemonę vykdančios institucijos ar nuosprendį kontroliuojančio prokuroro teikimą dėl sprendimo konfiskuoti vykdymo perdavimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, priimama motyvuota nutartis atsisakyti perduoti sprendimo konfiskuoti vykdymą kitai Europos Sąjungos valstybei narei.

11. Skundai dėl Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodytų teismo nutarčių nagrinėjami Baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

III. kitai Europos Sąjungos valstybei narei perduodamų vykdyti Sprendimų KONFISKUOTI persiuntimas

 

12. Per 3 darbo dienas nuo nutarties dėl sprendimo konfiskuoti perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei įsiteisėjimo arba bylos grąžinimo iš aukštesnės instancijos teismo užpildomas liudijimas, kurį pasirašo sprendimą konfiskuoti priėmusio teismo teisėjas.

13. Jeigu teismas žino vykdančiosios Europos Sąjungos valstybės narės instituciją, kuri kompetentinga vykdyti perduodamą sprendimą konfiskuoti, teismas siunčiamuosius dokumentus šiai institucijai siunčia tiesiogiai.

14. Jeigu teismas nežino vykdančiosios Europos Sąjungos valstybės narės institucijos, kuri kompetentinga vykdyti perduodamą sprendimą konfiskuoti, teismas konsultuojasi su Teisingumo ministerija, kuri išsiunčia visas būtinas užklausas, taip pat per Europos teisminio tinklo kontaktinius punktus, kad gautų informaciją iš sprendimą vykdančiosios valstybės. Po to, kai nustatoma kompetentinga Europos Sąjungos valstybės narės institucija, teismas siunčiamuosius dokumentus šiai institucijai siunčia tiesiogiai.

15. Jeigu siunčiamieji dokumentai konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje narėje privalo būti pateikiami per jos centrinę instituciją, teismas siunčiamuosius dokumentus pateikia tos valstybės centrinei institucijai.

16. Liudijimo ir prireikus kitų dokumentų vertimą į Europos Sąjungos valstybės narės prašomą kalbą užtikrina sprendimą konfiskuoti priėmęs teismas.

17. Sprendimas konfiskuoti vienu metu gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei, išskyrus Taisyklių 18 ir 19 punktuose nustatytus atvejus.

18. Sprendimas konfiskuoti, kuriuo konfiskuojami konkretūs daiktai, gali būti perduodamas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu, kai:

18.1. teismas pagrįstai mano, kad skirtingi sprendime konfiskuoti nurodyti daiktai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse;

18.2. arba sprendime konfiskuoti nurodytų konkrečių daiktų konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje;

18.3. arba teismas pagrįstai mano, kad sprendime konfiskuoti nurodyti daiktai yra vienoje iš dviejų ar daugiau nurodytų vykdančiųjų valstybių.

19. Sprendimas konfiskuoti, kuriuo konfiskuojama pinigų suma, gali būti perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu, kai teismas mano, kad tam yra specialus poreikis, pavyzdžiui, kai turtas nebuvo įšaldytas pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 185), arba tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas Lietuvoje ir kurioje nors kitoje vykdančiojoje valstybėje, neužteks padengti visai sumai, nurodytai sprendime konfiskuoti.

20. Kai Taisyklių 18 ir 19 punktuose nustatytais atvejais sprendimas konfiskuoti vienu metu perduodamas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pildoma tiek liudijimų, į kiek vykdančiųjų valstybių kreipiamasi.

 

IV. SPRENDIMO kitai Europos Sąjungos valstybEI narei perduoti vykdyti sprendimą konfiskuoti pasekmės ir vykdymAS

 

21. Kitai Europos Sąjungos valstybei narei perduotas vykdyti sprendimas konfiskuoti gali būti toliau vykdomas Lietuvos Respublikoje.

22. Teismas savo iniciatyva ar baudžiamojo poveikio priemonę vykdančios institucijos prašymu nedelsdamas informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją, kai:

22.1. teismas pagrįstai mano, kad yra rizika, jog vykdant sprendimą konfiskuoti gauta suma viršys konfiskuojamo turto maksimalią sumą (pavyzdžiui, kai gaunama informacija iš vykdančiosios valstybės pagal 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 10 straipsnio 3 dalį ir panašiai); jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija atidėjo sprendimo konfiskuoti vykdymą dėl, jos manymu, esamos rizikos, kad visa iš sprendimo vykdymo gauta suma viršys sprendime konfiskuoti nurodytą sumą dėl to, kad šis sprendimas vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, tokiu atveju teismas kuo greičiau informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją, ar minėta rizika išnyko;

22.2. Lietuvos Respublikoje ar kitoje vykdančiojoje valstybėje įvykdytas visas ar dalis sprendimo konfiskuoti, drauge turi būti nurodoma suma, dėl kurios sprendimas konfiskuoti dar nebuvo įvykdytas;

22.3. po sprendimo konfiskuoti perdavimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei asmuo savanoriškai sumoka bet kokią pinigų sumą pagal sprendimą konfiskuoti; tokiu atveju ši sumos dalis atskaitoma iš sumos, kuri pagal sprendimą konfiskuoti turi būti konfiskuota vykdančiojoje valstybėje.

23. Teismas nedelsdamas informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie bet kurį sprendimą ar priemonę, dėl kurių sprendimas konfiskuoti tampa nevykdytinas ar atsiimamas iš vykdančiosios valstybės dėl kurios nors kitos priežasties.

24. Vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai informavus apie sprendimo konfiskuoti visišką ar dalinį įvykdymą arba neįvykdymą, teismas apie tai nedelsdamas praneša baudžiamojo poveikio priemonę vykdančiai institucijai ir nuosprendžio vykdymą kontroliuojančiam prokurorui. Jeigu vykdančiajai valstybei įvykdžius sprendimą konfiskuoti gautas turtas ar piniginės lėšos pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 16 straipsnį turi būti perduoti Lietuvos Respublikai kaip sprendimą konfiskuoti priėmusiai valstybei, teismas apie tai raštu taip pat praneša Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

25. Vykdančiosios valstybės kompetentingų institucijų reikalavimai pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 18 straipsnį regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka iš Lietuvos Respublikos išieškoti pinigines lėšas, kurias šios institucijos pagal savo nacionalinę teisę išmokėjo suinteresuotoms šalims, įskaitant gera valia (bona fide) veikusius trečiuosius asmenis, atlygindamos žalą, padarytą vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai vykdant joms perduotus Lietuvos Respublikos teismų sprendimus konfiskuoti, perduodami nagrinėti Teisingumo ministerijai Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo (Žin., Nr. 2002, Nr. 56-2228) nustatyta tvarka.

26. Vykdančiosios valstybės kompetentingų institucijų prašymai pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 20 straipsnį pasidalyti dideles ar išimtines išlaidas, patirtas vykdančiojoje valstybėje vykdant joms perduotus Lietuvos Respublikos teismų sprendimus konfiskuoti, perduodami nagrinėti Teisingumo ministerijai. Šios išlaidos prireikus gali būti apmokamos iš Teisingumo ministerijai numatytų asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų vykdymo išlaidoms atlyginti.

27. Teisingumo ministerija, siekdama užtikrinti tinkamą Taisyklių nuostatų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos teismams, taip pat kaupia statistinius duomenis apie Europos Sąjungos valstybėms narėms perduotus vykdyti ir iš jų gautus sprendimus konfiskuoti.

 

_________________

 


 

Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisyklių

priedas

 

LIUDIJIMAS, nurodytas Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnyje

 

a) Priimančioji valstybė ir vykdančioji valstybė

Priimančioji valstybė .................................................................................................

Vykdančioji valstybė ................................................................................................

 

b) Teismas, priėmęs sprendimą konfiskuoti:

Oficialus pavadinimas: ..............................................................................................

...................................................................................................................................

Adresas: ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Bylos nuoroda ...........................................................................................................

Tel. (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) .................................................................

Faksas (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) ............................................................

El. paštas (jeigu yra): .................................................................................................

Kalbos, kuriomis galima susižinoti su sprendimą priėmusia institucija: ....................

...................................................................................................................................

Duomenys apie informaciją teikiantį (-čius) asmenį (-is), į kurį (-iuos) galima kreiptis dėl papildomos informacijos, siekiant įvykdyti sprendimą konfiskuoti arba, kai tai taikytina, koordinuoti dviem ar daugiau vykdančiųjų valstybių perduotą sprendimą konfiskuoti, arba priimančiajai valstybei perduoti pinigus ar turtą, gautus įvykdžius sprendimą (vardas, pavardė, titulas / rangas, tel., faks. ir, jeigu yra, el. pašto adresas): ...........................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

c) Institucija, kompetentinga priimančiojoje valstybėje įvykdyti sprendimą konfiskuoti (jeigu tai yra ne b punkte nurodytas teismas):

Oficialus pavadinimas: ..............................................................................................

...................................................................................................................................

Adresas: ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tel. (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) .................................................................

Faksas (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) ............................................................

El. paštas (jeigu yra): .................................................................................................

Kalbos, kuriomis galima susižinoti su institucija, kompetentinga vykdyti sprendimą:          

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Duomenys apie informaciją teikiantį (-čius) asmenį (-is), į kurį (-iuos) galima kreiptis dėl papildomos informacijos, siekiant įvykdyti sprendimą konfiskuoti arba, kai tai taikytina, koordinuoti dviem ar daugiau vykdančiųjų valstybių perduotą sprendimą konfiskuoti, arba priimančiajai valstybei perduoti sprendimą įvykdžius gautus pinigus ar turtą (vardas, pavardė, titulas / rangas, tel., faks. ir, jeigu yra, el. pašto adresas):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

d) Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už sprendimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas: ...........................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Informaciją teikiantis asmuo, jeigu taikytina (titulas / rangas, vardas ir pavardė) ....

...................................................................................................................................

Adresas: ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Bylos nuoroda: ..........................................................................................................

Tel. (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) .................................................................

Faksas (šalies kodas) (vietos / miesto kodas) ............................................................

El. paštas (jeigu yra): .................................................................................................

 

 

 

e) Institucija ar institucijos, į kurias galima kreiptis (tais atvejais, kai užpildyti c ir (arba) d punktai):

£[] b punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl ....................................................................................................

£[] c punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl ....................................................................................................

£[] d punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl ....................................................................................................

 

 

 

f) Jeigu sprendimas konfiskuoti buvo priimtas po arešto akto perdavimo vykdančiajai valstybei pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto ar įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje1, pateikite arešto aktui identifikuoti reikalingą informaciją (arešto akto priėmimo ir perdavimo datas, instituciją, kuriai aktas perduotas, nuorodinį numerį, jeigu žinomas):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

_________________

1 OL L 196, 2003 8 2, p. 45.

 

 

g) Jeigu sprendimas konfiskuoti buvo persiųstas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikite šią informaciją:

1. Sprendimas konfiskuoti buvo perduotas šioms vykdančiosioms valstybėms (šalys ir institucijos):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Sprendimas konfiskuoti buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei dėl šios priežasties (pažymėkite tinkamą langelį):

2.1. Kai sprendimu konfiskuoti konfiskuojamas vienas ar keli konkretūs turto vienetai:

£[] manoma, kad skirtingi konkretūs sprendime konfiskuoti nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse;

£[] konkretaus turto vieneto konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje;

£[] manoma, kad konkretus sprendime konfiskuoti nurodyto turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau konkrečiai nustatytų vykdančiųjų valstybių.

2.2. Kai sprendimu konfiskuoti konfiskuojama pinigų suma:

£[] turtas nebuvo areštuotas pagal 2003 m. liepos 22 d. pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto ar įrodymų arešto vykdymo Europos Sąjungoje;

£[] tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir vienoje kurioje vykdančiojoje valstybėje, neužteks padengti visai sumai, nurodytai sprendime konfiskuoti;

£[] kitos priežastys (nurodykite): ...............................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

h) Informacija apie fizinius ar juridinius asmenis, dėl kurių priimtas sprendimas konfiskuoti:

1. Fizinio asmens atveju

Pavardė: ....................................................................................................................

Vardas (vardai): ........................................................................................................

Mergautinė pavardė, jeigu taikytina: .........................................................................

Pravardės, slapyvardžiai, jeigu taikytina: ..................................................................

Lytis: .........................................................................................................................

Pilietybė: ...................................................................................................................

Tapatybės dokumento ar socialinio draudimo numeris (jeigu turi): ..........................

Gimimo data: ............................................................................................................

Gimimo vieta: ............................................................................................................

Paskutinis žinomas adresas: ......................................................................................

...................................................................................................................................

Kalba (-os), kurią (-ias) asmuo supranta (jeigu žinoma): ...........................................

...................................................................................................................................

1.1. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojama pinigų suma:

Sprendimas konfiskuoti perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):

£[] a) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Priežastys manyti, kad asmuo turi turto / pajamų: ....................................................

...................................................................................................................................

Asmens turto / pajamų šaltinio apibūdinimas: ...........................................................

...................................................................................................................................

Asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma vieta): ......

...................................................................................................................................

£[] b) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas sprendimas konfiskuoti, tačiau asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, paprastai gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Įprastinė gyvenamoji vieta vykdančiojoje valstybėje: ...............................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

1.2. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojamas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai):

Sprendimas konfiskuoti perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):

£[] a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. i punktą);

£[] b) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nutarime konfiskuoti nurodytas (-i) visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis (-ys) yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

£[] c) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų b punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas sprendimas konfiskuoti, tačiau asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, paprastai gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Įprastinė gyvenamoji vieta vykdančiojoje valstybėje: ...............................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

2. Juridinio asmens atveju:

Pavadinimas: .............................................................................................................

Juridinio asmens forma: ............................................................................................

Registracijos numeris (jeigu yra)2: .............................................................................

Registruota buveinė (jeigu yra)3: ...............................................................................

Juridinio asmens adresas: ..........................................................................................

2.1. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojama pinigų suma:

Sprendimas konfiskuoti yra perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):

£[] a) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Priežastys manyti, kad juridinis asmuo turi turto / pajamų: ......................................

...................................................................................................................................

Juridinio asmens turto / pajamų šaltinio apibūdinimas: .............................................

...................................................................................................................................

Juridinio asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma vieta):     

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

£[] b) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas sprendimas konfiskuoti, tačiau juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, turi registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Registruota buveinė vykdančiojoje valstybėje: .........................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

2.2. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojamas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai):

Sprendimas konfiskuoti perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):

£[] a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. i punktą);

£[] b) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nutarime konfiskuoti nurodytas (-i) visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis (-ys) yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:    

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

£[] c) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų b punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas sprendimas konfiskuoti, tačiau juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, turi registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:

Registruota buveinė vykdančiojoje valstybėje: .........................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

_________________

2 Kai sprendimas konfiskuoti perduodamas sprendimą vykdančiajai valstybei dėl to, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, toje valstybėje turi registruotą buveinę, privaloma nurodyti registracijos numerį ir registruotą buveinę.

3 Kai sprendimas konfiskuoti perduodamas sprendimą vykdančiajai valstybei dėl to, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas konfiskuoti, toje valstybėje turi registruotą buveinę, privaloma nurodyti registracijos numerį ir registruotą buveinę.

 

 

i) Sprendimas konfiskuoti:

 

Sprendimas konfiskuoti priimtas (data): ...................................................................

...................................................................................................................................

Sprendimas konfiskuoti įsiteisėjo (tapo galutinis) (data): .........................................

...................................................................................................................................

Sprendimo konfiskuoti nuorodinis numeris (jeigu yra): ............................................

...................................................................................................................................

 

 

 

1. Informacija apie sprendimo konfiskuoti pobūdį

1.1. Nurodykite (pažymėdami tinkamą langelį (-ius), ar sprendimu konfiskuoti konfiskuojama:

£[] pinigų suma;

Vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą (skaičiai ir žodžiai):      

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Bendra suma, nurodyta sprendime konfiskuoti, nurodant valiutą (skaičiai ir žodžiai):         

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

£[] konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai)

Konkretaus (-čių) turto vieneto (-ų) aprašymas: ........................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Konkretaus (-čių) turto vieneto (-ų) buvimo vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta): ........................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Jeigu konkretaus (-čių) turto vieneto (-ų) konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, atliktinų veiksmų aprašymas: ...........................................

...................................................................................................................................

 

1.2. Teismas nusprendė, kad turtas (pažymėkite tinkamą langelį (-ius):

£[] i) yra pajamos, įgytos padarius nusikalstamą veiką, arba lygiavertis visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai;

£[] ii) yra tokios nusikalstamos veikos įrankis ar priemonė;

£[] iii) konfiskuotinas dėl išplėstinio turto konfiskavimo taikymo priimančioje valstybėje, kaip nurodyta a, b ir c punktuose. Sprendimo pagrindas yra tai, kad teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, jog svarstomas turtas įgytas iš:

£[] a) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už konkrečią nusikalstamą veiką, o tai teismo laikoma pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba

£[] b) nuteisto asmens panašios nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už konkrečią nusikalstamą veiką, o tai teismo laikoma pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba

£[] c) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos ir nustatyta, kad turto vertė neproporcinga šio asmens teisėtoms pajamoms;

£[] iv) konfiskuotinas pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su išplėstiniu turto konfiskavimu pagal priimančiosios valstybės teisę.

Jeigu apimamos dvi ar daugiau konfiskavimo kategorijos, apibūdinkite smulkiai, kuris turtas konfiskuotas pagal kurią kategoriją: ..........................................................................

...................................................................................................................................

 

2. Informacija apie nusikalstamą (-as) veiką (-as), kuriai (-ioms) taikomas sprendimas konfiskuoti

2.1. Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis įvykdyta (įvykdytos) nusikalstama (-os) veika (-os), dėl kurios (-ių) taikomas sprendimas konfiskuoti, apibūdinimas, įskaitant laiką ir vietą: ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

2.2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ių) taikomas sprendimas konfiskuoti, pobūdis bei teisinis kvalifikavimas ir taikytina įstatymo (ar kodekso) nuostata, kuria remiantis priimtas sprendimas: ..................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

2.3. Jeigu taikytina, pažymėkite vieną ar daugiau iš toliau išvardytų nusikalstamų veikų, su kuriomis 2.2 punkte nurodyta (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) susiję (-usios), jeigu už tą (tas) nusikalstamą (-as) veiką (-as) priimančiojoje valstybėje numatyta bausmė, kurios maksimumas yra bent 3 metai laisvės atėmimo (pažymėkite tinkamą langelį (-ius):

£[] dalyvavimas nusikalstamame susivienijime;

£[] terorizmas;

£[] prekyba žmonėmis;

£[] seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija;

£[] neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;

£[] neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis;

£[] korupcija;

£[] sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos;

£[] nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas;

£[] valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;

£[] elektroniniai nusikaltimai;

£[] nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis;

£[] sąlygų neteisėtai atvykti į valstybę ir joje apsigyventi sudarymas;

£[] nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas;

£[] neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais;

 

£[] žmogaus pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas;

£[] rasizmas ir ksenofobija;

£[] organizuotas arba ginkluotas apiplėšimas;

£[] neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius;

£[] sukčiavimas;

£[] reketavimas ir turto prievartavimas;

£[] gaminių klastojimas ir piratavimas;

£[] administracinių dokumentų suklastojimas ir suklastotų dokumentų realizavimas;

£[] mokėjimo priemonių klastojimas;

£[] neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis;

£[] neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis;

£[] prekyba vogtomis transporto priemonėmis;

£[] išžaginimas;

£[] padegimas;

£[] Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai;

£[] neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas;

£[] sabotažas (diversija).

 

2.4. Jeigu nusikalstama (-os) veika (-os), kuriai (-ioms) taikomas sprendimas konfiskuoti, nurodyta (-os) 2.2 punkte, nėra aprašyta (-os) 2.3 punkte, pateikite išsamų nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), apie kurią (-ias) kalbama, aprašymą (jis turėtų apimti faktines nusikalstamos veikos aplinkybes (bet ne, pavyzdžiui, teisines kategorijas):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

 

j) Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti

Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti:

£[] 1. Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti.

£[] 2. Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti.

3. Jeigu pažymėjote 2 punkto langelį, pažymėkite vieną iš šių papunkčių:

£[] 3.1a. asmeniui buvo asmeniškai ... ... .... (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti, laiką ir vietą; ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

£[] 3.1b. asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas konfiskuoti, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

£[] 3.2. žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo gynėją (advokatą), kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas gynėjas (advokatas) jį iš tiesų gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

£[] 3.3. ... ... ... (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus sprendimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

£[] aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo

ARBA

£[] per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylos arba nepateikė apeliacinio skundo.

 

4. Jeigu pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

 

k) Turto perskaičiavimas ir perdavimas

1. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojamas konkretus turto vienetas, nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia, kad vykdančiojoje valstybėje konfiskavimas būtų reikalavimo sumokėti pinigų sumą, atitinkančią turto vertę, formos:

£[] taip

£[] ne

 

2. Jeigu sprendimu konfiskuoti konfiskuojama pinigų suma, nurodykite, ar kitoks turtas, išskyrus pinigus, gautus vykdant sprendimą konfiskuoti, gali būti perduotas priimančiajai valstybei:

£[] taip

£[] ne

 

 

 

l) Alternatyvios priemonės, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas

1. Nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia vykdančiajai valstybei taikyti alternatyvias priemones, jeigu visiškai ar iš dalies neįmanoma vykdyti sprendimo konfiskuoti:

£[] taip

£[] ne

2. Jeigu taip, nurodykite, kokias sankcijas galima taikyti (sankcijų pobūdis ir maksimalus dydis):

£[] laisvės atėmimas (maksimalus laikotarpis): ...........................................................

£[] viešieji darbai (arba lygiavertė sankcija) (maksimalus laikotarpis): .......................

£[] kitos sankcijos (apibūdinimas): .............................................................................

...................................................................................................................................

 

 

 

m) Kitos bylai svarbios aplinkybės (neprivaloma informacija): .................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

 

n) Sprendimas konfiskuoti pridedamas prie liudijimo.

Liudijimą išduodančios institucijos ir (arba) jos atstovo, patvirtinančio liudijimo turinio tikslumą, parašas:

...................................................................................................................................

Pavardė, vardas: ........................................................................................................

Einamosios pareigos (titulas / rangas): ......................................................................

Data: ..........................................................................................................................

 

 

Oficialus antspaudas (jeigu yra)

 

 

 

 

_________________