Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS 2014 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 6 d. Nr. 196

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2008, Nr. 84-3360), 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 196

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2014 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ

RENGIMO PLANAS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) iki 2013 m. kovo 15 d. parengia Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetų projektą.

2. Iki 2013 m. kovo 12 d. (I etapas) ir iki 2013 m. rugpjūčio 12 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją (2012–2016 metai) apie:

2.1. statybos paslaugų plėtojimą (mineralinių dirbinių pramonės, statybos, miškų ūkio ekonominius rodiklius) – Aplinkos ministerija;

2.2. darbo užmokesčio indeksus, darbo užmokesčio fondo dydį, darbuotojų skaičių (vidutinį metinį dirbančių ir vidutinį metinį sąlyginį) ir nedarbą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2.3. transporto plėtojimą – Susisiekimo ministerija;

2.4. pagrindines ekonominės veiklos rūšis (detalizuodamos pagrindinių rūšių pramonės produkcijos gamybą) – Ūkio ministerija ir Energetikos ministerija;

2.5. užsienio prekybą ir jos struktūros elementus – Užsienio reikalų ministerija ir Ūkio ministerija;

2.6. bendrąją žemės ūkio produkciją – Žemės ūkio ministerija;

2.7. ryšių ir informatikos plėtojimą – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Susisiekimo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija.

3. Iki 2013 m. kovo 12 d. pateikia Finansų ministerijai:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2014–2016 metų prognozę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2014–2016 metų prognozę – Sveikatos apsaugos ministerija;

3.3. privatizavimo sandorių įplaukų į Privatizavimo fondą 2014–2015 metų patikslintas prognozes ir 2016 metų prognozę – valstybės įmonė Valstybės turto fondas (toliau – Valstybės turto fondas).

4. Iki 2013 m. kovo 29 d. (I etapas) ir iki 2013 m. rugpjūčio 19 d. (II etapas) pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:

4.1. 2014–2016 metais planuojamą lėšų poreikį priemonėms, finansuojamoms iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas), taip pat lėšų poreikį žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programoms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų (nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti) (1 priedas) – Žemės ūkio ministerija;

4.2. 2014–2016 metais planuojamą Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų poreikį gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti, nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (1 priedas) – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

4.3. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai:

4.3.1. 2014–2016 metais planuojamą Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų poreikį bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamiems projektams įgyvendinti atskirai pagal kiekvieną 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetą (1 priedas) (taip pat nurodomas valstybės biudžeto lėšų poreikis netinkamam finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, kai projekto vykdytojas vykdo mišrias veiklas ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu negalima nustatyti, kurios projekto pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą) – institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių, išskyrus techninės paramos priemones, įgyvendinimą;

4.3.2. 2014–2016 metais planuojamą Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų poreikį Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programai, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinti – tarpinės institucijos (įgyvendinant programą) ir (arba) pavienio projekto vykdytojas (įgyvendinant pavienį projektą), atsakingi už šios programos įgyvendinimą (1 priedas);

4.3.3. 2014–2016 metais planuojamą 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansinės paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų poreikį – programų operatoriai, atsakingi už 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų įgyvendinimą (1 priedas);

4.3.4. numatomą gauti Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą (išskyrus nurodytą šio plano 4.1 ir 4.2 ir 4.3.1–4.3.3 punktuose) ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį 2014–2016 metais (1 priedas).

5. Valstybės rezervo programos tvarkytojai (atitinkamos įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai) iki 2013 m. kovo 29 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie planuojamas gauti pajamas pardavus valstybei nuosavybės teise priklausančias valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas (2 priedas).

6. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2013 m. kovo 29 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie:

6.1. 2014–2016 metais planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą (2 priedas);

6.2. programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2013 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2014 metais (netęstinas programas (priemones) (3 priedas);

6.3. 2012 metais suplanuotas ir faktiškai panaudotas, 2013 metais suplanuotas ir 2014 metais planuojamas lėšas papildomumo principui įgyvendinti ūkio subjektų, kuriuose jie įgyvendina savininko arba akcininko teises ir pareigas ir vykdo veiklą srityse, kurios gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, atsižvelgdami į Europos Komisijai pateiktos Lietuvos 2007–2013 metų programavimo periodo papildomumo principo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaitos priedą, skelbiamą Finansų ministerijos interneto tinklalapyje (adresas http://www.finmin.lt, skyrius „Veiklos kryptys“ ? „Biudžetas“ ? „Planavimas“).

7. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, pateikia Finansų ministerijai:

7.1. iki 2013 m. kovo 29 d. – skaičiavimus, kuriais pagrindžiamas savivaldybių 2014 metų biudžetų pajamų ir išlaidų pokytis dėl priimtų ir numatomų priimti teisės aktų;

7.2. iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. – duomenis apie 2014 metų valstybės biudžeto asignavimus jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir mokinio krepšeliui finansuoti.

8. Savivaldybės prireikus pateikia įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, jų nustatytais terminais informaciją, reikalingą apskaičiuoti asignavimų poreikiui jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir mokinio krepšeliui finansuoti.

9. Savivaldybės iki 2013 m. liepos 12 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamus 2014 metų duomenis apie:

9.1. savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų naudingąjį plotą;

9.2. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą;

9.3. savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendrą plotą.

10. Savivaldybės iki 2013 m. liepos 12 d. pateikia Finansų ministerijai prognozuojamas 2014 metų įplaukas į savivaldybių biudžetus pagal šias pajamų rūšis: savivaldybių administruojamas pajamas, gautas už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, rinkliavas, išskiriant valstybines ir vietines, tarp jų rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, mokestį už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos išteklius ir biudžetinių įstaigų pajamas pagal kiekvieną pajamų už prekes ir paslaugas rūšį.

11. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2013 m. kovo 12 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2013 m. balandžio 5 d. (I etapas) parengia 2013–2016 metų ekonominės raidos scenarijų.

12. Finansų ministerija iki 2013 m. balandžio 10 d. (I etapas) pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) duomenis apie prognozuojamas 2014 metų gyventojų pajamų mokesčio įplaukas į nacionalinį biudžetą ir iki 2013 m. rugsėjo 9 d. (II etapas) patikslintus šių įplaukų duomenis.

13. Finansų ministerija iki 2013 m. balandžio 18 d. pateikia Vyriausybei:

13.1. Lietuvos Respublikos 2014–2016 metų preliminarių valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinių rodiklių ir asignavimų planavimo bendrųjų principų projektą;

13.2. preliminarius duomenis apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos dydį.

14. Vyriausybė šio plano 13 punkte nurodytus duomenis pateikia susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

15. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2013 m. gegužės 10 d. pateikia pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus, o ministrai ir tarpinstitucinių veiklos planų projektus – Finansų ministerijai.

Ministrai jiems pavestų valdymo sričių 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus (juose turi būti įskaitytas lėšų poreikis jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir mokinio krepšeliui finansuoti) ir tarpinstitucinių veiklos planų projektus pateikia Vyriausybės kanceliarijai.

16. Ministerijos iki 2013 m. gegužės 10 d. pateikia informaciją apie lėšų poreikį ministrui pavestos valdymo srities materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (investicijų projektams, kurie traukiami į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą (toliau – valstybės kapitalo investicijos) (4 priedas) – Finansų ministerijai.

17. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, iki 2013 m. gegužės 10 d. kartu su strateginiais veiklos planų projektais pateikia lėšų, reikalingų naujoms funkcijoms, veikloms ir (arba) priemonėms vykdyti, poreikį (aiškinamajame rašte nurodydami konkrečias programas ir jų priemones) – Finansų ministerijai.

18. Vyriausybės kanceliarija nuo 2013 m. gegužės 13 d. iki 2013 m. birželio 13 d. išnagrinėja šio plano 13 ir 15–17 punktuose pateiktą informaciją ir rengia Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų diskusijas apie planuojamus pasiekti rezultatus ir asignavimus, per kurias, atsižvelgiant į planuojamus pasiekti rezultatus, susitariama dėl 2014–2016 metų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų skyrimo ministrų valdymo sritims.

19. Finansų ministerija iki 2013 m. liepos 1 d. raštu praneša ministerijoms apie ministrų valdymo sritims ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, numatomus skirti 2014–2016 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (valstybės kapitalo investicijoms), įskaitant asignavimus jų kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir mokinio krepšeliui finansuoti).

20. Ministerijos per 7 darbo dienas nuo Finansų ministerijos pranešimo apie ministrų valdymo sritims numatomus skirti 2014–2016 metais maksimalius asignavimų limitus (išlaidoms ir materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti ir įsigyti (valstybės kapitalo investicijoms) gavimo asignavimus paskirsto ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybėms ir šią informaciją pateikia ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybėms ir Finansų ministerijai.

21. Per 35 kalendorines dienas nuo šio plano 19 punkte nurodyto pranešimo gavimo pateikia:

21.1. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), patikslintus 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus ir 2014–2016 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais, neviršydamos nurodytų maksimalių asignavimų limitų (prireikus kartu turi būti teikiami teisės aktų pakeitimo, mažinančio atitinkamo asignavimų valdytojo valdymo srities išlaidas, projektai). Institucijos, atsakingos už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų priemonių įgyvendinimą, teikdamos Finansų ministerijai patikslintus 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus, nurodo valstybės biudžeto programas, kurioms įgyvendinti planuojamas 2014–2016 metais Europos Sąjungos fondų lėšų poreikis, taip pat atskirai nurodo Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas, skirtinas bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos lėšomis projektams įgyvendinti – Finansų ministerijai;

21.2. ministerijos ministrams pavestų valdymo sričių patikslintus 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus – Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai;

21.3. neviršydamos šio plano 19 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, kitos institucijos ir įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, Finansų ministerijai pateikia informaciją apie:

21.3.1. atitinkamos srities, savo institucijos arba įstaigos investavimo 3 metų prioritetus, jų pagrindimą, nurodo pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą, valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį 3 metų limitų paskirstymą pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų, ir valstybės investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Kartu pateikiami parengti valstybės investicijų projektai. Teikiami informacinės visuomenės plėtros valstybės investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu;

21.3.2. tęstinius valstybės investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

21.3.3. naujus valstybės investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų;

21.4. Švietimo ir mokslo ministerija – mokslo ir studijų institucijų 2014–2016 metų strateginių veiklos planų ir programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal kiekvieną mokslo ir studijų instituciją, kuriuos mokslo ir studijų institucijos Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia jos nustatytu laiku – Finansų ministerijai;

21.5. įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, – patikslintą informaciją apie 2014–2016 metų planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 14 straipsnio 2 ir (arba) 3 dalis planuojamus perkelti iš 2013 metais į biudžetą pervestų ir nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučius, kai jie paliekami asignavimų valdytojui naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas (2 priedas) – Finansų ministerijai.

22. Valstybės turto fondas iki 2013 m. liepos 19 d. Finansų ministerijai pateikia informaciją apie 2014 metų privatizavimo sandorių numatomas įplaukas į Privatizavimo fondą ir išlaidas Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti, ekspertams už paslaugas sumokėti ir objektams parengti privatizuoti su jas pagrindžiančiais skaičiavimais.

23. Vyriausybės kanceliarija kartu su Finansų ministerija iki 2013 m. rugsėjo 2 d. išnagrinėja šio plano 21.2 punkte nurodytų ministrams pavestų valdymo sričių strateginių 2014–2016 metų veiklos planų projektų atitiktį Vyriausybės programai, Vyriausybės prioritetams, diskusijų apie planuojamus pasiekti rezultatus ir asignavimus rezultatams ir maksimaliems asignavimų limitams ir prireikus pateikia pastabų ir pasiūlymų.

24. Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, atsižvelgdamos į Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, prireikus patikslina 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus, valstybės biudžeto programų sąmatų projektus, įskaitant valstybės kapitalo investicijas, ir per 7 darbo dienas nuo Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.

25. Finansų ministerija, naudodamasi iki 2013 m. rugpjūčio 12 d. pateikta informacija, nurodyta šio plano 2 punkte, iki 2013 m. rugsėjo 6 d. (II etapas) parengia patikslintą 2013–2016 metų ekonominės raidos scenarijų.

26. Savivaldybės iki 2013 m. rugsėjo 6 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie pasikeitusį mokinių skaičių nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

27. Valstybinė mokesčių inspekcija iki 2013 m. rugsėjo 11 d. pateikia Finansų ministerijai duomenis apie prognozuojamas 2014 metų įplaukas į savivaldybės biudžetą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal administruojamus mokesčius.

28. Švietimo ir mokslo ministerija, naudodamasi informacija, nurodyta šio plano 26 punkte, iki 2013 m. rugsėjo 18 d. pateikia Finansų ministerijai informaciją apie patikslintą specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti poreikį.


29. Finansų ministerija iki 2013 m. rugsėjo 25 d. pateikia Vyriausybei parengtą Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

30. Finansų ministerija ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Vyriausybei pateikia Vyriausybei nutarimo dėl išvados apie Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto atitiktį paskutinėms galiojančioms Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijoms ir nuomonei apie Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonominę programą ir galimas papildomas priemones, būtinas visiškai atsižvelgti į Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijas ir nuomonę, projektą.

 

_________________

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

1 priedas

 

(Informacijos apie numatomas gauti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

 

NUMATOMOS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS

 

__________ Nr. _________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

(tūkst. litų)

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos mechanizmas

2014 metai

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

valstybės biudžeto lėšos, skiriamos netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo PVM apmokėti

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ŽEMĖS ŪKIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiesioginės išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinkos reguliavimo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 2007–2013 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Europos žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Struktūrinė parama 2014–2020 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. veiksmų programai (-oms) administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VIDAUS POLITIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ignalinos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Išorės sienų fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Grąžinimo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. TEN-T („Rail Baltica“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Europos pabėgėlių fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Vidaus saugumo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Europos ekonominės erdvės finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Norvegijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šveicarijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tūkst. litų)Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos mechanizmas

2015 metai

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

valstybės biudžeto lėšos, skiriamos netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo PVM apmokėti

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų

investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų

investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų

investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ŽEMĖS ŪKIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiesioginės išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinkos reguliavimo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 2007–2013 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Europos žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Struktūrinė parama 2014–2020 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. veiksmų programai (-oms) administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VIDAUS POLITIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ignalinos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Išorės sienų fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Grąžinimo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. TEN-T („Rail Baltica“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Europos pabėgėlių fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Vidaus saugumo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Europos ekonominės erdvės finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Norvegijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šveicarijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tūkst. litų)

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos mechanizmas

2016 metai

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

valstybės biudžeto lėšos, skiriamos netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo arba importo PVM apmokėti

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

iš viso

išlaidoms

iš jų

kapitalui formuoti 2.9.2.2.1.01 2.9.2.2.1.02

turtui įsigyti

iš jų investicijų projektams, įtraukiamiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

I. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ŽEMĖS ŪKIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonės:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiesioginės išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinkos reguliavimo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 2007–2013 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 2014–2020 metų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Europos žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Europos Bendrijos finansinė parama gyvūnų užkrečiamosioms ligoms kontroliuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Struktūrinė parama 2007–2013 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. veiksmų programoms administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Struktūrinė parama 2014–2020 metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. programa, pagal kurią planuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų techninė parama, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. veiksmų programai (-oms) administruoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektams finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VIDAUS POLITIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ignalinos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Išorės sienų fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Grąžinimo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. TEN-T („Rail Baltica“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Europos pabėgėlių fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Vidaus saugumo fondo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVŲ KELIONĖMS Į EUROPOS TARYBOS DARBO ORGANŲ SUSITIKIMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KITA TARPTAUTINĖ FINANSINĖ PARAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Europos ekonominės erdvės finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Norvegijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šveicarijos finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,

vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 


Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

2 priedas

 

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir jų planuojamus perkelti likučius forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS NUMATOMOS SKIRTI ĮSTAIGOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, JŲ PASKIRSTYMAS IR JŲ PLANUOJAMAS LIKUTIS 2013 METAIS, KURĮ NUMATOMA PERKELTI Į 2014 METUS

 

________ Nr. ___________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

(tūkst. litų)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos*

2014 metų projektas

 

 

bendras planuojamas 2013 metų likutis

pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas planuojamas perkelti į 2014 metus likutis

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas

 

 

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

2013 metų patvirtintas planas

numatoma panaudoti 2013 metais

trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma

įmokos už vykdomą veiklą

pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai dalis

planuojamos gauti pajamos pardavus valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas

kitos įmokos

išlaidoms

iš jų darbo užmokesčiui

turtui įsigyti

iš jų valstybės investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 metų projektas

2016 metų projektas

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų paskirstymas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma

įmokos už vykdomą veiklą

pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai dalis

planuojamos gauti pajamos pardavus valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas

kitos įmokos

išlaidoms

iš jų darbo užmokesčiui

turtui įsigyti

iš jų valstybės investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuoma

įmokos už vykdomą veiklą

pajamų pagal kiekvieną mokestį atskirai

dalis

planuojamos gauti pajamos pardavus valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas

kitos įmokos

išlaidoms

iš jų darbo užmokesčiui

turtui įsigyti

iš jų valstybės investicijų projektams, įtrauktiems į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Informacija pateikiama Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano 21 punkte nurodytu terminu.

 

 

 

 

 

 

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,

vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

3 priedas

 

(Informacijos apie programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2013 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2014 metais, forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas) pavadinimas)

 

PROGRAMOS IR (AR) PROGRAMŲ PRIEMONĖS, KURIOS BUS BAIGTOS VYKDYTI 2013 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI ASIGNAVIMŲ 2014 METAIS

 

___________ Nr. ____________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Programos (priemonės) pavadinimas

Suma (tūkst. litų)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano

4 priedas

 

(Informacijos apie lėšų poreikį ministrui pavestos valdymo srities valstybės kapitalo investicijoms forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (ministerijos) pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ MINISTRUI PAVESTOS VALDYMO SRITIES VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS

 

_____________ Nr. ______________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

(tūkst. litų)

Kodai

Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas

Įgyvendinimo terminai

Bendra vertė

Panaudota lėšų iki 2013 01 01

Patvirtinti 2013 metams asignavimai pagal Valstybės investicijų 2013–2015 metų programą

2014 metai

2015 metai

2016 metai

Iš viso

 

Iš viso

 

Iš viso

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Valstybės garantuojamų paskolų poreikis

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Valstybės garantuojamų paskolų poreikis

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Valstybės garantuojamų paskolų poreikis

programos

tikslo

uždavinio

priemonės

pradžia

pabaiga

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

 

Asignavimų valdytojas – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojas – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projektų įgyvendinimo programa