LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-243 „DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 27 d. Nr. 3D-144

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ (Žin., 2004, Nr. 77-2685):

1. Įrašau 4 punkte vietoj žodžių „apskričių viršininkų administracijų teritoriniais žemėtvarkos skyriais“ žodžius „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais“.

2. Įrašau 6 punkte vietoj žodžių „Valstybinis žemėtvarkos institutas“ žodžius „Valstybės žemės fondas“.

3. Įrašau 7 punkte vietoj žodžių „Kaimo plėtros departamento Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos skyrius“ žodžius „Žemės ūkio ministerija“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 17.4 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 17.5 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 17.15 punktą.

7. Įrašau 20.3 punkte vietoj žodžių „Valstybinis žemėtvarkos institutas“ žodžius „Valstybės žemės fondas“.

8. Įrašau 20.8 punkte vietoj žodžių „apskričių viršininkų administracijų teritoriniais žemėtvarkos skyriais“ žodžius „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais“.

9. Įrašau 22 punkte vietoj žodžių „Valstybinis žemėtvarkos institutas“ žodžius „Valstybės žemės fondas“.

10. Išdėstau 22.3 punktą taip:

22.3. kiekvieną mėnesį atnaujina suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal kadastro vietoves, rajonus (savivaldybių teritorijas). Šalies mastu atnaujintus suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis kartą per metus ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai. Savivaldybių administracijoms duomenys pateikiami iki kito mėnesio 12 d.“

11. Įrašau 24 punkte vietoj žodžių „Valstybinis žemėtvarkos institutas“ žodžius „Valstybės žemės fondas“.

12. Įrašau 26 punkte po žodžio „prioritetus“ žodžius „bei įkainius“.

13. Išdėstau priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2012-10-02 raštas Nr. (18)-SD-749


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-144

redakcija)

 

(Atliktų melioracijos ir polderių priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ataskaitos forma)

 

ATLIKTŲ MELIORACIJOS IR POLDERIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ BEI ŠIŲ DARBŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

201 M. ............... 1 D. ....................... SAVIVALDYBĖJE

ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Metinis finansavimo limitas iš viso

tūkst. Lt

 

1.1.

išlaidos investicijoms iš viso

 

1.2.

išlaidos specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis, iš viso

 

2.

Atlikta darbų iš viso

 

 

iš jų:

*

*

2.1.

investicijoms skirtomis lėšomis:

tūkst. Lt

 

2.1.1.

melioracija

 

2.1.2.

polderiai

 

2.2.

specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis:

*

 

2.2.1.

melioracija

 

2.2.1.1.

taip pat parama melioruotos žemės savininkams

 

2.2.2.

polderiai

 

3.

Gauta lėšų :

 

3.1.

investicijoms

 

3.2.

specialiųjų tikslinių dotacijų

 

4.

Apmokėta už atliktus darbus:

 

 

iš jų:

*

*

4.1.

investicijų lėšomis

tūkst. Lt

 

4.2.

specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis:

 

5.

Priimta naudoti pajėgumų:

*

*

5.1.

suremontuota sausinimo sistemų

ha

 

5.2.

rekonstruota sausinimo sistemų

 

5.3.

suremontuota sausinimo sistemų

tūkst. Lt

 

5.4.

rekonstruota sausinimo sistemų

 

5.5.

Suremontuota ir rekonstruota:

*

*

5.5.1.

drenažo linijų

km

 

5.5.2.

griovių

 

5.5.3.

tiltų

vnt.

 

5.5.4.

užtvankų

 

5.5.5.

kitų statinių

 

5.5.6.

pralaidų iš viso:

vnt.

 

 

iš jų:

*

 

5.5.6.1.

suremontuota

vnt.

 

5.5.6.2.

rekonstruota

 

5.5.7.

pralaidų iš viso:

tūkst. Lt

 

 

iš jų:

*

*

5.5.7.1.

suremontuota

tūkst. Lt

 

5.5.7.2.

rekonstruota

 

6.

griovių priežiūros darbai:

*

*

6.1.

sąnašų šalinimas

km

 

6.2.

žiočių sutvarkymas

vnt.

 

6.3.

krūmų šalinimas

ha

 

6.4.

šienavimas

 

7.

Prašymų skaičius savivaldybėje (nuo metų pradžios):

*

*

7.1.

iš jų valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui

vnt.

 

7.1.1.

iš jų patenkintų

 

7.2.

ūkininkų, prisidedančių ne mažiau kaip 15 proc. lėšų mel. stat. remontui

 

7.2.1.

iš jų patenkintų

 

 

............................................................................................................... savivaldybės administracijos

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

............................................................................................................... savivaldybės administracijos

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

_________________