Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEIGIMO, KŪRIMO, MODERNIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 27 d. Nr. 180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 14, 30, 31 ir 32 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. lėšų dydį – 1 mln. (vienas milijonas) litų. Šią arba didesnę sumą:

1.2.1. planuojant panaudoti valstybės informacinei sistemai kurti arba modernizuoti – rengiama galimybių studija;

1.2.2. panaudojus valstybės informacinei sistemai arba registrui kurti arba modernizuoti – ne rečiau kaip kartą per 3 metus atliekamas informacinių technologijų auditas.

2. Įpareigoti valstybės informacinių sistemų valdytojus ne rečiau kaip kartą per 2 metus peržiūrėti ir prireikus patikslinti valdomų valstybės informacinių sistemų nuostatus ir (arba) techninius aprašymus (specifikacijas).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimą Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2061);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 1104 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4506);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 48-2316);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 520 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 55-2643).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                        RIMANTAS SINKEVIČIUS


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180

 

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEIGIMO, KŪRIMO, MODERNIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės informacinių sistemų steigimą, kūrimą, modernizavimą ir likvidavimą, valstybės informacinių sistemų nuostatų, duomenų saugos nuostatų ir techninių aprašymų (specifikacijų) projektų, jų pakeitimo ir (arba) papildymo projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, nustato valstybės informacinių sistemų nuostatų struktūrą ir turinį.

2. Aprašo nuostatos taikomos institucijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 1 straipsnio 3 dalyje.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEIGIMAS

 

4. Steigiant valstybės informacinę sistemą, rengiamas teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektas. Minėto teisės akto projektą rengia valstybės informacinę sistemą steigianti institucija arba jos pavedimu gali rengti ir numatomas šios valstybės informacinės sistemos tvarkytojas.

5. Jeigu valstybės informacinė sistema steigiama kelių bendru pavaldumu nesusijusių institucijų funkcijoms atlikti, valstybės informacinę sistemą steigiančios institucijos rengia bendrą teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai ir viena iš valstybės informacinę sistemą steigiančių institucijų skiriama valstybės informacinės sistemos valdytoja, projektą. Šis projektas rengiamas ir derinamas Aprašo nustatyta tvarka. Jeigu nėra galimybių priimti kelių valstybės informacinę sistemą steigiančių ir bendru pavaldumu nesusijusių institucijų bendro teisės akto, rengiamas projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai ir viena iš valstybės informacinę sistemą steigiančių institucijų skiriama valstybės informacinės sistemos valdytoja. Šis projektas rengiamas ir derinamas Aprašo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

6. Prieš rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektą valstybės informacinę sistemą steigianti institucija rengia galimybių studiją, jeigu steigiama valstybės informacinė sistema, kuria naudojantis planuojama apdoroti visai valstybei svarbią arba kelioms institucijoms svarbią institucijos valdomą informaciją, kurios svarba nustatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, arba jeigu prieš steigiant valstybės informacinę sistemą nėra visiškai aišku, kurias institucijai teisės aktuose nustatytas funkcijas bus galima kompiuterizuoti, arba jeigu valstybės informacinei sistemai sukurti ar modernizuoti planuojama panaudoti 1 mln. (vienas milijonas) litų arba daugiau. Galimybių studija rengiama vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos patvirtinta metodika.

7. Valstybės informacinės sistemos nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis.

8. Teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektas turi būti derinamas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija ir valstybės informacinės sistemos nuostatų projekte nurodytomis institucijomis, kurios teiks duomenis iš valstybės informacinių sistemų ir (arba) valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai), įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre (valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų valdytojais). Jeigu valstybės informacinėje sistemoje numatoma tvarkyti asmens duomenis, teisės akto projektas turi būti derinamas ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Teikiamas derinti teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektas turi būti vizuotas valstybės informacinę sistemą steigiančios institucijos vadovo ir teisės padalinio vadovo arba jo pavedimu kito teisės padalinio valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektas derinamas šio punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9. Valstybės informacinę sistemą steigianti institucija, teikdama Vidaus reikalų ministerijai derinti teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektą, kartu turi pateikti ir valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų projektą. Jeigu valstybės informacinę sistemą steigianti institucija yra patvirtinusi bendrus jos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus, Vidaus reikalų ministerijai pateikiamas teisės akto, kuriuo patvirtinti šie nuostatai, pakeitimo projektas. Valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

10. Institucijos, gavusios derinti arba pakartotinai derinti teisės akto, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai, projektą, pastabas ir pasiūlymus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiamas didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) teisės akto projektas, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio projekto gavimo institucijoje. Jeigu valstybės informacinę sistemą steigianti institucija motyvuotai prašo institucijų pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka, išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio projekto gavimo institucijoje.

11. Valstybės informacinę sistemą steigiančios institucijos vadovas priima su Aprašo 8 punkte nurodytomis institucijomis suderintą teisės aktą, kuriuo tvirtinami valstybės informacinės sistemos nuostatai.

12. Patvirtinus valstybės informacinės sistemos nuostatus, valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie valstybės informacinės sistemos įsteigimą.

 

III. VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ STRUKTŪRA IR TURINYS

 

13. Valstybės informacinės sistemos nuostatus sudaro šie skyriai:

13.1. „I. Bendrosios nuostatos“;

13.2. „II. Valstybės informacinės sistemos organizacinė struktūra“;

13.3. „III. Valstybės informacinės sistemos informacinė struktūra“;

13.4. „IV. Valstybės informacinės sistemos funkcinė struktūra“;

13.5. „V. Valstybės informacinės sistemos duomenų teikimas ir naudojimas“;

13.6. „VI. Valstybės informacinės sistemos duomenų sauga“;

13.7. „VII. Valstybės informacinės sistemos finansavimas“;

13.8. „VIII. Valstybės informacinės sistemos modernizavimas ir likvidavimas“;

13.9. „IX. Baigiamosios nuostatos“.

14. Valstybės informacinės sistemos nuostatų I skyriuje nurodoma, ką nuostatai reglamentuoja, nustatomas valstybės informacinės sistemos steigimo teisinis pagrindas, valstybės informacinės sistemos tikslas (tikslai), uždaviniai, funkcijos, asmens duomenų tvarkymo tikslas (jeigu tvarkomi asmens duomenys), nurodomi teisės aktai, kuriais vadovaujantis kuriama ir tvarkoma valstybės informacinė sistema, taip pat teisės aktai, apibrėžiantys nuostatuose vartojamas sąvokas:

14.1. nurodoma, kad valstybės informacinės sistemos steigimo teisinis pagrindas – įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, įsakymas ar kitas teisės aktas, nustatantis institucijos kompiuterizuojamą funkciją; rekomenduojama nurodyti tokio teisės akto straipsnį, punktą ar panašiai;

14.2. nurodomi tik svarbiausi numatytą kompiuterizuoti veiklos sritį reglamentuojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, taisyklės, aprašai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis kuriama ir tvarkoma valstybės informacinė sistema, be to, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (jeigu tvarkomi asmens duomenys), Aprašas ir kiti teisės aktai;

14.3. nustatomas valstybės informacinės sistemos tikslas – ko siekiama kompiuterizuojant institucijai pavestą funkciją (pati kompiuterizuojama funkcija nenurodoma);

14.4. nustatyti valstybės informacinės sistemos uždaviniai turi būti tiesiogiai susiję su valstybės informacinės sistemos tikslo įgyvendinimu;

14.5. valstybės informacinės sistemos funkcijos nustatomos atsižvelgiant į valstybės informacinės sistemos, kaip informacinių technologijų priemonės, funkcionavimą ir siekiant įgyvendinti nustatytus valstybės informacinės sistemos uždavinius.

15. Valstybės informacinės sistemos nuostatų II skyriuje nustatoma valstybės informacinės sistemos organizacinė struktūra ir nurodomi:

15.1. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojas (tvarkytojai). Kai tą pačią valstybės informacinę sistemą turi tvarkyti kelios institucijos, nurodomi keli valstybės informacinės sistemos tvarkytojai. Jeigu nustatoma, kad pagal technines sąlygas ir galimybes valstybės informacinės sistemos veiklos koordinavimo ir tvarkymo funkcijas tikslinga pavesti vienai institucijai, gali būti nurodyta, kad valstybės informacinės sistemos valdytoja ir valstybės informacinės sistemos tvarkytoja ta pati institucija.

15.2. Nurodoma, kad valstybės informacinės sistemos valdytojas ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojas (tvarkytojai) atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas, taip pat išvardijamos kitos šiame įstatyme nenustatytos jų funkcijos, teisės ir pareigos. Jeigu valstybės informacinės sistemos valdytojas ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojas sutampa, jų funkcijos, teisės ir pareigos gali būti nurodomos ne atskirai, o kartu. Jeigu valstybės informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys, nurodomas asmens duomenų valdytojas (valdytojai), asmens duomenų tvarkytojas (tvarkytojai) ir jų atliekamos funkcijos, turimos teisės ir pareigos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu.

15.3. Duomenų teikėjai (jeigu jie yra):

15.3.1. institucijos, teikiančios duomenis iš valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų, įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre (valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų valdytojai), taip pat nurodomi šių valstybės informacinių sistemų ir registrų pavadinimai, išskyrus jų teikiamus duomenis, kurie nurodomi valstybės informacinės sistemos nuostatų III skyriuje;

15.3.2. institucijos ar jų grupės, teikiančios duomenis iš teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtų ir sukurtų vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų, išskyrus jų teikiamus duomenis, kurie nurodomi valstybės informacinės sistemos nuostatų III skyriuje;

15.3.3. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ir atstovybės (toliau – juridiniai asmenys), išskyrus Aprašo 15.3.1 ir 15.3.2 punktuose nurodytas institucijas, teikiantys duomenis iš savo informacinių sistemų, taip pat nurodomi šių informacinių sistemų pavadinimai ir teisės aktai, kuriais patvirtinti šių informacinių sistemų nuostatai, išskyrus jų teikiamus duomenis, kurie nurodomi valstybės informacinės sistemos nuostatų III skyriuje;

15.3.4. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniai asmenys (toliau – fiziniai asmenys) ir juridiniai asmenys (asmenų grupės), teikiantys duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose (toliau – pirminiai duomenys), išskyrus jų teikiamus duomenis, kurie nurodomi valstybės informacinės sistemos nuostatų III skyriuje.

15.4. Nurodomi fiziniai asmenys, naudojantys valstybės informacinę sistemą, jeigu jų yra, išskyrus valstybės informacinės sistemos valdytojo ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojo darbuotojus, taip pat išvardijamos jų turimos teisės ir pareigos.

16. Valstybės informacinės sistemos nuostatų III skyriuje nustatoma valstybės informacinės sistemos informacinė struktūra ir nurodoma:

16.1. visi valstybės informacinės sistemos duomenų bazėje (bazėse) kaupiami duomenys arba jų grupės, jeigu visų duomenų nurodyti nėra galimybės, ir visi asmens duomenys (jeigu jų yra);

16.2. visi iš valstybės informacinės sistemos nuostatų II skyriuje nurodytų valstybės informacinių sistemų, registrų, vidaus administravimui skirtų ir kitų informacinių sistemų teikiami duomenys, visi fizinių ir juridinių asmenų (asmenų grupių) teikiami pirminiai duomenys arba teikiamų duomenų grupės, jeigu visų duomenų nurodyti nėra galimybės, taip pat visi jų teikiami asmens duomenys (jeigu jų yra).

17. Valstybės informacinės sistemos nuostatų IV skyriuje nustatoma valstybės informacinės sistemos funkcinė struktūra ir nurodoma:

17.1. visos valstybės informacinės sistemos sudedamosios dalys (valstybės informacinės sistemos funkciškai savarankiški posistemiai ir juos sudarantys moduliai, kiti valstybės informacinės sistemos funkciniai komponentai);

17.2. valstybės informacinės sistemos sudedamųjų dalių atliekamos funkcijos, kurios nustatomos taip, kad nurodytų visas valstybės informacinės sistemos nuostatų I skyriuje nustatytas valstybės informacinės sistemos pagrindines funkcijas;

17.3. valstybės informacinės sistemos administravimo posistemis (komponentas), skirtas administruoti Aprašo 15.4 punkte nurodytų fizinių asmenų, jeigu jie nurodyti valstybės informacinės sistemos nuostatų II skyriuje, ir valstybės informacinės sistemos valdytojo ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojo darbuotojų įgaliojimams ir teisėms, tvarkyti klasifikatoriams, valdyti vidiniams ir išoriniams valstybės informacinės sistemos duomenų srautams;

17.4. jeigu valstybės informacinės sistemos nuostatų I skyriuje nustatyta, kad valstybės informacinės sistemos pagrindinė funkcija – teikti viešąsias ar administracines elektronines paslaugas, kaip atskiros valstybės informacinės sistemos sudedamosios dalys nurodomi:

17.4.1. interneto svetainė (portalas), prie kurios jungiasi asmenys realiuoju laiku, užpildydami jiems pateikiamas elektronines formas, stebintys užsakymo elektroninei paslaugai gauti būseną, gaunantys elektroninius dokumentus ir panašiai;

17.4.2. duomenų, gautų iš Aprašo 15.4 punkte nurodytų fizinių asmenų, apdorojimo, kaupimo, teikimo, ataskaitų rengimo posistemis (posistemiai).

18. Valstybės informacinės sistemos nuostatų V skyriuje nustatoma duomenų teikimo ir naudojimo, netikslių, klaidingų, neišsamių duomenų (toliau – netikslūs duomenys) taisymo tvarka:

18.1. Nurodoma, kad duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – duomenų gavėjai), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu numatoma teikti asmens duomenis, jų teikimo tvarka valstybės informacinės sistemos nuostatuose nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

18.2. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nustato atitinkamų duomenų teikimo apribojimus, nurodomos duomenų gavėjų grupės ir jų galimybės gauti duomenis, taip pat nurodoma, kuo turi būti grindžiamas atsisakymas teikti duomenis, nurodomi galimi kiti teisėti duomenų gavimo būdai, nustatoma atsisakymo apskundimo tvarka, kad duomenų gavėjas žinotų, kam ir kokia tvarka gali apskųsti atsisakymą teikti duomenis.

18.3. Nustatomi numatomi taikyti duomenų teikimo būdai ir formos. Nurodoma, kad duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie institucijoje jau naudojami ir nereikalingi papildomo duomenų apdorojimo, taip pat nustatomi valstybės informacinės sistemos tvarkytojo veiksmai, kai valstybės informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių.

18.4. Nustatoma duomenų teikimo tvarka, kai duomenys teikiami vieną kartą ir daug kartų.

18.5. Jeigu nurodoma, kad duomenys skelbiami, nustatoma, kokie duomenys skelbiami ir jų skelbimo tvarka.

18.6. Nustatomos duomenų naudojimo sąlygos ir tvarka, kurių turi laikytis duomenų gavėjai. Jeigu numatoma rengti pavyzdines valstybės informacinės sistemos duomenų teikimo sutartis, nurodoma, kur ir kaip su jomis galima susipažinti. Jeigu valstybės informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys, jų naudojimo tvarka valstybės informacinės sistemos nuostatuose nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

18.7. Jeigu numatoma galimybė Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka sudaryti sutartis dėl išimtinių teisių teikti duomenis ir (arba) juos naudoti suteikimo, nustatomos šių sutarčių sąlygos (duomenų apimtis, formatas, teikimo būdai, atsiskaitymo tvarka ir panašiai).

18.8. Nurodoma, kad duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu duomenys teikiami už atlyginimą, nurodomas duomenų teikimo už atlyginimą dydis ir tvarka, jeigu to nenustato kitas teisės aktas, nustatoma atlygintino duomenų teikimo sąlygų skelbimo tvarka.

18.9. Nurodoma, kad duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

18.10. Nurodoma, kad duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas (jeigu valstybės informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys), kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis, nustatoma, kaip valstybės informacinės sistemos tvarkytojas turi būti informuojamas apie pastebėtus netikslumus ir kaip valstybės informacinės sistemos tvarkytojas turi informuoti apie jų ištaisymą.

19. Valstybės informacinės sistemos nuostatų VI skyriuje reglamentuojama valstybės informacinės sistemos duomenų sauga:

19.1. Nurodoma, kad duomenų saugą nustato valstybės informacinės sistemos valdytojo patvirtinti valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

19.2. Nurodoma, kad už duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako valstybės informacinės sistemos valdytojas ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, prireikus nustatoma jų atsakomybė už duomenų saugą. Prireikus nustatoma duomenų teikėjų ir kitų asmenų atsakomybė už valstybės informacinės sistemos duomenų saugą.

19.3. Nustatoma, kad asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, ir nustatoma jų atsakomybė, taip pat nurodoma, kad ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

19.4. Nurodomas duomenų saugojimo valstybės informacinės sistemos duomenų bazėje (bazėse) terminas, nustatoma, kada ir kaip šie duomenys iš valstybės informacinės sistemos duomenų bazės (bazių) perkeliami į duomenų bazės (bazių) archyvą, kiek laiko saugomi šiame archyve, taip pat nurodomi veiksmai pasibaigus nustatytam terminui.

19.5. Jeigu valstybės informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys, nurodoma, kad asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

20. Valstybės informacinės sistemos nuostatų VII skyriuje nustatoma, iš kokių šaltinių finansuojamas valstybės informacinės sistemos kūrimas, tvarkymas ir priežiūra.

21. Valstybės informacinės sistemos nuostatų VIII skyriuje nustatoma valstybės informacinės sistemos modernizavimo ir likvidavimo tvarka:

21.1. nurodoma, kad valstybės informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka, prireikus nustatomos papildomos modernizavimo arba likvidavimo tvarkos sąlygos;

21.2. nurodoma, kam ir kokia tvarka perduodami likviduojamos valstybės informacinės sistemos duomenys arba kas ir kokia tvarka juos sunaikina.

22. Valstybės informacinės sistemos nuostatų IX skyriuje prireikus nurodomos duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, jeigu valstybės informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys, taip pat gali būti nurodoma papildoma informacija, susijusi su valstybės informacine sistema.

 

IV. VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS

 

23. Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projektas rengiamas patvirtinus valstybės informacinės sistemos nuostatus ir valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus. Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projektą rengia valstybės informacinės sistemos valdytojas arba jo pavedimu valstybės informacinės sistemos tvarkytojas.

24. Valstybės informacinės sistemos techniniame aprašyme (specifikacijoje) nustatoma valstybės informacinės sistemos funkcinė struktūra, nurodomi bendri valstybės informacinės sistemos funkciniai, techniniai ir kiti nefunkciniai reikalavimai, taip pat nurodomas pasirinktas valstybės informacinės sistemos kūrimo būdas. Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projektas ir kiti projektiniai dokumentai rengiami vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos patvirtinta metodika.

25. Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projektas prieš tai, kai patvirtinamas, turi būti derinamas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir valstybės informacinės sistemos nuostatuose nurodytomis institucijomis, kurios teiks duomenis iš valstybės informacinių sistemų ir registrų, įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre (valstybės informacinių sistemų valdytojais ir (arba) registrų valdytojais) arba jų įgaliotais valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų tvarkytojais).

26. Institucijos, gavusios derinti arba pakartotinai derinti valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projektą, pastabas ir pasiūlymus pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai pateikiamas didelės apimties (80 ar daugiau puslapių) projektas, – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio projekto gavimo institucijoje. Jeigu institucija motyvuotai prašo institucijų pateikti išvadas dėl valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) projekto skubos tvarka, išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio projekto gavimo institucijoje.

27. Valstybės informacinės sistemos techninį aprašymą (specifikaciją), suderintą su Aprašo 25 punkte nurodytomis institucijomis, tvirtina valstybės informacinės sistemos valdytojo vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas.

28. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie patvirtintą valstybės informacinės sistemos techninį aprašymą (specifikaciją).

29. Valstybės informacinė sistema kuriama pagal patvirtintą valstybės informacinės sistemos techninį aprašymą (specifikaciją) ir kitus projektinius dokumentus, detaliau nustatančius valstybės informacinės sistemos arba jos posistemio reikalavimus, jeigu valstybės informacinė sistema kuriama dalimis. Valstybės informacinės sistemos kūrimą organizuoja ir prižiūri valstybės informacinės sistemos valdytojas. Valstybės informacinę sistemą kuria ir programinę įrangą diegia valstybės informacinės sistemos tvarkytojas ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka parinktas (paskirtas) asmuo. Valstybės informacinės sistemos diegimo dokumentai ir kiti projektiniai dokumentai, išskyrus valstybės informacinės sistemos techninį aprašymą (specifikaciją), yra konfidencialūs ir atskleidžiami tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai reikalauja juose pateiktą informaciją atskleisti.

30. Baigus kurti valstybės informacinę sistemą arba jos posistemį, valstybės informacinės sistemos valdytojo vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas patvirtina valstybės informacinės sistemos arba jos posistemio priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą. Prireikus valstybės informacinės sistemos valdytojo vadovas arba jo įgaliotas darbuotojas gali pasitelkti komisiją atliktiems kūrimo darbams įvertinti. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami institucijos struktūrinio padalinio, atsakingo už institucijai teisės aktų nustatytos kompiuterizuojamos funkcijos atlikimą, atstovai, kiti kompetentingi asmenys, taip pat suinteresuotų institucijų atstovai. Valstybės informacinė sistema ar jos posistemis laikomi sukurtais ir įteisintais šiame punkte nustatyta tvarka patvirtinus valstybės informacinės sistemos ar jos posistemio priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą.

31. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie valstybės informacinės sistemos arba jos posistemio įteisinimą.

 

V. VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS

 

32. Valstybės informacinė sistema modernizuojama, kai pasikeičia valstybės informacinės sistemos valdytojui teisės aktuose nustatytos funkcijos, kurioms atlikti reikalingą informaciją apdoroja valstybės informacinė sistema, ar naudojant valstybės informacinę sistemą atsiranda papildomų informacijos apdorojimo poreikių, kurie iš esmės keičia įdiegtus informacijos apdorojimo procesus.

33. Priėmus sprendimą modernizuoti valstybės informacinę sistemą, valstybės informacinės sistemos valdytojas arba jo pavedimu valstybės informacinės sistemos tvarkytojas rengia teisės akto dėl valstybės informacinės sistemos modernizavimo ir jos nuostatų pakeitimo projektą.

34. Aprašo 33 punkte nurodyto teisės akto projektas derinamas ir tvirtinamas Aprašo 8–12 ir 47 punktuose nustatyta tvarka.

35. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie priimtą sprendimą modernizuoti valstybės informacinę sistemą.

36. Patvirtinęs teisės aktą dėl valstybės informacinės sistemos modernizavimo, valstybės informacinės sistemos valdytojas arba jo pavedimu valstybės informacinės sistemos tvarkytojas rengia valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimo projektą.

37. Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimo projektas derinamas ir tvirtinamas Aprašo 23–28 ir 47 punktuose nustatyta tvarka.

38. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie patvirtintą valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimą.

39. Modernizuota valstybės informacinė sistema įteisinama Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.

40. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie modernizuotos valstybės informacinės sistemos įteisinimą.

 

VI. VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ LIKVIDAVIMAS

 

41. Valstybės informacinė sistema likviduojama, jeigu panaikinamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, kurioms atlikti valstybės informacinė sistema įsteigta.

42. Priėmus sprendimą likviduoti valstybės informacinę sistemą, rengiamas teisės akto dėl valstybės informacinės sistemos likvidavimo projektas. Teisės akto dėl valstybės informacinės sistemos likvidavimo projektą rengia valstybės informacinės sistemos valdytojas arba jo pavedimu valstybės informacinės sistemos tvarkytojas.

43. Nustatomos likviduojamos valstybės informacinės sistemos valdytojo ir likviduojamos valstybės informacinės sistemos tvarkytojo teisės ir pareigos valstybės informacinės sistemos likvidavimo laikotarpiu, keistini teisės aktai, duomenų perdavimo kitoms valstybės informacinėms sistemoms arba valstybės archyvams tvarka, duomenų sunaikinimo priemonės ir terminai, duomenų teikėjų ir duomenų gavėjų informavimo tvarka ir kitos likvidavimo sąlygos.

44. Likviduojamoje valstybės informacinėje sistemoje, kurią naudojant apdorojama visai valstybei svarbi arba kelioms institucijoms svarbi institucijos valdoma informacija, sukaupti duomenys negali būti sunaikinami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus atvejus, ir privalo būti perduoti kitai valstybės informacinei sistemai arba valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

45. Teisės akto dėl valstybės informacinės sistemos likvidavimo projektas derinamas ir tvirtinamas Aprašo 8–12 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu likviduojamos valstybės informacinės sistemos duomenis numatoma perduoti valstybės archyvui, teisės akto dėl valstybės informacinės sistemos likvidavimo projektas taip pat derinamas su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

46. Valstybės informacinės sistemos valdytojas ar jo įgaliotas valstybės informacinės sistemos tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis apie valstybės informacinės sistemos likvidavimą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Valstybės informacinės sistemos nuostatų, valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimo ir papildymo projektai derinami ir tvirtinami Aprašo 8–12 ir 23–28 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu nekeičiamos šių projektų nuostatos, susijusios su valstybės informacinės sistemos nuostatuose nurodytomis institucijomis, kurios teikia duomenis iš valstybės informacinių sistemų ir registrų, įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre, ir vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų, šių projektų derinti su minėtomis institucijomis nereikia.

48. Valstybės informacinės sistemos valdymas ir sauga vertinami atliekant informacinių technologijų auditą Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

49. Prireikus valstybės informacinės sistemos valdytojas, vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), ir Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2011, Nr. 115-5418), rengia ir teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos derinti investicijų projektą dėl valstybės kapitalo investicijų valstybės informacinei sistemai sukurti. Investicijų projektas dėl valstybės kapitalo investicijų valstybės informacinei sistemai sukurti teikiamas Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, kai patvirtinti valstybės informacinės sistemos nuostatai.

 

_________________