LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. 339 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2013 m. vasario 8 d. Nr. 1V-131

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310; 2009, Nr. 88-3760; 2010, Nr. 38-1836; 2011, Nr. 97-4585):

1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato valstybės tarnautojų mokymo programų turinį.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios VI skyrių.

1.3. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 (Žin., 2012, Nr. 155-8024) nustatyta tvarka.“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 1V-181 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 38-1836).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas