Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS

 

2013 m. vasario 13 d. Nr. 144

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 132-5357; 2010, Nr. 153-7781; 2012, Nr. 126-6323) 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), 21 punktą ir Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606; 2010, Nr. 9-415; 2011, Nr. 41-1948), 201.9 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas (pagal 1 priedą).

2. Patvirtinti 2013 metų maksimalias techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamas sumas; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijas; maksimalų kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydį (pagal 2 priedą).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144

1 priedas

 

2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO paTVIRTINtų ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas

Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. litų

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

 

 

 

01.900.0001

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

16 663

13 653

6 828

3 010

 

Iš viso

16 663

13 653

6 828

3 010

02.900.0002

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

 

 

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

81 405

79 667

48 288

1 738

01 04

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas

8 167

5 982

679

2 185

01 05

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)

2 629

2 629

 

 

 

Iš viso

92 201

88 278

48 967

3 923

03.900.0003

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 

 

 

 

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

5 208

5 123

1 215

85

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

18 999

18 999

 

 

 

Iš viso

24 207

24 122

1 215

85

04.900.0004

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

2 742

2 742

1 913

 

 

Iš viso

2 742

2 742

1 913

 

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

27 241

27 111

17 287

130

 

Iš viso

27 241

27 111

17 287

130

90.900.1576

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

1 021

1 021

643

 

02 01

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai

300

300

 

 

02 09

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais

1 382

1 382

 

 

 

Iš viso

2 703

2 703

643

 

90.015.1049

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

4 456

4 376

2 889

80

 

Iš viso

4 456

4 376

2 889

80

90.900.2942

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Veiklos užtikrinimas

470

470

245

 

 

Iš viso

470

470

245

 

90.900.1874

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

 

 

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė

1 352

1 352

922

 

 

Iš viso

1 352

1 352

922

 

90.900.1808

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

986

986

657

 

 

Iš viso

986

986

657

 

90.900.2943

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

2 466

2 396

1 490

70

 

Iš viso

2 466

2 396

1 490

70

90.900.1983

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas

211

211

140

 

 

Iš viso

211

211

140

 

90.900.2076

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

 

 

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

1 366

1 366

912

 

 

Iš viso

1 366

1 366

912

 

90.900.2004

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

1 325

1 325

624

 

 

Iš viso

1 325

1 325

624

 

07.900.0007

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

 

 

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

720

720

515

 

 

Iš viso

720

720

515

 

08.900.0008

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

 

 

 

 

01 01

Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas

16 442

16 417

9 230

25

01 05

Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra

2 768

2 768

1 938

 

01 06

Istorinės atminties puoselėjimas

12 730

12 730

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

kompensacijai už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

12 500

12 500

 

 

 

Iš viso

31 940

31 915

11 168

25

90.900.1773

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

 

 

 

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra

9 330

7 530

3 900

1 800

 

Iš viso

9 330

7 530

3 900

1 800

90.018.1056

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 

 

 

 

01 01

Branduolinės saugos reguliavimas ir priežiūra

5 654

5 443

3 689

211

 

Iš viso

5 654

5 443

3 689

211

90.900.2286

Etninės kultūros globos taryba

 

 

 

 

01 01

Etninės kultūros valstybinė globa

355

355

252

 

 

Iš viso

355

355

252

 

90.900.2944

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

 

 

01 01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

5 121

4 965

3 221

156

 

Iš viso

5 121

4 965

3 221

156

90.007.0925

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

 

 

 

 

01 01

Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas

61 455

57 987

38 851

3 468

 

Iš viso

61 455

57 987

38 851

3 468

90.046.1902

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

 

 

 

01 04

Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija

19 017

17 535

11 785

1 482

 

Iš viso

19 017

17 535

11 785

1 482

 

II. MINISTERIJOS

 

 

 

 

09.900.0009

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

01 30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas

79 537

79 342

23 653

195

01 31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

506 644

506 089

3 159

555

01 32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

74 571

74 265

10 582

306

02 33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

26 841

25 501

7 323

1 340

02 36

Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės

10 519

9 246

5 171

1 273

02 39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

23 000

20 887

7 176

2 113

03 37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

40 506

38 191

9 421

2 315

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

49 387

48 742

14 999

645

 

Iš viso

811 005

802 263

81 484

8 742

31.900.2763

Energetikos ministerija

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa

18 207

18 023

4 907

184

01 87

Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas

2 800

2 800

558

 

72 10

Ignalinos programos administravimas Lietuvoje

526 129

526 129

 

 

 

Iš viso

547 136

546 952

5 465

184

12.900.0032

Finansų ministerija

 

 

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

86 965

80 680

39 449

6 285

01 04

Skolos valstybės vardu valdymas

2 302 652

2 302 652

 

 

01 05

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veikla

172 241

164 813

100 048

7 428

01 06

Lietuvos Respublikos muitinės veikla

140 439

128 482

81 722

11 957

02 01

Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse

204 357

204 357

 

 

02 02

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas

211 815

211 815

 

 

02 03

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

3 897

3 897

 

 

02 04

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms

1 244 745

1 242 165

 

2 580

02 05

Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas

3 500

3 500

 

 

02 07

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos reikmės

1 687

1 687

 

 

 

Iš viso

4 372 298

4 344 048

221 219

28 250

13.900.0091

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

01 01

Sausumos pajėgos

242 811

232 544

123 765

10 267

01 02

Karinės oro pajėgos

132 171

100 020

36 691

32 151

01 03

Karinės jūrų pajėgos

51 520

38 638

19 262

12 882

01 04

Logistika

112 130

102 894

47 590

9 236

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

103 296

93 907

37 034

9 389

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

36 406

32 441

15 941

3 965

02 01

Centralizuotos tarnybos

78 335

67 009

38 032

11 326

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

88 907

88 797

26 679

110

03 01

Karinės operacijos

79 062

79 022

8 708

40

 

Iš viso

924 638

835 272

353 702

89 366

14.900.0116

Kultūros ministerija

 

 

 

 

01 02

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra

87 513

86 938

40 341

575

02 04

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

63 046

60 566

21 853

2 480

03 03

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida

25 376

24 663

10 816

713

04 03

Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas

4 259

4 255

1 138

4

04 04

Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą

1 029

1 029

 

 

04 05

Kultūros rėmimo fondas

46 106

46 106

 

 

05 01

Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

77 385

33 127

6 037

44 258

 

Iš viso

304 714

256 684

80 185

48 030

18.900.0173

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

01 02

Užimtumo didinimas

158 269

157 871

10 445

398

02 04

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

93 531

93 531

 

 

02 07

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

160 475

153 043

79 178

7 432

02 08

Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos

1 238 555

1 238 555

 

 

02 10

Išmokos vaikams

240 529

240 529

 

 

02 12

Vaikų išlaikymo fondas

43 289

43 281

797

8

02 13

Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

919 457

919 457

 

 

02 14

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

22 700

22 700

 

 

03 01

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas

24 076

23 991

1 508

85

03 02

Jaunimo politikos įgyvendinimas

3 080

3 066

457

14

04 01

Neįgaliųjų socialinė integracija

73 221

70 996

9 365

2 225

04 02

Socialinės aprėpties stiprinimas

46 548

46 458

822

90

04 03

Europos pabėgėlių fondo programa

2 697

2 697

124

 

04 57

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

3 910

3 910

133

 

05 02

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra

1 316

1 316

 

 

05 03

Vietos bendruomenių savivaldos programa

8 000

8 000

 

 

06 01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

39 154

38 560

19 853

594

 

Iš viso

3 078 807

3 067 961

122 682

10 846

20.900.0219

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

61 684

59 574

13 462

2 110

01 09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

1 533 996

1 072 996

18 426

461 000

01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

111 263

110 075

5 828

1 188

01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

577 488

577 458

1 778

30

01 12

Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas

21 415

18 277

3 230

3 138

02 01

Informacinės visuomenės plėtra

211 304

210 957

1 500

347

 

Iš viso

2 517 150

2 049 337

44 224

467 813

21.900.0220

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

01 21

Sveikatos sistemos valdymas

286 348

234 784

35 447

51 564

01 22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

82 462

82 412

8 784

50

02 10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

63 989

62 059

37 079

1 930

03 18

Nacionalinė vaistų politika

6 984

6 984

4 535

 

04 01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

1 359 219

1 359 219

 

 

 

Iš viso

1 799 002

1 745 458

85 845

53 544

22.900.0326

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

10 05

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas

754 117

752 900

3 382

1 217

11 01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

336 943

308 601

 

28 342

11 02

Švietimo ir mokslo administravimas

2 458 707

2 457 139

266 083

1 568

 

iš jų:

 

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškųjų ir žmogaus mokslo ir kultūros vertybių ugdymui ir puoselėjimui remti

911

911

636

 

 

Iš viso

3 549 767

3 518 640

269 465

31 127

23.900.0551

Teisingumo ministerija

 

 

 

 

01 04

Teisės sistema

22 103

21 745

7 930

358

02 01

Paslaugos gyventojams ir verslui

20 702

19 342

11 375

1 360

02 07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

36 858

34 928

13 991

1 930

02 09

Paslaugos gerinti teismo procesą

4 378

2 152

 

2 226

03 01

Bausmių sistema

197 689

193 274

104 625

4 415

 

Iš viso

281 730

271 441

137 921

10 289

29.900.1811

Ūkio ministerija

 

 

 

 

01 02

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas

210 594

210 594

 

 

01 05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

692 704

690 764

34 591

1 940

 

Iš viso

903 298

901 358

34 591

1 940

24.900.0554

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

 

01 01

Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas

21 589

21 589

 

 

01 04

Diplomatinės tarnybos administravimas

165 943

157 151

48 563

8 792

02 01

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas

1 200

1 200

 

 

02 02

Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas

1 098

1 098

 

 

03 01

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

14 850

14 850

 

 

03 02

Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa

103 510

102 450

4 614

1 060

 

Iš viso

308 190

298 338

53 177

9 852

26.900.0617

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

01 02

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas

29 503

26 524

18 750

2 979

01 04

Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas

48 158

46 638

30 152

1 520

01 05

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas

249 880

237 137

122 278

12 743

01 06

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos kontrolės srityje įgyvendinimas

175 395

173 235

120 556

2 160

01 09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas

21 143

21 061

15 287

82

01 15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas

129 928

129 871

9 314

57

01 17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

45 757

45 517

4 673

240

01 42

Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika

3 704

3 654

975

50

01 55

Išorės sienų fondo programa

112 898

112 868

400

30

01 56

Europos grąžinimo fondo programa

6 249

6 249

65

 

02 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

19 542

18 841

9 379

701

02 11

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra

32 790

27 141

8 616

5 649

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

412 677

412 677

3 475

 

03 53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

54 835

54 789

 

46

03 54

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

64 050

64 050

 

 

03 58

Norvegijos finansinės paramos programa

22 141

22 117

119

24

 

Iš viso

1 428 650

1 402 369

344 039

26 281

30.900.1812

Žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

01 01

Kaimo plėtra ir verslo skatinimas

1 486 208

1 482 580

18 014

3 628

01 02

Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas

1 397 986

1 397 801

1 695

185

01 03

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas

128 701

118 204

45 431

10 497

02 01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

49 466

48 441

668

1 025

02 02

Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas

12 966

10 967

4 391

1 999

03 01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

66 673

61 994

30 647

4 679

03 02

Žemės reformos vykdymas

18 300

18 300

 

 

04 01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

18 423

17 288

10 113

1 135

 

Iš viso

3 178 723

3 155 575

110 959

23 148

 

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1680

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

 

 

 

 

01 01

Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas

5 276

5 256

3 745

20

 

Iš viso

5 276

5 256

3 745

20

 

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.008.0927

Lietuvos statistikos departamentas

 

 

 

 

01 01

Oficialiosios statistikos tvarkymas

23 925

23 865

15 940

60

 

Iš viso

23 925

23 865

15 940

60

 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1715

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

 

 

 

01 03

Visuomenės informacinis aprūpinimas

21 082

13 610

8 920

7 472

02 02

Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir visuomenės kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose

996

718

453

278

 

Iš viso

22 078

14 328

9 373

7 750

90.900.1748

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas

12 781

9 737

5 930

3 044

 

Iš viso

12 781

9 737

5 930

3 044

90.900.1749

Lietuvos dailės muziejus

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas

14 048

12 996

7 591

1 052

01 02

Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

537

387

258

150

 

Iš viso

14 585

13 383

7 849

1 202

90.900.1750

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

 

 

 

01 01

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

7 995

5 875

3 417

2 120

 

Iš viso

7 995

5 875

3 417

2 120

90.900.2001

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

 

 

 

 

01 01

Teatro meno pristatymas žiūrovui

24 467

24 364

14 107

103

 

Iš viso

24 467

24 364

14 107

103

90.900.2002

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

 

 

 

 

01 02

Teatro meno pristatymas

7 750

6 720

3 670

1 030

 

Iš viso

7 750

6 720

3 670

1 030

90.900.2003

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

 

 

 

 

01 03

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

13 626

13 426

7 547

200

 

Iš viso

13 626

13 426

7 547

200

90.900.2755

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

 

 

 

 

01 01

Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas

6 134

5 371

2 638

763

 

Iš viso

6 134

5 371

2 638

763

90.900.1751

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

 

 

01 01

Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė

8 938

8 938

258

 

 

Iš viso

8 938

8 938

258

 

90.025.1145

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

 

 

 

 

01 03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

7 565

7 565

 

 

01 05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

39 489

38 244

15 859

1 245

 

Iš viso

47 054

45 809

15 859

1 245

90.024.1140

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

 

 

01 02

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

17 769

16 057

10 309

1 712

01 03

Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas

4 626

4 626

 

 

 

Iš viso

22 395

20 683

10 309

1 712

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.2937

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

 

 

 

01 01

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

2 968

2 778

1 651

190

 

Iš viso

2 968

2 778

1 651

190

 

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.900.1768

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

 

 

 

01 01

Duomenų apsaugos valdymas

1 919

1 905

1 210

14

 

Iš viso

1 919

1 905

1 210

14

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.001.0806

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

01 06

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa

17 104

17 104

92

 

01 10

Olimpinių rinktinių rengimas, sportininkų ir sportuotojų sveikatos priežiūra

24 452

17 056

6 936

7 396

01 15

Kūno kultūros, sporto šakų ir sporto bazių plėtra

37 438

28 529

1 724

8 909

 

Iš viso

78 994

62 689

8 752

16 305

90.900.2971

Valstybės tarnybos departamentas

 

 

 

 

01 01

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas

2 390

2 376

1 583

14

 

Iš viso

2 390

2 376

1 583

14

90.045.1932

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

 

 

01 02

Policijos pareigūnų mokymas ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas

7 492

7 388

3 698

104

01 03

Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas

622 796

607 022

411 718

15 774

 

Iš viso

630 288

614 410

415 416

15 878

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

 

 

90.051.2212

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

 

 

04 02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

82 466

79 243

40 431

3 223

 

Iš viso

82 466

79 243

40 431

3 223

 

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

05.900.0005

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išlaikymas

4 798

4 798

3 171

 

 

Iš viso

4 798

4 798

3 171

 

90.900.1569

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

 

 

 

 

01 01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

72 179

72 179

55 107

 

02 02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

3 978

3 978

3 037

 

03 03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

11 677

10 319

3 410

1 358

 

Iš viso

87 834

86 476

61 554

1 358

90.048.1981

Nacionalinė teismų administracija

 

 

 

 

01 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

7 183

7 163

2 552

20

01 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

3 791

3 611

 

180

01 03

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

827

827

279

 

02 01

Teismų informacinės sistemos aptarnavimas

1 153

353

 

800

02 02

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose

4 936

247

95

4 689

03 01

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose

17 121

3 160

220

13 961

 

Iš viso

35 011

15 361

3 146

19 650

90.900.2103

Teismai

 

 

 

 

01 02

Teisingumo vykdymas

175 597

175 597

123 257

 

 

Iš viso

175 597

175 597

123 257

 

90.016.1050

Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

 

 

 

 

01 07

Valstybinių tarnybų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, aptarnavimas vyriausybinių ryšių priemonėmis

6 951

6 951

4 630

 

01 08

Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga

249

 

 

249

01 10

Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos perdavimo sistemos kūrimas

180

 

 

180

 

Iš viso

7 380

6 951

4 630

429

90.054.2774

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

 

 

01 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

5 486

5 228

2 952

258

01 03

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas

565

565

54

 

 

Iš viso

6 051

5 793

3 006

258

90.900.2071

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 

 

 

 

01 01

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas

456

456

180

 

 

Iš viso

456

456

180

 

90.055.2941

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

 

 

 

 

01 10

Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

878

878

616

 

 

Iš viso

878

878

616

 

90.900.2046

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

01 01

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

1 003

1 003

681

 

 

Iš viso

1 003

1 003

681

 

90.900.2214

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 

 

 

 

01 81

Ryšių valdymas ir kontrolė

22 000

15 155

8 700

6 845

 

Iš viso

22 000

15 155

8 700

6 845

 

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

 

 

 

90.900.1581

Vilniaus universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

126 913

126 241

 

672

01 03

Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas

7 396

6 396

 

1 000

01 05

Studentų rėmimas

21 796

21 796

 

 

 

Iš viso

156 105

154 433

 

1 672

90.900.1582

Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

5 000

5 000

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

29 681

29 681

 

 

 

Iš viso

34 681

34 681

 

 

90.900.1584

Kauno technologijos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

77 579

77 579

 

 

01 02

Studentų rėmimas

6 581

6 581

 

 

 

Iš viso

84 160

84 160

 

 

90.900.1585

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra

66 812

65 712

 

1 100

01 02

Studentų rėmimas

4 880

4 880

 

 

 

Iš viso

71 692

70 592

 

1 100

90.900.1586

Klaipėdos universitetas

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

1 330

1 330

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

22 743

22 743

 

 

 

Iš viso

24 073

24 073

 

 

90.900.1587

Aleksandro Stulginskio universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

12 742

12 742

 

 

01 02

Studentų rėmimas

892

892

 

 

 

Iš viso

13 634

13 634

 

 

90.900.1589

Mykolo Romerio universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

14 664

14 664

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

1 901

1 901

 

 

 

Iš viso

16 565

16 565

 

 

90.900.2902

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

 

 

01 01

Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

65 615

64 615

 

1 000

01 02

Studentų rėmimas

17 108

17 108

 

 

 

Iš viso

82 723

81 723

 

1 000

90.900.1591

Vilniaus dailės akademija

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

742

742

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas

18 133

18 133

 

 

 

Iš viso

18 875

18 875

 

 

90.900.1592

Lietuvos edukologijos universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

23 643

22 843

 

800

01 02

Studentų rėmimas

1 266

1 266

 

 

 

Iš viso

24 909

24 109

 

800

90.900.1593

Lietuvos sporto universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

5 643

5 643

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

414

414

 

 

 

Iš viso

6 057

6 057

 

 

90.900.1594

Šiaulių universitetas

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

16 271

16 271

 

 

01 02

Studentų rėmimo plėtra

1 003

1 003

 

 

 

Iš viso

17 274

17 274

 

 

90.900.1595

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

470

470

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

15 977

15 977

 

 

 

Iš viso

16 447

16 447

 

 

90.900.1603

Lietuvos energetikos institutas

 

 

 

 

01 01

Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas

12 168

12 068

8 068

100

 

Iš viso

12 168

12 068

8 068

100

90.900.2407

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

 

 

 

 

01 10

Onkologijos šakos mokslinių tyrimų plėtojimas

2 638

2 310

1 023

328

 

Iš viso

2 638

2 310

1 023

328

90.900.2381

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai

2 317

2 317

1 668

 

 

Iš viso

2 317

2 317

1 668

 

90.900.1611

Lietuvos istorijos institutas

 

 

 

 

01 10

Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios

3 276

3 276

2 312

 

 

Iš viso

3 276

3 276

2 312

 

90.900.1612

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas

3 162

3 162

2 154

 

 

Iš viso

3 162

3 162

2 154

 

90.900.1598

Lietuvių kalbos institutas

 

 

 

 

01 01

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida

3 489

3 489

2 554

 

 

Iš viso

3 489

3 489

2 554

 

90.900.2808

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 

 

 

 

01 01

Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai tyrimai

1 735

1 695

1 118

40

 

Iš viso

1 735

1 695

1 118

40

90.900.2978

Lietuvos teisės institutas

 

 

 

 

01 01

Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai

1 466

1 456

1 047

10

 

Iš viso

1 466

1 456

1 047

10

90.900.2802

Lietuvos socialinių tyrimų centras

 

 

 

 

01 10

Mokslo plėtojimas

1 634

1 617

1 110

17

 

Iš viso

1 634

1 617

1 110

17

90.900.2803

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

 

 

 

 

01 01

Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

3 231

3 231

2 084

 

 

Iš viso

3 231

3 231

2 084

 

90.900.2804

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

 

 

 

 

01 02

Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

18 618

16 868

10 096

1 750

 

Iš viso

18 618

16 868

10 096

1 750

90.900.2805

Gamtos tyrimų centras

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse

9 976

9 876

6 607

100

 

Iš viso

9 976

9 876

6 607

100

90.900.2807

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

 

 

 

01 10

Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse

20 344

20 184

11 838

160

 

Iš viso

20 344

20 184

11 838

160

90.056.2946

Lietuvos mokslų akademija

 

 

 

 

01 10

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas

2 665

2 355

1 400

310

01 11

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas

6 045

5 045

3 274

1 000

 

Iš viso

8 710

7 400

4 674

1 310

90.900.1627

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

101 257

101 257

2 908

 

 

Iš viso

101 257

101 257

2 908

 

90.900.1837

Kauno kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

281

281

 

 

 

Iš viso

281

281

 

 

90.900.1838

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

335

335

 

 

 

Iš viso

335

335

 

 

90.900.1839

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

389

389

 

 

 

Iš viso

389

389

 

 

 

IŠ VISO

26 436 347

25 520 695

2 940 958

915 652

 

_________________

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144

2 priedas

 

2013 METŲ MAKSIMALIOS TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOMS ADMINISTRUOTI, APIE JAS INFORMUOTI IR JOMS VIEŠINTI skiriamos SUMOS; LĖŠŲ VEIKSMŲ PROGRAMOMS ADMINISTRUOTI PRISKYRIMO PRIE VEIKSMŲ PROGRAMŲ TECHNINĖS PARAMOS PRIORITETŲ IR TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMOS PROPORCIJOS; MAKSIMALUS KRYŽMINIO FINANSAVIMO BŪDU SKIRIAMOS TECHNINĖS PARAMOS DYDIS           

 

Asignavimų valdytojo / programos kodas / finansavimo šaltinio kodas

Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas / finansavimo šaltinio pavadinimas

Projekto kodas arba techninės paramos, 2013 metais skiriamos techninės paramos gavėjui, paskirtis

Projekto vykdytojo pavadinimas

2013 metų priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijos, procentais

2013 metų maksimalios techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti sumos, litais

Maksimalus kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydis, litais

9.900.0009

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

6 735 000

VP3-4.2-FM-01-V-01-001

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

215 200

VP3-4.1-FM-01-V-01-004

Aplinkos ministerija

 

1 291 310

VP3-4.2-FM-01-V-01-002

Aplinkos ministerija

 

368 200

 

Iš viso

 

 

 

8 609 710

0

12.900.0032

Finansų ministerija

 

 

 

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-005

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

36

5 040 000

VP3-4.1-FM-01-V-01-006

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

55

7 700 000

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

11 560 000

2 337 500

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

1 071 000

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

195 500

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

5 100 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-006

Finansų ministerija

 

2 040 000

412 500

VP4-1.1-FM-01-V-01-009

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

9

189 000

VP4-1.2-FM-01-V-01-001

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

34 500

VP4-1.2-FM-01-V-01-008

Finansų ministerija

 

900 000

 

Iš viso

 

 

 

33 830 000

2 750 000

18.900.0173

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

 

06 01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1 464 210

VP4-1.2-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

460 700

VP1-5.1-FM-01-V-01-001

Europos socialinio fondo agentūra

 

14 236 440

VP1-5.2-FM-01-V-01-001

Europos socialinio fondo agentūra

 

350 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

258 390

VP4-1.2-FM-01-V-01-007

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

81 300

 

Iš viso

 

 

 

16 851 040

0

20.900.0219

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-008

Susisiekimo ministerija

 

884 340

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-009

Susisiekimo ministerija

 

236 300

 

 

VP2-6.1-FM-01-V-01-004

Transporto investicijų direkcija

 

637 590

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-005

Transporto investicijų direkcija

 

11 360

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos 

VP4-1.1-FM-01-V-01-008

Susisiekimo ministerija

 

156 060

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-009

Susisiekimo ministerija

 

41 700

02 01

Informacinės visuomenės plėtra

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-003

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

796 330

VP2-6.2-FM-01-V-01-001

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

205 000

 

Iš viso

 

 

 

2 968 680

0

21.900.0220

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

01 21

Sveikatos sistemos valdymas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-002

Sveikatos apsaugos ministerija

 

964 060

VP3-4.2-FM-01-V-01-003

Sveikatos apsaugos ministerija

 

412 000

 

Iš viso

 

 

 

1 376 060

0

22.900.0326

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

 

11 02

Švietimo ir mokslo administravimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

864 790

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

965 600

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

152 610

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-002

Švietimo ir mokslo ministerija

 

170 400

 

Iš viso

 

 

 

2 153 400

0

29.900.1811

Ūkio ministerija

 

 

 

 

 

01 05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-002

Lietuvos verslo paramos agentūra

64,32

9 312 990

VP3-4.1-FM-01-V-01-003

Lietuvos verslo paramos agentūra

35,68

5 166 190

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

2 906 830

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

154 700

techninė parama veiksmų programoms administruoti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

57

959 310

VP2-6.1-FM-01-V-01-001

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

43

723 690

VP2-6.2-FM-01-V-02-001

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

275 000

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

316 000

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

20 000

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

512 970

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

27 300

 

Iš viso

 

 

 

20 374 980

0

26.900.0617

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-005

Vidaus reikalų ministerija

 

1 808 460

VP4-1.2-FM-01-V-01-003

Vidaus reikalų ministerija

 

348 500

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-005

Vidaus reikalų ministerija

 

319 140

VP4-1.2-FM-01-V-01-003

Vidaus reikalų ministerija

 

61 500

 

Iš viso

 

 

 

2 537 600

0

90.900.1627

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP1-5.1-FM-01-V-02-001

Lietuvos mokslo taryba

 

1 222 480

VP1-5.2-FM-01-V-02-001

Lietuvos mokslo taryba

 

100 000

 

Iš viso

 

 

 

1 322 480

0

90.900.2944

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-004

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

582 760

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-004

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

102 840

 

Iš viso

 

 

 

685 600

06.900.0006

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

 

01 03

Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė

 

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

1. 3.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP4-1.1-FM-01-V-01-003

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

4 995 960

1. 2.2.3. 2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

VP4-1.1-FM-01-V-01-003

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

881 640

 

Iš viso

 

 

 

5 877 600

0

IŠ VISO

 

 

 

96 587 150

2 750 000

 

_________________