LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRAŠYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 5 d. Nr. 2-36

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 53-2703) 9 straipsnio 15 dalimi ir 91 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, formą.

1.2. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, formą.

1.3. Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitokiose institucijose teikia Lietuvos Respublika, formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 2-188 „Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3358).

3. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – „Valstybės žiniose“;

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

L. e. direktoriaus pareigas                                         Saulius Urbanavičius

 

_________________

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 2-36

 

___________________________________________________________________________

(asmenį į pareigas skiriančio subjekto darbovietė, valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės pavadinimas, įstaigos ar įmonės kodas, adresas, el. paštas, telefonų, faksų numeriai, kiti duomenys)

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

 

PRAŠYMAS

PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE

 

_____________Nr.___________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 53-2703; 2012, Nr. 122-6109, Nr. 126-6327) 9 straipsniu, prašau pateikti informaciją apie___ ,

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

kuris siekia eiti ________________________________________________________ pareigas.

(pareigų, kurias asmuo siekia eiti valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pavadinimas)

 

Asmenį į pareigas skirs________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

kuriam 20   m.               d. išduotas leidimas Nr.      dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ________________.

 

(prašymą teikiančio asmens pareigos*)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

*Jeigu prašymą pateikti informaciją pasirašo į pareigas skiriančio subjekto įgaliotas asmuo (išskyrus Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką), būtina pateikti patvirtintą įgaliojimo kopiją.

 

_________________

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 2-36

 

___________________________________________________________________________

(asmenį į pareigas paskyrusio subjekto darbovietė, valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės pavadinimas, įstaigos ar įmonės kodas, adresas, el. paštas, telefonų, faksų numeriai, kiti duomenys)

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

 

PRAŠYMAS

PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, EINANTĮ PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE

 

_____________Nr.___________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 53-2703; 2012, Nr. 122-6109, Nr. 126-6327) 9 straipsniu, prašau pateikti informaciją apie___ ,

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

einantį ______________________________________________________________  pareigas,

(pareigų, kurias valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje eina asmuo, pavadinimas)

kadangi ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(motyvai, dėl kurių teikiamas prašymas, ir duomenys, keliantys abejonių dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms)

 

Asmenį į pareigas paskyrė______________________________________________________ ,

(pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

kuriam 20   m.            d. išduotas leidimas Nr.      dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ________________.

 

(prašymą teikiančio asmens pareigos*)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

*Jeigu prašymą pateikti informaciją pasirašo į pareigas paskyrusio subjekto įgaliotas asmuo (išskyrus Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką), būtina pateikti patvirtintą įgaliojimo kopiją.

 

_________________

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 2-36

 

___________________________________________________________________________

(prašymą teikiančio asmens darbovietė, valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės pavadinimas, įstaigos ar įmonės kodas, adresas, el. paštas, telefonų, faksų numeriai, kiti duomenys)

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

 

PRAŠYMAS

PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, KURĮ Į PAREIGAS EUROPOS SĄJUNGOS AR TARPTAUTINĖSE TEISMINĖSE IR KITOKIOSE INSTITUCIJOSE TEIKIA LIETUVOS RESPUBLIKA

 

_____________Nr.___________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 57-2703) 91 straipsniu, prašau pateikti informaciją apie _______________________________

___________________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

kurį Vyriausybė siūlys į ________________________________________________  pareigas.

(pareigų Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitokiose institucijose pavadinimas)

 

(prašymą teikiančio asmens pareigos*)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

*Jeigu prašymą pateikti informaciją apie asmenį pasirašo Ministro Pirmininko įgaliotas asmuo, būtina pateikti patvirtintą įgaliojimo kopiją.

 

_________________