LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2013 m. vasario 5 d. Nr. ĮV-77

Vilnius

 

Vadovaudamasis Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos (Žin., 2006, Nr. 73-2766) 4 ir 5 straipsniais ir Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Pasaulio paveldo komiteto 2005 m. vasario 2 d., ir įgyvendindamas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimą Nr. 33COM 7B.112 ir sprendimą Nr. 35COM 7B.98:

1. S u d a r a u šią Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, (toliau – Vilniaus istorinis centras) išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija):

Regina Jaskelevičienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė (Priežiūros komisijos pirmininkė);

Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja (Priežiūros komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Vytautas Ankudavičius – Senamiesčio vietos bendruomenių tarybos narys;

Asta Baškauskaitė – Senamiesčio bendruomenės asociacijos pirmininkė;

Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;

Artūras Blotnys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius;

Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė;

Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Marija Drėmaitė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė;

Gražvydas Jakubauskas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius;

Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas;

Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Arūnas Paslaitis – architektas, nepriklausomas ekspertas;

Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Jūratė Raugalienė – laikinai einanti pareigas viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorė;

Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

2. P a v e d u Priežiūros komisijai:

2.1. kas tris mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo rengti einamuosius posėdžius;

2.2. ne rečiau kaip kartą per tris metus ir ne dažniau kaip kas pusę metų rengti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių stebėsenos rezultatų įvertinimo posėdį. Ataskaitą apie stebėsenos rezultatų įvertinimą ir siūlymus dėl Vilniaus istorinio centro išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo veiksmų tobulinimo pateikti Kultūros ministerijai.

3. Leidžiu Priežiūros komisijai prireikus pasitelkti ekspertus, kitų valstybės institucijų, įstaigų ir Vilniaus miesto bendruomenių (asociacijų) atstovus.

4. Pavesti Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriui techniškai aptarnauti Priežiūros komisijos darbą.

 

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis