LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ TARNYBINIŲ RANGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 28 d. Nr. V-85/1-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463) 62 straipsnio 6 dalimi ir 63 straipsniu:

1. T v i r t i n a m e Tarnybinių rangų suteikimo žvalgybos pareigūnams tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statutiniams valstybės tarnautojams, perkeltiems į žvalgybos pareigūno pareigas netaikant šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Tarnybinių rangų suteikimo žvalgybos pareigūnams tvarkos aprašo reikalavimų, suteikiami žemiausi tai pareigybei Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 63 straipsnyje nustatyti tarnybiniai rangai, išskyrus žvalgybos pareigūnus, kurių paskutinės atestacijos metu tarnybinė veikla įvertinta PATENKINAMAI ar NEPATENKINAMAI;

2.2. Laikotarpis, kurio metu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) statutinis valstybės tarnautojas tarnavo VSD turėdamas saugumo pareigūno laipsnį, įskaitomas į laikotarpį aukštesniam žvalgybos pareigūno tarnybiniam rangui gauti.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

Valstybės saugumo departamento direktorius      Gediminas Grina


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-85/1-7

 

TARNYBINIŲ RANGŲ SUTEIKIMO ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių rangų suteikimo žvalgybos pareigūnams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja žvalgybos institucijose – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente (toliau – VSD) ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD) – tarnaujančių žvalgybos pareigūnų (toliau – pareigūnai) tarnybinių rangų suteikimo sąlygas ir tvarką.

2. VSD ir AOTD pareigūnams tarnybiniai rangai suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463) (toliau – Įstatymas) ir šiame apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Tarnybinis rangas pažymi pareigūno kvalifikaciją ir profesinės patirties lygį.

4. Tarnybinius rangus pareigūnams suteikia žvalgybos institucijos vadovas. Sprendimai dėl tarnybinių rangų suteikimo įforminami žvalgybos institucijos vadovo įsakymais.

5. Aprašas netaikomas žvalgybos institucijoje tarnaujantiems kariams ir tiems pareigūnams, kuriems rangus suteikia Respublikos Prezidentas arba krašto apsaugos ministras.

 

II. TARNYBINIŲ RANGŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. Asmeniui, skiriamam į pareigūno pareigas ir atitinkančiam tai pareigybei nustatytus reikalavimus, žvalgybos institucijos vadovas suteikia žemiausią tai pareigybei nustatytą tarnybinį rangą.

7. Tarnaujantiems pareigūnams tarnybinius rangus suteikia žvalgybos institucijos vadovas, atsižvelgdamas į pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, pareigūno vertinimo dokumente pateiktus siūlymus dėl aukštesnio tarnybinio rango suteikimo ir apraše nustatytus reikalavimus.

8. Aukštesni tarnybiniai rangai nesuteikiami pareigūnams:

8.1. turintiems galiojančių tarnybinių nuobaudų;

8.2. kurių tarnybinė veikla įvertinta PATENKINAMAI arba NEPATENKINAMAI;

8.3. jei pareigūnų tarnybinės veiklos vertinime nesiūloma suteikti aukštesnio tarnybinio rango.

9. Aukštesni pareigybes atitinkantys tarnybiniai rangai gali būti suteikiami pareigūnams:

9.1. nuo šešiolikto iki aštunto tarnybinio rango – po ankstesnio tarnybinio rango suteikimo ištarnavusiems ne mažiau kaip vienerius metus;

9.2. nuo septinto iki trečio tarnybinio rango – po ankstesnio tarnybinio rango suteikimo ištarnavusiems ne mažiau kaip dvejus metus.

10. Tarnybiniai rangai gali būti suteikti pareigūnams, ištarnavusiems aprašo 9 punkte nustatytą laiką ir atitinkantiems šiuos reikalavimus, išskyrus aprašo 6 punkte nustatytą atvejį:

10.1. pareigūnams, kurių tarnybinė veikla įvertinta GERAI arba LABAI GERAI ir kuriems siūloma suteikti aukštesnį tarnybinį rangą;

10.2. baigusiems būtinus mokymus ar kvalifikacijos tobulinimo kursus arba išlaikiusiems profesinius testus, būtinus aukštesniam tarnybiniam rangui gauti;

10.3. mokantiems užsienio kalbą pagal pareigybei nustatytą reikalavimą;

10.4. jei įskaitytas fizinio parengtumo testas (reikalavimas taikomas pareigūnams, kuriems būtinas fizinis pasirengimas).

11. Atsižvelgiant į tarnybinį būtinumą ir, jeigu pareigūno tarnybinė veikla įvertinta LABAI GERAI, jam gali būti suteiktas aukštesnis tarnybinis rangas netaikant aprašo 9 punkto reikalavimų.

12. Pareigūno ištarnautas laikas aukštesniam tarnybiniam rangui gauti skaičiuojamas nuo ankstesnio rango suteikimo dienos.

13. Laikotarpis, kurį pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, į laiką aukštesniam tarnybiniam rangui gauti neįskaitomas, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad pareigūnas nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo ir (ar) tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo.

14. Pareigūnui aukštesnis tarnybinis rangas suteikiamas nuosekliai ir negali viršyti Įstatymo 63 straipsnyje nustatyto jo pareigybę atitinkančio aukščiausio tarnybinio rango.

 

_________________