LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. sausio 30 d. Nr. D1-72

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938; 2012, Nr. 115-5841):

1.1. išdėstau 5.11 punktą taip:

5.11. leidimas – teisės aktų nustatytais atvejais privalomas dokumentas arba jo dalis, suteikianti teisę į gamtinę aplinką išleisti nuotekas;“;

1.2. įrašau 142 punkte vietoj pirmojo žodžių trumpinio „RAAD“ žodžius ir trumpinį „regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD)“;

1.3. išdėstau 15 punktą taip:

15. Į gamtinę aplinką išleisti nuotekas (nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito), kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ vertę ir/ar kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), leidžiama tik turint leidimą, kuriame nustatyti reikalavimai tokių medžiagų išleidimui. Siekiant geros paviršinių vandens telkinių būklės ir užtikrinant, kad prioritetinių medžiagų koncentracija nuosėdose ir (arba) atitinkamoje biotoje nedidėtų, draudžiama pradėti naują veiklą (arba keisti esamą), dėl kurios su nuotekomis būtų išleidžiamos (į gamtinę aplinką arba nuotakyną) prioritetinės medžiagos. Esamas 2 priedo A dalyje nurodytų prioritetinių medžiagų išleidimas su nuotekomis turi būti mažinamas, o 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas palaipsniui nutrauktas iki 2020 metų. Į 1 priedą įtraukiamų naujų prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas turi būti palaipsniui mažinamas ir nutraukiamas per terminą, kuris nustatomas šias medžiagas įtraukiant į 1 priedą.“;

1.4. išdėstau 21 punktą taip:

21. Leidimo dalis, kurioje nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų šio Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje ir/ar B dalies B1 sąraše, ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis, turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kas ketveri metai. Leidimą išduodanti institucija turi peržiūrėti, ar laikomasi leidime nustatytų vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis, nurodytomis šio Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje, mažinimo priemonių ir jų įgyvendinimo terminų, ir teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimą dėl leidimo atnaujinimo, koregavimo ar panaikinimo.“;

1.5. papildau šiuo nauju 331 punktu:

331. Į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir/ar kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir/ar palaipsniui nutraukti (iki Reglamento 15 punkte nurodytų terminų) prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui ir atitinkamam RAAD.“;

1.6. išdėstau 36 punktą taip:

36. Išleidžiant į gamtinę aplinką gamybines nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis, nurodytomis šio Reglamento 1 priede, ir/ar prioritetinėmis medžiagomis, nurodytomis šio Reglamento 2 priedo A dalyje, kai prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ vertę, turi būti rengiamos ir įgyvendinamos vandenų taršos šiomis medžiagomis mažinimo programos.“;

1.7. išdėstau 37.3 punktą taip:

37.3. numatytos priemonės vandenų taršai prioritetinėmis medžiagomis mažinti leidimo galiojimo laikotarpiu. Esant vandenų taršai prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis turi būti numatytos priemonės palaipsniam šių medžiagų nutraukimui ar pakeitimui mažiau pavojingomis medžiagomis ir nustatyti konkretūs priemonių įgyvendinimo terminai, užtikrinantys, kad prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas bus nutrauktas iki 15 punkte nurodytų terminų.“;

1.8. papildau 2 priedo B dalies B2 sąrašą šia 13 eilute:

 

Skendinčiosios medžiagos

 

-

-

-

-

-

“.

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis