LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA MIN 07 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. V-27

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 16-619; 2008, Nr. 27-1007), ir išdėstau 4 priedo lentelės 1) išnašą taip:

1) kai naudojama II–III dangos konstrukcijos klasėms“.

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas