VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VETERINARIJOS reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams NAUDOJAMiems GYVŪNAMS PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 2 d. Nr. B1-2

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 19 straipsniu bei atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1739/2005, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp šalių narių (OL 2005 L 279, p. 47), ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 52/2012 (OL 2012 L 18, p. 1):

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.

4. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms iki 2013 m. gegužės 1 d.:

4.1. atsižvelgiant į renginio su gyvūnais organizatoriaus pateiktą laisvos formos prašymą išduoti vienkartinį leidimą organizuoti renginį su gyvūnais, kuriame turi būti nurodyta informacija apie renginyje planuojamus naudoti gyvūnus (rūšis, veislė, lytis (tik žinduolių), individualus numeris (tik identifikuotų gyvūnų), gimimo data, vardas (jeigu turi) ir kita svarbi informacija), išduoti renginio su gyvūnais organizatoriui vienkartinį leidimą organizuoti renginį su gyvūnais;

4.2. neišduoti renginio su gyvūnais organizatoriui vienkartinio leidimo organizuoti renginį su gyvūnais, jei renginys organizuojamas lauko sąlygomis esant žemesnei kaip -20°C temperatūrai ir gyvūnai nėra apsaugoti nuo šalčio ir (ar) skersvėjo.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2

 

vETERINARIJOS REIKALAVIMai pramoginiams ir kitiems renginiams NAUDOJAMiems GYVŪNAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos reikalavimai pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams (toliau – Reikalavimai) nustato bendruosius reikalavimus renginių su gyvūnais organizavimui, sveikatos reikalavimus gyvūnams, naudojamiems renginiams su gyvūnais, reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai, prašymų išduoti leidimą organizuoti renginį su gyvūnais (toliau – prašymas) nagrinėjimo ir leidimų organizuoti renginį su gyvūnais išdavimo tvarką.

2. Reikalavimai taikomi renginių su gyvūnais organizatoriams, gyvūnų globėjams, organizuojantiems viešosiose vietose naujų gyvūnų laikytojų paieškas ar kitokias bešeimininkiams gyvūnams paremti skirtas akcijas ir laikantiems bešeimininkius gyvūnus viešose vietose. Renginių su gyvūnais, kuriuose naudojami tik tarnybiniai gyvūnai, organizatoriams netaikomi Reikalavimų 25–32 punktai.

3. Reikalavimai netaikomi ūkio subjektams, užsiimantiems gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu.

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Cirkas – kaip apibrėžiama 2001 m. spalio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1739/2005, nustatančio gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp šalių narių, 2 straipsnyje.

Gyvūno laikymo įranga – narvas, aptvaras, namelis, akvariumas, terariumas ar kita gyvūnui laikyti skirta įranga.

Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo renginio su gyvūnais organizatoriui suteikiama teisė organizuoti renginį su gyvūnais.

Renginys su gyvūnais – paroda, sporto varžybos, rungtynės, mugė, aukcionas, cirko vaidinimas ar programa, konkursas, filmas, laida, reklama ar kitas viešas renginys, kuriame naudojamas vienas ar daugiau gyvūnų.

Renginio su gyvūnais organizatorius – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, kuriam suteikta teisė organizuoti renginį su gyvūnais.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

5. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme (Žin., 1997, 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563).

6. Renginiuose su gyvūnais (toliau – renginiai) naudojamų gyvūnų, nurodytų Konvencijos dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 15 tomas, p. 48) I priede ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 101/2012 (OL 2012 L 39, p. 133), laikytojai turi turėti teisėtą gyvūno įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

7. Reikalavimų nuostatos cirko gyvūnams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Veterinarijos reikalavimams cirko gyvūnams, patvirtintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. B1-708 (Žin., 2006, Nr. 130-4943).

8. Renginiuose draudžiama:

8.1. naudoti sergančius, sužalotus, su matomais išoriniais parazitais gyvūnus;

8.2. naudoti gyvūnų pateles vėlyvuoju vaikingumo laikotarpiu ir (ar) atsivedusias jauniklius, kurių amžius nuo vienos dienos iki vienos savaitės, ir (ar) kitas vaikingas pateles, kurių gerovės reikalavimai pažeidžiami, pvz., renginys organizuojamas gyvūnui neįprastomis sąlygomis ar gyvūnas nėra pripratintas prie tokių sąlygų;

8.3. naudoti neatjunkytus ir nesugebančius savarankiškai maitintis gyvūnus;

8.4. naudoti genetiškai kliniškai nesveikus, nevisaverčius, su akivaizdžiai matomomis genetinėmis ligomis, apsigimimais ar patologijomis gyvūnus;

8.5. naudoti šunis, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, ir kates, kurioms pašalinti nagai ar kitais būdais paveiktas pirštikaulių ar kitų kūno dalių funkcionalumas, jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas katėms ir šunims, kurie yra gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno gimimo metu buvo leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, pašalinti nagus ar kitais būdais paveikti pirštikaulių ar kitų kūno dalių funkcionalumą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus;

8.6. Reikalavimų 41 punkto neatitinkančius gyvūnus;

8.7. dovanoti gyvūnus kaip prizus;

8.8. dažyti gyvūnų kailį (odą) dažais, kenksmingais gyvūnų sveikatai, daryti gyvūnams tatuiruotes ar atlikti kitus veiksmus, kurie pažeidžia jų gerovės reikalavimus.

9. Leidžiama naudoti gyvūnus renginiuose tik turint Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinė VMVT) išduotą leidimą organizuoti renginį su gyvūnais (toliau – leidimas) (Reikalavimų 1 priedas), išskyrus cirko valdytojus, kurie organizuoja cirko vaidinimus ar programą cirko valdytojo buveinėje arba nuolatinėje cirko veiklos vietoje. Kai vieno cirko valdytojo buveinėje arba nuolatinėje cirko veiklos vietoje cirko vaidinimus ar programą vykdo atvykstantis (keliaujantis) cirkas, pastarasis šiuose Reikalavimuose nustatyta tvarka turi gauti leidimą.

10. Leidimus išduoda, jų galiojimą sustabdo ir (ar) panaikina teritorinė VMVT.

11. Renginio su gyvūnais organizatoriai (toliau – organizatoriai) turi laikytis šių Reikalavimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, nuostatų. Gyvūnų globėjai, organizuojantys viešosiose vietose naujų gyvūnų laikytojų paieškas ar kitokias bešeimininkiams gyvūnams paremti skirtas akcijas ir laikantys bešeimininkius gyvūnus viešose vietose, turi laikytis Reikalavimų ir gauti leidimus šiuose Reikalavimuose nustatyta tvarka.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI

 

12. Kiekvienas organizatorius apie planuojamą renginį turi informuoti teritorinę VMVT ir gauti leidimą Reikalavimų 25–28 punktuose nustatyta tvarka.

13. Organizatorius turi užtikrinti, kad per renginį, kurio metu dėl renginio pobūdžio ir gyvūnų naudojimo ypatumų gyvūnai gali susižeisti (pvz.: sporto varžybos, renginys organizuojamas gyvūnui neįprastomis sąlygomis ar gyvūnas nėra pripratintas prie tokių sąlygų), būtų veterinarijos gydytojas, galintis suteikti sužeistiems gyvūnams veterinarijos paslaugas.

14. Kitų, nei Reikalavimų 13 punkte nurodytų, renginių metu organizatoriai turi užtikrinti, kad sužeistiems gyvūnams nedelsiant bus suteikiamos veterinarijos paslaugos.

15. Renginio metu kiekvienas gyvūnas turi būti laikomas ir prižiūrimas gyvūno rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančiomis sąlygomis. Gyvūno judėjimo laisvė gali būti apribojama tik trumpą laiką.

16. Renginyje naudojami gyvūnai turi atitikti Reikalavimų 40–53 punktuose nurodytus sveikatos reikalavimus. Organizatorius gali numatyti papildomus sveikatos reikalavimus.

17. Renginyje, kuriame naudojami ūkiniai gyvūnai, turi būti laikomasi Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 51-1974).

18. Iš nuolatinės gyvūnų laikymo vietos į renginio vietą vežamus gyvūnus turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1102; 2009, Nr. 13-527), išskyrus atvejus, kai gyvūnai pervežami į kitą to paties gyvūnų laikytojo gyvūnų laikymo vietą Lietuvos Respublikoje.

19. Renginio metu prie gyvūno, kuris nėra laikomas gyvūno laikymo įrangoje (toliau – įranga), turi būti gyvūno laikytojas ar kitas ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus asmuo, kuris turi užtikrinti gyvūno apsaugą nuo bereikalingo streso ir tai, kad gyvūnas nekeltų pavojaus renginio lankytojams ar kitiems gyvūnams.

20. Renginiai negali būti organizuojami:

20.1. lauko sąlygomis esant žemesnei kaip -20°C temperatūra, kai gyvūnai nėra apsaugoti nuo šalčio ir (ar) skersvėjo, arba

20.2. esant aukštesnei kaip +30°C temperatūrai, kai gyvūnai nėra apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių (pvz., laikant gyvūnus įrangoje), ir

20.3. kai jų metu gali būti pažeidžiami gyvūnų gerovės reikalavimai.

21. Renginyje naudojami gyvūnai turi būti registruoti, suženklinti vadovaujantis atskirų rūšių gyvūnų registravimą ir ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

22. Renginyje naudojamiems gyvūnams draudžiama naudoti tirostatinį, estrogeninį, androgeninį arba gestageninį poveikį turinčias medžiagas, skatinančias ūkinių gyvūnų augimą ir didinančias jų produktyvumą ar kitas gyvūnų galimybes stimuliuojančias medžiagas, didinančias gyvūnų produktyvumą, darbingumą ir (ar) kitas medžiagas, kaip numatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. B1-665 „Dėl Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-288).

23. Gyvūnų laikytojai arba organizatoriai renginio metu susidariusius šalutinius gyvūninius produktus turi tvarkyti pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nuostatas.

24. Veterinarinės medicinos atliekos tvarkomos vadovaujantis Veterinarinės medicinos atliekų tvarkymo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B1-562 (Žin., 2012, Nr. 89-4681).

 

III. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

25. Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje planuojama organizuoti renginį, turi pateikti prašymą (Reikalavimų 2 priedas).

26. Teritorinė VMVT:

26.1. gavusi organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą, jį užregistruoja gaunamų dokumentų registre;

26.2. per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus ir galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis gali pareiškėjas naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl leidimo išdavimo.

27. Jeigu prašyme pateikta ne visa reikiama informacija arba renginio vieta neatitinka gyvūnų gerovės reikalavimų, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkstamai informacijai pateikti arba nustatytiems trūkumams pašalinti. Šiuo atveju Reikalavimų 26.2 punkte nurodytas leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visos reikiamos leidimui išduoti informacijos gavimo dienos.

28. Leidimas išduodamas vienam nepertraukiamai vykstančiam renginiui vienoje vietoje ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui.

29. Organizatorius, kuriam buvo išduotas leidimas, turi nedelsdamas informuoti teritorinę VMVT raštu apie leidime nurodytų duomenų pasikeitimą. Tuo atveju, kai leidimo duomenų pasikeitimas neturi įtakos gyvūnų gerovei, organizatorius gali organizuoti renginį pagal išduotą leidimą. Kai leidimo duomenų pasikeitimas turi įtakos gyvūnų gerovei ar keičiasi renginio vieta, organizatorius teritorinei VMVT turi pateikti pakartotinai prašymą ir gauti naują leidimą. Šiuo atveju teritorinė VMVT panaikina seną leidimą ir išduoda naują leidimą pagal Reikalavimų 26–28 punktus.

30. Teritorinė VMVT, atsižvelgdama į nepalankias oro sąlygas ar nepalankią gyvūnų užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, renginio pobūdį ir kitus faktorius, galinčius turėti įtakos gyvūnų gerovei renginio metu, gali nurodyti organizatoriui užtikrinti papildomų, nei nurodyti šiuose Reikalavimuose, veterinarijos reikalavimų laikymąsi ir (ar) taikyti laikinus apribojimus renginiams.

31. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad organizatorius nesilaiko šių Reikalavimų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, nuostatų, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį:

31.1. nurodo organizatoriui nedelsiant pašalinti trūkumus; arba

31.2. uždraudžia tam tikrus gyvūnus naudoti renginiams; arba

31.3. nurodo organizatoriui riboti renginio lankytojų lankymąsi renginyje; arba

31.4. sustabdo ar panaikina leidimo galiojimą ir įpareigoja organizatorių nutraukti ar laikinai sustabdyti renginį.

32. Tuo atveju, kai teritorinė VMVT panaikina leidimo galiojimą ar nurodo organizatoriui riboti renginio lankytojų lankymąsi, organizatorius turi užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatos reikalavimų laikymąsi.

 

IV. REIKALAVIMAI GYVŪNŲ LAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI

 

33. Jei renginio metu gyvūnas laikomas įrangoje, prie kurios nuolat nebūna už gyvūną atsakingas asmuo, prie jos, matomoje vietoje, turi būti pateikti už gyvūną atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė ir telefono numeris) ir ši informacija apie gyvūną (-us):

33.1. gyvūno rūšis, veislė;

33.2. gyvūno amžius (jei žinoma);

33.3. gyvūno vardas (jei žinoma).

34. Parenkant gyvūnus laikymui grupėmis, turi būti atsižvelgiama į gyvūnų tarpusavio konkurencijos galimybę.

35. Gyvūnus, kurie negali būti laikomi kartu (pvz., paukščiai ir katės), rekomenduojama renginio metu laikyti taip, kad jie neturėtų kontakto ir nematytų vieni kitų, išskyrus, kai gyvūnai yra pripratinti būti kartu.

36. Renginyje naudojamoje įrangoje turi būti:

36.1. įrengta tinkama poilsio vieta gyvūnui;

36.2. įrengtas tinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas; gyvūnai augintiniai negali būti visą parą laikomi tamsoje. Jeigu naudojamas tik dirbtinis apšvietimas, rekomenduojama, kad jo trukmė atitiktų natūralaus apšvietimo trukmę ir tenkintų gyvūno fiziologinius poreikius;

36.3. įrengta gyvūnų etologinius poreikius tenkinanti įranga žaidimui ir (ar) laipiojimui;

36.4. įrengtos grindys, atitinkančios laikomų gyvūnų fiziologinius poreikius, nekeliančios pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei.

37. Renginyje naudojamoje kačių įrangoje turi būti vieta tuštinimuisi ir nagų galandinimui.

38. Prie renginyje naudojamos įrangos turi būti pritvirtintas užrašas „Gyvūnus liesti draudžiama“.

39. Renginyje naudojami gyvūnai turi būti laikomi taip, kad neturėtų sąlyčio su Reikalavimų 40–49 punktų reikalavimų neatitinkančiais gyvūnais.

 

V. SVEIKATOS REIKALAVIMAI RENGINIAMS NAUDOJAMIEMS GYVŪNAMS

 

40. Renginyje gali būti naudojami tik sveiki gyvūnai, atvežti iš laikymo vietos, kuriai nėra taikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

41. Tuo atveju, kai renginyje naudojami vakcinuoti gyvūnai, po jų vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti. Gyvūnai turi būti vakcinuojami pagal vakcinos gamintojo rekomendacijas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Rekomenduojama nenaudoti renginiuose jaunesnių kaip 3 mėnesių amžiaus šunų, kačių ir šeškų.

42. Renginyje naudojami šunys, katės ir šeškai:

42.1. turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d. ir gyvūno laikytojas turi tai patvirtinantį dokumentą);

42.2. turi turėti gyvūno augintinio pasą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1994; 2010, Nr. 126-6481), arba Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 120-4578);

42.3. vyresni kaip 3 mėn. amžiaus, turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės.

43. Rekomenduojama renginyje:

43.1. naudojamus šunis vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito;

43.2. naudojamas kates vakcinuoti nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panliaukopenijos ir leukemijos;

43.3. naudojamus šeškus vakcinuoti nuo mėsėdžių maro.

44. Renginyje naudojamo kovinio ar pavojingo šuns laikytojas turi turėti savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

45. Renginyje naudojami iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – ES valstybės) ar trečiųjų šalių atvežti šunys, katės ar šeškai turi atitikti sveikatos reikalavimus, nurodytus 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 52/2012 (OL 2012 L 18, p. 1), ir turėti gyvūno augintinio pasą arba atitinkamą veterinarijos sertifikatą.

46. Renginyje naudojami arklinių šeimos gyvūnai:

46.1. turi turėti arklio pasą, kurio forma nurodyta Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-680 (Žin., 2006, Nr. 76-2918; 2009, Nr. 113-4826), priede, arba, jei renginyje naudojami arklinių šeimos gyvūnai, atvežti iš kitų ES valstybių, tapatybės nustatymo dokumentą, atitinkantį 2008 m. birželio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3), nuostatas;

46.2. turi būti suženklinti reglamente (EB) Nr. 504/2008 nustatyta tvarka;

46.3. turi atitikti sveikatos reikalavimus, nustatytus Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-720 (Žin., 2006, Nr. 2-32).

47. Renginyje naudojami galvijai:

47.1. turi būti suženklinti, kaip numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2012; Nr. 23-1092);

47.2. gimę Lietuvos Respublikoje iki 2011 m. liepos 1 d., turi turėti galvijo pasą, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-238 „Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2319; 2011, Nr. 17-809);

47.3. turi atitikti sveikatos reikalavimus, nustatytus Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 (Žin., 2004, Nr. 135-4916).

48. Renginyje naudojamos kiaulės turi atitikti sveikatos reikalavimus, nustatytus Reikalavimuose prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 (Žin., 2005, Nr. 128-4651), ir būti suženklintos Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

49. Renginyje naudojamos avys ir ožkos:

49.1. turi būti suženklintos, kaip numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše;

49.2. turi atitikti sveikatos reikalavimus, nustatytus Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-208 (Žin., 2004, Nr. 128-4651).

52. Renginyje naudojami naminiai paukščiai turi atitikti sveikatos reikalavimus, nustatytus Naminių paukščių ir perinių kiaušinių prekybos su valstybėmis narėmis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 220 (Žin., 2002, Nr. 52-2029; 2011, Nr. 165-7890).

53. Kitų rūšių gyvūnams taikomi atitinkami sveikatos reikalavimai, nustatyti Reikalavimuose prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Organizatoriai už leidimų išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.

55. Teritorinė VMVT, gavusi informaciją apie iš ES valstybės ar trečiosios šalies į Lietuvos Respubliką atvykstantį cirką, apie tai elektroniniu paštu turi pateikti informaciją VMVT ir kitoms teritorinėms VMVT.

56. Teritorinė VMVT, išdavusi leidimą cirkui, apie tai elektroniniu paštu turi pateikti informaciją VMVT ir kitoms teritorinėms VMVT.

57. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58. Teritorinių VMVT sprendimai, organizatorių kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir

kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams

1 priedas

 

(Leidimo organizuoti renginį su gyvūnais formos pavyzdys)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

_________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS

ORGANIZUOTI RENGINĮ SU GYVŪNAIS

 

__________ Nr. ______

(data)

______________

(vieta)

 

Leidžiama______________________________________________________________

(renginio su gyvūnais organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(renginio su gyvūnais organizatoriaus / fizinio asmens  adresas, telefono numeris, elektroninis pašto adresas)

 

organizuoti _______________________________________________________  su gyvūnais,

(renginio pavadinimas)

 

kuris vyks nuo _____________iki ______________ ,

(data) (data)

 

___________________________________________________________________________

(renginio vieta, adresas)

___________________________________________________________________________

 

ir kuriame bus naudojami: ______________________________________________________

(nurodyti gyvūno (-ų) rūšį (-is) ir jų skaičių)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pastabos:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 


Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams

2 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą organizuoti renginį su gyvūnais formos pavyzdys)

___________________________________________________________________________

(renginio organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(renginio organizatoriaus duomenys / fizinio asmens adresas, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

______________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ organizuoti renginį su gyvūnais

 

______________ Nr. * ______

(data)

______________

(vieta)

 

Prašau išduoti leidimą organizuoti ______________________

(renginio pavadinimas, vieta)

___________________________________________________________________________

 

Renginio (-ių) pradžia: 20_ _-___-___

Renginio (-ių) pabaiga: 20_ _-___-___

 

Atsakingi asmenys:

Renginio su gyvūnais organizatoriaus įgaliotas asmuo: ___________________________

___________________________________________________________________________

(pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefono numeris,

___________________________________________________________________________

elektroninio pašto adresas)

Privatus veterinarijos gydytojas: _______________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

___________________________________________________________________________

 

Renginyje bus naudojami šie gyvūnai (nurodyti gyvūno (-ų) rūšį (-is) ir jų skaičių):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pastabos:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, 1 lapas.

 

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų):  £[] – paštu,  £[] – faksu,  £[] – elektroniniu paštu,  £[] – asmeniškai

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

* Registracijos numeris nerašomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo.

 

_________________