Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. 46

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2011, Nr. 8-352, Nr. 123-5823, Nr. 158-7469; 2012, Nr. 125-6279), ir išdėstyti 3 punkto šeštąją pastraipą taip:

Jeigu įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                         DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS