LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. sausio 17 d. Nr. XII-171

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752, Nr. 76-3938)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 8 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Asmenims, numatantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, kai jų turimų elektros energijos gamybos pajėgumų įrengtoji galia neviršija 10 kW, leidimas gaminti elektros energiją išduodamas supaprastinta tvarka pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėsti (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia neviršija 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams. Asmuo, numatantis plėsti (įrengti) ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos pajėgumus, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie tai privalo informuoti tinklų operatorių.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ