LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. sausio 17 d. Nr. XII-164

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47; 2008, Nr. 81-3191; 2009, Nr. 134-5831; 2010, Nr. 153-7781; 2011, Nr. 86-4176)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies 1 punkto pakeitimas

4 straipsnio 3 dalies 1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba“ įrašyti žodžius „Vyriausybės kanceliarija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimo kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija, ministerija, Vyriausybės įstaiga;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________