LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. sausio 10 d. Nr. V-12

Vilnius

 

P a k e i č i u Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702; 2012, Nr. 21-978):

1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, taip pat užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau – filialas), vykdomų programų išorinio vertinimo tvarką.“;

2. papildau šiuo 18.5 punktu:

18.5. jei Lietuvos Respublikoje įsteigta aukštoji mokykla ketina vykdyti studijų programą užsienio valstybėje įsteigtame padalinyje.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                               Dainius Pavalkis