LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PSICHIATRIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1209

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės XXI skyriaus 744 nuostatos 3 priemonę ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinių psichiatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u kontroliuoti šio įsakymo vykdymą viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1209

 

PSICHIATRIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą suaugusiesiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose, reikalavimus specialistams, patalpoms, medicinos prietaisams ir medicinos dokumentacijai.

2. Psichiatrijos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas psichiatrijos paslaugas.

3. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis Aprašu, Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956), ir kitais teisės aktais.

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia psichikos sveikatos specialistų komanda:

5.1. gydytojas psichiatras;

5.2. bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojas;

5.3. medicinos psichologas;

5.4. socialinis darbuotojas;

5.5. kiti specialistai pagal poreikį.

6. Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti galiojančią (atitinkamai):

6.1. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

6.2. slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja ar specialiąją slaugos praktika.

7. Bendrosios praktikos slaugytojas turi būti išklausęs papildomą psichikos sveikatos slaugos specializacijos programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

8. ASPĮ turi būti:

8.1. gydytojo kabinetas;

8.2. pacientų registratūra ir laukiamasis;

8.3. procedūrų kabinetas;

8.4. konsultavimo kabinetas (-ai) (medicinos psichologo, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio darbuotojo ir kt.).

9. Paslaugos turi būti teikiamos teisės aktuose numatytus sveikatos priežiūros įstaigų higieninės priežiūros reikalavimus atitinkančiose patalpose.

 


IV. REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

10. Paslaugas teikiančiose ASPĮ turi būti šie medicinos prietaisai:

10.1. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas;

10.2. techninės priemonės psichiką veikiančioms medžiagoms organizmo terpėse nustatyti (alkotesteriai, greito narkotinių medžiagų nustatymo priemonės ir kt.);

10.3. medicininės svarstyklės;

10.4. ūgio matuoklė;

10.5. centimetrinė juostelė.

11. Procedūrų kabinete turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, bei anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

12. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

13. Siuntimą gauti psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų turi teisę išduoti šeimos gydytojas ir gydytojas specialistas.

14. Teikiant psichiatrijos ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas taikomos tos diagnostikos priemonės ir gydymo metodai, kurie nustatyti Psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 48-1557).

15. Gydytojas psichiatras paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-601 (Žin., 2005, Nr. 94-3514).

16. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Žin., 2011, Nr. 72-3490).

17. Psichikos sveikatos slaugytojas teikia paslaugas pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 22:2006 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-730 (Žin., 2006, Nr. 95-3746).

18. Kiti psichikos sveikatos specialistų komandos nariai vadovaujasi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

19. Kliniškai ir diagnostiškai sudėtingais atvejais, kai ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, negali suteikti reikiamos paslaugos, gydytojas psichiatras pacientą siunčia į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią ASPĮ.

20. Tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezultatai aprašomi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), kituose atitinkamuose medicinos dokumentuose ir raštu ar elektroniniu būdu pateikiamos išvados ir (ar) rekomendacijos.

21. ASPĮ gali būti atliekami klinikiniai laboratoriniai tyrimai, biochemijos laboratoriniai tyrimai, kiti diagnostiniai tyrimai, teikiamos medžiagų ir instrumentų sterilizavimo paslaugos arba dėl jų pagal poreikį sudaromos sutartys su kitomis ASPĮ.

22. Paslaugas teikianti psichikos sveikatos specialistų komanda užtikrina pacientų teisę į informacijos apie jų sveikatą konfidencialumą. Informacija kitiems asmenims apie pacientų sveikatos būklę pateikiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

23. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. ASPĮ vadovas turi teisę patvirtinti ir kitus organizacinius bei medicinos, slaugos dokumentus.

25. Privalomos sveikatos statistikos apskaitos, ataskaitos ir kitos tipinės formos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Paslaugas pagal kompetenciją teikiantis specialistas už savo veiksmus, praktikos klaidas ir profesinės etikos ar deontologijos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________