LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 1997 m. GRUODŽIO 1 d. ĮSAKYMO Nr. 443 „DĖL KELEIVINIAME KELIŲ TRANSPORTE NAUDOJAMŲ BILIETŲ ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-881

Vilnius

 

P a k e i č i u Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 443 „Dėl Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2905; 1998, Nr. 83-2339), ir išdėstau 1.1 punkto pirmąją pastraipą taip:

„Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visų Lietuvos Respublikos keleivinio kelių transporto vežėjų, išskyrus lengvųjų automobilių taksi, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų bilietų ir kvitų naudojimo ir atsiskaitymo už juos tvarką. Ši tvarka netaikoma elektroniniams keleivinio transporto bilietams.“

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius