LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1381

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr. 38-1377; 2010, Nr. 63-3099) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1. Tvirtinu Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatus (pridedama).

2. Nurodau Kęstučiui Kuršeliui, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriui, teisės aktų nustatyta tvarka pateikti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. V-186 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus statuto patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. V-818 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus statuto pakeitimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. V-255 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus statuto patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-909 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus statuto patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-53 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus statuto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

L. e. krašto apsaugos ministro pareigas                    Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-186

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381

redakcija)

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vytauto Didžiojo karo muziejus (toliau – Muziejus) yra karo istorijos respublikinio muziejaus statusą turinti krašto apsaugos sistemos įstaiga, nesiekianti pelno, vieša, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, karų, kariuomenės ir karo meno istoriją, taip pat jų poveikį valstybės ir visuomenės raidai.

2. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke. Muziejaus buveinė – K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas.

3. Duomenys apie Muziejų, kaip juridinį asmenį, yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Muziejaus kodas – 190756315. Muziejaus pavadinimo santrumpa – VDKM.

4. Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Krašto apsaugos ministerija, kuri tvirtina Muziejaus nuostatus ir struktūrą, koordinuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Muziejus pavaldus krašto apsaugos ministrui.

5. Muziejus yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą programos sąmatą. Muziejus gali turėti biudžetinių įstaigų pajamų ir naudoti jas vykdomoms programoms finansuoti.

6. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, taip pat kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ir kultūros ministrų įsakymais, šiais Nuostatais.

7. Vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje http://kariuomene.kam.lt/lt/karo_muziejus.html.

8. Muziejaus nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Muziejaus veiklos tikslai yra:

9.1. kaupti ir saugoti Lietuvos karybos ir kultūros paveldo muziejines vertybes;

9.2. dirbti tiriamąjį darbą;

9.3. su sukauptomis muziejinėmis vertybėmis supažindinti visuomenę;

9.4. dirbti edukacinį ir šviečiamąjį darbą.

10. Muziejus, siekdamas 9.1 punkte nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

10.1. įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus;

10.2. formuoja Muziejaus rinkinius, atspindinčius Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, ginklų, karinės technikos ir atributikos, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, karybos meną;

10.3. iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mainų fondą;

10.4. vykdo archeologinius kasinėjimus ir mokslines ekspedicijas;

10.5. tvarko teisės aktų nustatyta tvarka sukauptų muziejinių vertybių apskaitą;

10.6. užtikrina teisės aktų reglamentuotas saugojimo sąlygas ir apsaugą;

10.7. kuria ir plėtoja konservavimui ir restauravimui būtiną bazę, konservuoja ir restauruoja muziejines vertybes.

11. Muziejus, siekdamas 9.2 punkte nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

11.1. nagrinėja karybos, karinio paveldo istorijos šaltinius, rezultatus pristato visuomenei;

11.2. tyrinėja, aprašo ir sistemina įsigyjamus ir Muziejaus fonduose esančius eksponatus;

11.3. rengia ir įgyvendina įvairius istorinių karybos eksponatų rekonstrukcijų projektus;

11.4. kaupia informaciją apie kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose esančias muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, ginklų, karinės technikos ir atributikos raidą, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, atspindinčias Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, karybos meną;

11.5. rengia konferencijas, rengia ir skaito pranešimus.

12. Muziejus, siekdamas 9.3 punkte nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

12.1. rengia ekspozicijas ir parodas Muziejaus ir kitose erdvėse, taip pat elektroninėje erdvėje;

12.2. eksponuoja muziejines vertybes krašto apsaugos sistemos institucijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ir kitų ūkio subjektų erdvėse Lietuvoje ir užsienyje;

12.3. rengia ir leidžia parodų ir eksponatų katalogus;

12.4. rengia ir leidžia leidinius apie turimas kolekcijas ir eksponatus;

12.5. skaitmenina muziejines vertybes.

13. Muziejus, siekdamas 9.4 punkte nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

13.1. kartu su švietimo įstaigomis rengia ir įgyvendina neformaliojo švietimo programas;

13.2. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą mokyklų ir mokslo ir studijų institucijų interesantams, kariniams vienetams, asociacijoms;

13.3. skatina steigti ir bendradarbiauja su Muziejaus bičiulių ir karo istorijos klubais ir kitomis organizacijomis, kurių tikslai sutampa su Muziejaus tikslais;

13.4. organizuoja ir dalyvauja kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio įstaigų ir organizacijų organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su Lietuvos valstybės kovomis dėl laisvės ir nepriklausomybės, nušviečiančiuose ginklų, karinės technikos ir atributikos, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, karybos meną;

13.5. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis įgyvendindamas Lietuvos valstybei ir krašto apsaugos sistemai svarbius projektus, susijusius su savo vykdoma veikla.

14. Siekdamas šių nuostatų 9 punkte nurodytų veiklos tikslų, Muziejus rengia paraiškas ir dalyvauja savarankiškai ar su partneriais Lietuvos ir tarptautiniuose kultūros rėmimo projektuose.

15. Muziejus taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. MUZIEJAUS FONDŲ RINKINIAI IR EKSPOZICIJOS

 

16. Muziejaus fondo rinkiniai pagal muziejinių vertybių išliekamąją vertę skirstomi į:

16.1. pagrindinį fondą, kurį sudaro muziejinės vertybės, turinčios išliekamąją vertę. Pagrindiniame fonde gali būti atskirti rinkiniai, kuriems reikia specialios apsaugos;

16.2. pagalbinį fondą, kurį sudaro muziejinės vertybės, neturinčios išliekamosios vertės, taip pat objektai, naudojami parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacinėms mokymo ir demonstravimo kolekcijoms, keistis eksponatais ir kitiems panašiems tikslams.

17. Muziejaus rinkiniuose kaupiami Lietuvoje ir kitose šalyse pagaminti ir Lietuvoje naudoti ginklai, šaudmenys, amunicija, karinė technika, uniformos ir jų dalys, faleristikos eksponatai, archeologiniai radiniai, istorijos, dailės, fotografijos, karinės literatūros ir kiti eksponatai.

18. Muziejaus rinkinių šifruose nurodomas sutrumpintas Muziejaus pavadinimas – KM.

19. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

19.1. archeologija – AR;

19.2. ginklai – G (šaunamieji – Gs, šaltieji – Gb, apsauginiai – Ga);

19.3. spauda ir dokumentai – S;

19.4. menas – D;

19.5. fotonuotraukos – Fa;

19.6. fotonegatyvai – N (B. Buračo kolekcija – BBN);

19.7. numizmatika (monetos – A, banknotai – Bnk, faleristika – M);

19.8. brangieji metalai (sidabras – Sd, sidabras ir kitos medžiagos – Sk, auksas – Ad, auksas ir kitos medžiagos – Ak);

19.9. daiktiniai eksponatai – E;

19.10. vėliavos – EV;

19.11. uniformos ir jų sudedamosios dalys – Eu;

19.12. karinė ekipuotė – Ee;

19.13. kariuomenės ir sukarintų organizacijų sporto istorija – Es;

19.14. „Lituanica“ – L;

19.15. karinė technika – T.

20. Pagalbinio fondo rinkinių šifras – Pm.

21. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja ekspozicijose ir parodose.

 

IV. MUZIEJAUS TEISĖS

 

22. Muziejus, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

22.1. bendradarbiauti pagal savo veiklos sritis su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir jų padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių subjektais;

22.2. gauti iš krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su Muziejaus vykdoma veikla;

22.3. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

22.4. teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Muziejaus veiklos tobulinimo;

22.5. decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ir darbus;

22.6. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras, ir nustatyti jų kainas;

22.7. sudaryti ir tvirtinti nemokamai teikiamų paslaugų sąrašą;

22.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

23. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti ženklą, vėliavą ir kitą atributiką.

24. Muziejus gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

 

V. MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

25. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

26. Muziejui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras.

27. Muziejaus direktorius turi pavaduotojus ir vyriausiąjį fondų saugotoją, kuriuos priima ir atleidžia iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis fondų saugotojas kuruoja direktoriaus priskirtų Muziejaus padalinių veiklą.

28. Muziejaus skyrių vedėjai yra atskaitingi Muziejaus direktoriui ir pavaduotojams pagal kuravimo sritį.

29. Muziejaus personalą sudaro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir kariai. Muziejaus pareigybių sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras.

30. Muziejaus padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Muziejaus direktoriaus tvirtinamais padalinių nuostatais, Muziejaus vidaus tvarkos taisyklėmis, personalo pareiginiais nuostatais.

31. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka vienas iš pavaduotojų arba kitas Muziejaus darbuotojas, paskirtas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu.

32. Muziejaus direktorius:

32.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą, užtikrina tinkamą Muziejaus funkcijų, kitų skirtų užduočių vykdymą;

32.2. atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

32.3. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą Muziejuje;

32.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

32.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Muziejaus personalą ir užtikrina kitų personalo funkcijų vykdymą;

32.6. atsiskaito už Muziejaus veiklą krašto apsaugos ministrui;

32.7. teikia siūlymus krašto apsaugos ministrui dėl Muziejaus struktūros ir pareigybių sąrašo;

32.8. rengia Muziejaus nuostatus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

32.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

32.10. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

32.11. teikia duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

32.12. užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Muziejui aprūpinti ir išlaikyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;

32.13. nustato Muziejaus finansų kontrolės procedūras ir užtikrina, kad būtų laikomasi šių procedūrų;

32.14. vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

33. Muziejaus direktorius, vadovaudamas Muziejui, atsako už:

33.1. tinkamą Muziejaus uždavinių ir funkcijų, taip pat skirtų užduočių vykdymą;

33.2. efektyvų Muziejaus veiklos planavimą ir organizavimą;

33.3. tinkamą Muziejui patikėto turto, skirtų lėšų ir kitų išteklių naudojimą;

33.4. įslaptintos informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.5. vidaus tvarkos ir drausmės palaikymą Muziejuje;

33.6. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.

34. Muziejaus veiklos organizavimui efektyvinti sudaroma Muziejaus taryba ir Rinkinių komplektavimo komisija.

35. Muziejaus taryba yra patariamasis organas, kolegialiai priimantis sprendimus (arba siūlantis (teikiantis) kolegialiai priimtus sprendimus), kurio personalinę sudėtį savo įsakymu tvirtina krašto apsaugos ministras. Į tarybos sudėtį įtraukiami Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Muziejaus atstovai. Taip pat gali būti įtraukti ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (joms sutikus), kurių veikla siejasi su Muziejaus veikla ir siekiamais tikslais (Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, kitų Lietuvos muziejų ir kt.), atstovai.

36. Muziejaus tarybos uždavinius, funkcijas, atsakomybę ir darbo organizavimo principus nustato Muziejaus tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

37. Rinkinių komplektavimo komisija – Muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta patariamoji asmenų grupė, kuri savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau – Instrukcija), patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-716 (Žin., 2006, Nr. 1–3).

 

VI. BUHALTERINĖ APSKAITA IR VIDAUS AUDITAS

 

38. Muziejaus metinių veiklos planų įgyvendinimas kontroliuojamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

39. Muziejaus vidaus auditą atlieka Krašto apsaugos ministerijos Centralizuotas vidaus audito departamentas.

40. Muziejaus finansų kontrolė atliekama Muziejaus direktoriaus nustatyta tvarka.

41. Muziejaus valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

42. Muziejaus buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Muziejus pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________