LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-134

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pavadinimo ir 3 dalies pakeitimas ir 2 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 15 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto apskaita ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita“.

2. Pripažinti 15 straipsnio 2 dalį netekusia galios.

3. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą rengia savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka ir teikia ją Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2013 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________