VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ SKERDYKLŲ IŠPLANAVIMUI, KONSTRUKCIJAI IR ĮRANGAI

 

2012 m. gruodžio 21 d. Nr. B1-1038

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Europos konvenciją dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos (Žin., 2004, Nr. 40-1296) ir 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) 28 straipsnį ir 29 straipsnio 1 dalį:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. iki 2013 m. sausio 1 d. pradėjusios veiklą skerdyklos iki 2019 m. gruodžio 8 d. turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1.1. kiekviena skerdykla turi turėti tinkamą įrangą ir priemones gyvūnams iškrauti iš transporto priemonių (tiltelius, rampas ir perėjimus). Tiltelių, rampų ir perėjimų grindų danga neturi būti slidi ir, jei reikia, su šoninėmis atramomis, turėklais ar kitomis apsaugos priemonėmis. Rampos turi turėti kuo mažesnį nuolydį. Perėjimai turi būti sukonstruoti ir įrengti taip, kad tiktų gyvūnams varyti ir būtų kuo mažesnė rizika jiems susižeisti,

1.1.2. kiekviena skerdykla turi turėti pakankamai aptvarų gyvūnams laikyti, kuriuose gyvūnai turi būti apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Aptvaruose turi būti:

1.1.2.1. įrengtos grindys, kurių danga neturi būti slidi,

1.1.2.2. įrengta ventiliacija, atsižvelgiant į galimus oro temperatūros ir drėgmės svyravimus. Jei skerdykloje naudojama mechaninė ventiliacijos sistema, turi būti įrengta atsarginė ventiliacijos sistema,

1.1.2.3. įrengtas dirbtinis ir atsarginis apšvietimas, kad prireikus gyvūnus bet kokiu paros metu būtų galima apžiūrėti,

1.1.2.4. pakankamai įrenginių gyvūnams pririšti, jei to prireiktų,

1.1.2.5. pakratų, jeigu gyvūnai juose laikomi per naktį,

1.1.3. jei skerdyklos turi lauko aptvarus, kuriuose nėra pastogės arba pavėsio, gyvūnai turi būti apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Lauko aptvarai turi būti įrengti taip, kad gyvūnai nepatirtų jokio fizinio, cheminio ar kitokio jų sveikatai kenksmingo poveikio,

1.1.4. jei atvežti į skerdyklą gyvūnai iš karto neskerdžiami, jie turi būti laikomi aptvaruose su įrengtomis girdyklomis, iš kurių bet kuriuo paros metu gyvūnai galėtų atsigerti geriamojo vandens,

1.1.5. svaiginant gyvūnus elektros srove po vieną, svaiginimo prietaise turi būti įmontuotas įtaisas, matuojantis varžą ir blokuojantis prietaisą, jeigu elektros srovės stipris nesiekia minimalaus nustatyto dydžio, ir įtaisas, parodantis arba pranešantis apie gyvūno svaiginimo laiką; svaiginimo prietaisas turi būti sujungtas arba jame įmontuotas įtaisas, kurį būtų patogu stebėti gyvūną svaiginančiam asmeniui ir kuris rodytų elektros įtampą ir srovės stiprį,

1.1.6. svaiginant naminius paukščius elektros srove vonioje, pripildytoje vandens, vandens lygis joje turi būti toks, kad naminio paukščio galva būtų panardinta. Svaiginant naminius paukščius grupėmis elektros srove vonioje, pripildytoje vandens, elektros srovės įtampa turi būti tokia, kad jos pakaktų apsvaiginti visiems naminiams paukščiams vienu metu. Vonios dydis ir gylis turi būti pritaikytas svaiginti tam tikros rūšies naminius paukščius, vanduo neturi lietis per vonios kraštus. Į vandenį elektrodas panardinamas per visą vonios ilgį,

1.1.7. svaiginant kiaules anglies dioksidu, dujų kamera ir konvejeris, kuriuo kiaulės nuleidžiamos į dujų kamerą ir iškeliamos iš jos, turi būti suprojektuoti, pagaminti ir naudojami taip, kad nesužeistų kiaulių, neslėgtų jų krūtinės ir jos galėtų stovėti tol, kol praranda sąmonę. Konvejeris ir dujų kamera turi būti gerai apšviesti, kad kiaulės galėtų matyti viena kitą ir jas supančią aplinką. Dujų kameroje turi būti prietaisas, kuriuo matuojama dujų koncentracija didžiausio jų poveikio vietoje ir parodoma arba pranešama apie dujų koncentracijos sumažėjimą iki mažiausio nustatyto lygio;

1.2. nuo 2013 m. sausio 1 d. pradėjusios veiklą ar rekonstruojamos skerdyklos turi atitikti reglamento (EB) Nr. 1099/2009 II priedo reikalavimus;

1.3. šio įsakymo 1.1 punkte nurodytos skerdyklos nuo 2019 m. gruodžio 8 d. turi atitikti reglamento (EB) Nr. 1099/2009 II priedo reikalavimus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2013 m. sausio 1 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 659 „Dėl Skerdžiamų arba žudomų gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 126-5747).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

_________________