LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ASFALTO MIŠINIŲ TEMPERATŪROS MAŽINIMO METODINIŲ NURODYMŲ MN ATM 12 PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 18 d. Nr. V-462

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041; 2012, Nr. 32-1519), 20.7 punktu,

t v i r t i n u Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinius nurodymus MN ATM 12 (pridedama)*.

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas

 

________________

* Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodiniai nurodymai MN ATM 12 skelbiami „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-462

 

ASFALTO MIŠINIŲ TEMPERATŪROS MAŽINIMO METODINIAI NURODYMAI

 

MN ATM 12

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

<