LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 8 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-126

Vilnius

 

(Žin., 2012, Nr. 127-6391)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas

Papildyti 8 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Fondo valdyba nedarbo socialinio draudimo lėšas Užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais terminais ir tvarka perveda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo fondui sudaryti. Nedarbo socialinio draudimo lėšų Užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti dydis nustatomas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fondo valdyba nedarbo socialinio draudimo lėšas Užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, darbo rinkos paslaugoms teikti ir užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais terminais ir tvarka perveda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo fondui sudaryti. Nedarbo socialinio draudimo lėšų Užimtumo rėmimo įstatymo nustatytoms užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, darbo rinkos paslaugoms teikti ir užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti dydis nustatomas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2012 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________