LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-1064

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006):

Išdėstau 56 punktą taip:

56. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos tik elektroniniu būdu laikantis šių terminų:

56.1. 2012 m. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki 2013 m. gegužės 1 d.;

56.2. 2013 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.“

Išdėstau 63 punktą taip:

63. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai šia tvarka:

63.1. 2012 m. Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas iki 2013 m. kovo 1 d. įteikia tiesiogiai ar atsiunčia paštu, ar elektroniniu paštu atlieku.stat@aaa.am.lt;

63.2. 2014 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas pateikia elektroniniu būdu iki einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d.“

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro

pareigas                                                                               Gediminas Kazlauskas