LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 1R-321

Vilnius

 

1. Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2011, Nr. 137-6495; 2012, Nr. 128-6430):

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.12 punktą.

1.2. Papildau 2.25 punktu:

2.25. Patvirtinimą apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis (25 priedas);“.

1.3. Papildau 2.26 punktu:

2.26. Pranešimą apie laimėtas varžytynes (26 priedas).“

1.4. Pripažįstu netekusia galios 4 punkto antrąją pastraipą.

1.5. Išdėstau 12 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Jeigu skolininko turtas yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo tos pačios reikalavimų eilės išieškotojams nukreipti į turtą, kuris yra aprašytas taikant laikinąsias apsaugos priemones, galima tik tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka išieškojimui įvykdyti arba išieškojimą nukreipiant į kitą skolininko turtą būtų pažeista CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Antstolis, nukreipęs išieškojimą į turtą, kuris yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po varžytynių šiam turtui paskelbimo skolininkui, išieškotojui ir kreditoriui, kurio naudai yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, registruotu laišku praneša apie turto pardavimą iš varžytynių, taip pat paaiškina antstolio procesinių veiksmų apskundimo tvarką.“

1.6. Pripažįstu netekusiais galios 13, 14, 15, 16, 17, 18 punktus ir 3 lentelės 23 punktą.

1.7. Išdėstau 65 punktą taip:

65. Kitos šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytos vykdymo išlaidos (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, elektroninių varžytynių vykdymo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) atlyginamos atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Už asmenų, vykdančių savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo darbus, paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas, pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo.“

1.8. Išdėstau 88 punktą taip:

88. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią varžytynių laimėtojas pasirašė turto pardavimo iš varžytynių aktą.“

1.9. Papildau VI skyriumi „VARŽYTYNIŲ VYKDYMO TVARKA“:

 

VI. VARŽYTYNIŲ VYKDYMO TVARKA

 

94. Apie būsimas varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto.

95. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Detalią naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarką nustato Naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarkos aprašas, kurį tvirtina Antstolių informacinės sistemos tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras.

96. Varžytynių pradžia yra skelbime apie varžytynes nurodytos darbo dienos dešimta valanda nulis minučių nulis sekundžių, o pabaiga – po septynių dienų penkiolikta valanda nulis minučių nulis sekundžių. Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynių pabaiga laikoma pirmosios darbo dienos penkiolikta valanda nulis minučių nulis sekundžių.

97. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, privalo identifikuoti savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos. Identifikavęs tapatybę asmuo turi nurodyti savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, taip pat privalo patvirtinti, kad susipažino su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame punkte nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame punkte nurodytą informaciją ir atlikti šiame punkte nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

98. Atlikęs šios Instrukcijos 97 punkte nurodytus veiksmus ir į specialią varžytynių sąskaitą per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį asmuo tampa varžytynių dalyviu.

Registruotis dalyvauti varžytynėse ir sumokėti varžytynių dalyvio mokestį galima į paskelbtas, bet dar neprasidėjusias, ir į vykstančias, bet dar nepasibaigusias varžytynes.

99. Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

100. Prasidėjus varžytynėms, varžytynių dalyviai didina kainą už varžytynėse parduodamą turtą. Kainą varžytynių dalyvis gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

101. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis pasiūlo kainą už parduodamą turtą, tačiau pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus pradinės turto pardavimo kainos, jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų, ne mažiau kaip 4 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo penkiasdešimt tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip 3 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

102. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri turi atitikti šios Instrukcijos 101 punkte nurodytas kainos didinimo taisykles, didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Šiuo atveju rodoma pradinė siūloma kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu pasiūlydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti pirmiau nustatytą automatiniu būdu didinamos kainos didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

103. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

104. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes organizavusiam antstoliui per vieną darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis. Varžytynių laimėtojui šiame punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

105. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, per 1 darbo dieną grąžinamas į šios Instrukcijos 97 punkte nurodytas banko sąskaitas. Šiame punkte nustatyta tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

106. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą CPK 716 straipsnyje nustatyta tvarka privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą.

107. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2615) nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas, turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu registruodamas daiktines teises į varžytynėse įgytą turtą.

108. Jeigu varžytynės atšaukiamos dėl to, kad CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas surašomas praėjus dvidešimt dienų nuo antstolio patvarkymo atšaukti varžytynes surašymo dienos.

109. Jeigu varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojas sutinka paimti neparduotą iš varžytynių turtą, turto perdavimo išieškotojui aktas surašomas praėjus dvidešimt dienų nuo išieškotojo sutikimo paimti turtą gavimo antstolio kontoroje dienos, o tais atvejais, kai išieškotojas privalo sumokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą, – praėjus dvidešimt dienų nuo visos skirtumo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

110. Informacija apie varžytynes skelbiama viešai interneto svetainėje www.evarzytynes.lt 20 dienų po varžytynių akto surašymo arba varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.“

1.10. Išdėstau 13 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. e. teisingumo ministro pareigas                                 Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

L. e. finansų ministro pareigas

Ingrida Šimonytė


Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-321

redakcija)

 

(Turto pardavimo iš varžytynių akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

 

TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ

AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ................................................................................................ , 20... m. ..... d.

(vardas, pavardė)

įvykusiose varžytynėse Nr. ...................... pardaviau ...................................................................

(varžytynių Nr.)        (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

.................................................. , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

pirkėjui .........................................................................................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pirkėjas juridinis asmuo, – pavadinimas, kodas),

......................................................................................................................................................

adresas (juridinio asmens buveinė), el. pašto adresas, telefono ir fakso Nr.)

 

........................................................................................................................... už ....... Lt ..... ct

 

(................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą sumokėta 20..... m. .............................................................  d.

 

Šį aktą pirkėjas pasirašė 20... m. ...... d. ...... val. ...... min.

 

 

Antstolis

 

(parašas)

..................

(vardas, pavardė)

 

Pirkėjas

 

(parašas)

..................

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

25 priedas

 

(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)

 

Patvirtinimas apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis

 

___________________________

(data)

 

Aš, ......................................................................................................................................  

(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas). Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, – taip pat nurodoma atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)

p a t v i r t i n u, kad susipažinau su toliau nurodytomis:

1. Varžytynių vykdymo tvarka:

1.1. Varžytynių pradžia yra skelbime apie varžytynes nurodytos darbo dienos dešimta valanda nulis minučių nulis sekundžių, o pabaiga – po septynių dienų penkiolikta valanda nulis minučių nulis sekundžių. Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynių pabaiga laikoma pirmosios darbo dienos penkiolikta valanda nulis minučių nulis sekundžių.

1.2. Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame punkte nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame punkte nurodytą informaciją ir atlikti šiame punkte nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

1.3. Registruotis dalyvauti varžytynėse ir sumokėti varžytynių dalyvio mokestį galima į paskelbtas, bet dar neprasidėjusias, ir į vykstančias, bet dar nepasibaigusias varžytynes.

1.4. Prasidėjus varžytynėms, varžytynės vyksta automatiniu arba neautomatiniu būdu didinant kainą už varžytynėse parduodamą turtą.

1.5. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis pasiūlo kainą už parduodamą turtą, tačiau pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus pradinės turto pardavimo kainos, jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų, ne mažiau kaip 4 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo penkiasdešimt tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip 3 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

1.6. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri turi atitikti 1.5 punkte nurodytas kainos didinimo taisykles, didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Šiuo atveju rodoma pradinė siūloma kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu pasiūlydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti pirmiau nustatytą automatiniu būdu didinamos kainos didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

1.7. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

1.8. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui per vieną darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

1.9. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, per vieną darbo dieną grąžinamas į 1.2 punkte nurodytas banko sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

1.10. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu turto kaina yra mažesnė negu dešimt tūkstančių litų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo dešimt tūkstančių iki šimto tūkstančių litų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija šimtą tūkstančių litų.

1.11. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2615) nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas, turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu registruodamas daiktines teises į varžytynėse įgytą turtą.

2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:

2.1. Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:

2.1.1. jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2.1.2. jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

2.1.3. jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

2.1.4. jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

2.1.5. jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;

2.1.6. jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

2.1.7. jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2.2. Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.3. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo dienos, išskyrus 2.1.1 punkte numatytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

2.4. Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.

2.5. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

2.6. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame punkte išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas 2.5 punkte nustatyta tvarka.

2.7. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.

2.8. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos 2.5 nustatyta tvarka, o turtas pereina valstybės nuosavybėn.

3. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:

3.1. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

3.2. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

3.3. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3.4. Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

 

............................................

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

26 priedas

 

(Pranešimo apie laimėtas varžytynes forma)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

 

Pranešimas apie laimėtas varžytynes

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

 

Pranešame, kad Jūs laimėjote antstolio .......................................  organizuotas varžytynes

(vardas, pavardė)

Nr. .................. ir įgijote teisę pirkti............................................................................................. .

(varžytynių Nr.)                               (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

.................................................. , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

už ............. Lt ........... ct (........................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Jūsų pasiūlytos už turtą kainos ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainos skirtumą, kuris sudaro

...... Lt ...... ct (............................................................................................................................ ),

(suma žodžiais)

iki 20...... m. ............. d. įskaitytinai turite sumokėti į antstolio ...................................................

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ................................................................................................................ .

 

Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo surašys ir, Jums pasirašius, išduos antstolis ............................

.......................... (antstolio kontoros adresas ............................................................................ ) .

(vardas, pavardė)

 

Per nustatytą terminą nesumokėjęs visos turto kainos Jūs neteksite teisės pirkti turtą, o Jūsų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 711 straipsnio 1 dalimi, bus skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

 

_________________