LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1710

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973; 2010, Nr. 67-3338; 2011, Nr. 86-4140) 7 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 13 punktu:

1. T v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2622);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. ISAK-88 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 8-300);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. ISAK-638 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1423).

 

 

 

Laikinai einantis švietimo ir

mokslo ministro pareigas                                      Gintaras Steponavičius

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

2012 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. (34.3-S11)-3-6761

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1710

 

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos ar jos dalies (modulio), mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, vertinimo organizavimą ir vykdymą. Aprašas taikomas vertinti I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761).

2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo profesinio mokymo teikėjo teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta kompetencijų vertinimo institucija (toliau – Institucija).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

 

II. ASMENŲ REGISTRAVIMAS ĮGYTOMS KOMPETENCIJOMS VERTINTI

 

4. Profesinio mokymo teikėjas registruoja asmenis įgytoms kompetencijoms vertinti. Profesinio mokymo teikėjo vadovas įsakymu tvirtina asmenų, pageidaujančių įsivertinti įgytas kompetencijas (toliau – asmenys), sąrašus, juose nurodo vardus, pavardes, profesinio mokymo programos, kurioje asmuo mokosi, pavadinimą ir valstybinį kodą. Esant asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai nurodo speciuosius ugdymosi poreikius.

5. Profesinio mokymo teikėjo vadovas įsakymu paskiria atsakingą asmenį, kuris supažindina asmenis su Aprašu ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kompetencijų vertinimo dienos teikia kompetencijų vertinimo lėšų valdytojui patvirtintus asmenų sąrašus.

6. Institucija, gavusi patvirtintus asmenų sąrašus, informuoja profesinio mokymo teikėją apie turimas galimybes asmeniui rinktis teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo būdą: elektroninį arba spausdintą.

7. Profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo apie asmenų pasirinkimą per 2 dienas nuo vertinimo testo laikymo būdo galimybių pateikimo dienos informuoja Instituciją, o profesinio mokymo teikėjui išdavus Profesinio mokymo pažymėjimą, ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki kompetencijų vertinimo dienos asmenų sąrašus patikslina.

8. Asmuo, pageidaujantis įsivertinti anksčiau (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) įgytas kompetencijas ir įgyti atitinkamą kvalifikaciją, kreipiasi į jo paties pasirinktą profesinio mokymo teikėją. Ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki kompetencijų vertinimo dienos asmeniškai arba paštu teikia profesinio mokymo teikėjui prašymą (laisva forma) dėl įgytų kompetencijų vertinimo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba vairuotojo pažymėjimą, jei nėra Lietuvos pilietis, ir leidimą gyventi Lietuvoje, mokymosi pasiekimus ir / ar darbo patirtį liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, rekomendacijas, profesinę ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis vertinti kompetencijomis kvalifikacijai ar jos daliai (moduliui) įgyti, patvirtinančius dokumentus (jei tokie yra). Profesinio mokymo teikėjas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įtraukia jį į patikslintus asmenų sąrašus. Jei kreipiasi asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai nurodomi specialieji ugdymosi poreikiai.

9. Asmuo, pageidaujantis įsivertinti anksčiau įgytas (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) kompetencijas, informuojamas apie profesinio mokymo teikėjo pasirinktos Institucijos turimas galimybes rinktis teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo būdą: elektroninį arba spausdintą. Profesinio mokymo teikėjo vadovo paskirtas atsakingas asmuo supažindina asmenį su Aprašu.

10. Asmenų, pageidaujančių įsivertinti anksčiau įgytas (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) kompetencijas, prašymai dėl įgytų kompetencijų vertinimo registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230).

11. Kompetencijų vertinimo datą, laiką ir vietą nustato ir tvirtina Institucijos vadovas, suderinęs su profesinio mokymo teikėju.

 

III. ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ATIDĖJIMAS

 

12. Asmens kompetencijų vertinimas gali būti atidedamas:

12.1. jeigu asmuo Institucijai teikia prašymą atidėti asmens kompetencijų vertinimą dėl ligos (kartu pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens ligą);

12.2. jeigu asmens sveikata sutriko prieš pat asmens kompetencijų vertinimą arba vertinimo metu ir dėl to jis negali baigti vertinimo (ne vėliau kaip kitą dieną po asmens kompetencijų vertinimo pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens ligą);

12.3. jeigu asmuo dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti asmens kompetencijų vertinime (pateikia priežastį paaiškinantį dokumentą).

13. Asmens kompetencijų vertinimas atidedamas Institucijos vadovo įsakymu ir vykdomas ne vėliau kaip po trijų mėnesių su asmeniu suderintu laiku.

 

IV. ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO UŽDUOČIŲ RENGIMAS

 

14. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

14.1. teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

14.2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

15. Asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys rengiamos atsižvelgiant į profesinio mokymo programos, skirtos asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, nustatytas veiklos sritis ir kompetencijas.

16. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testus, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis ir užduočių vertinimo instrukciją rengia Institucijos sudarytos užduočių rengimo darbo grupės. Užduočių rengėjai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 132 (Žin., 2012, Nr. 18-799).

17. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudarančios užduotys ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotys turi apimti profesiniame standarte arba profesinio rengimo standarte, jų nesant – atitinkamoje profesinio mokymo programoje, įregistruotoje Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, nustatytas veiklos sritis ir kompetencijas.

18. Teorinės dalies (žinių) vertinimui turi būti parengta ne mažiau kaip 200 klausimų su trimis pasirenkamais atsakymo variantais, iš kurių vienas teisingas. Jie atnaujinami kas 3 metus. Klausimai be pasirenkamų jų atsakymo variantų ne vėliau kaip prieš mėnesį iki kompetencijų vertinimo dienos skelbiami viešai Institucijos interneto svetainėje. Iš jų Institucija atrankos būdu atrenka 100 klausimų ir sudaro teorinės dalies (žinių) vertinimo testą su pasirenkamaisiais atsakymo variantais.

19. Praktinei daliai (gebėjimams) vertinti turi būti parengta ne mažiau kaip 3 praktinės užduotys. Iš jų Institucija kiekvienai grupei atrenka 1 praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotį ir paruošia numatytam asmenų skaičiui priemones, reikalingas parinktai užduočiai atlikti.

20. Teorinės dalies (žinių) vertinimo spausdinti testai ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo spausdintos užduotys sudedami į vokus, vokai užklijuojami ir antspauduojami Institucijos antspaudu. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo dieną Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo antspauduotus vokus su teorinės dalies (žinių) vertinimo testais įteikia Institucijos vadovo paskirtam vyriausiajam vykdytojui, o praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis – Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkui. Paskelbus asmens įgytų kompetencijų vertinimo pradžią, vertinimo procedūroje dalyvaujančių asmenų akivaizdoje vokai atplėšiami.

21. Elektroninis teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vykdomas Aprašo 42.2 punkte nustatyta tvarka.

 

V. PATALPŲ PARUOŠIMAS ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMUI VYKDYTI

 

22. Patalpa asmens įgytų kompetencijų vertinimui vykdyti paruošiama ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki vertinimo pradžios. Nuo patalpos sienų nuimamos arba patikimai uždengiamos visos mokomosios vaizdinės priemonės, kurios gali turėti įtakos užduočių atlikimui. Prie įėjimo į patalpą iškabinami asmenų, kurių kompetencijos bus vertinamos, vardiniai sąrašai.

23. Teorinės dalies (žinių) vertinimo metu kiekvienam asmeniui skiriamas atskiras stalas / suolas. Jeigu stalai / suolai dviviečiai, visi asmenys sėdi toje pačioje stalo / suolo pusėje. Visi stalai / suolai sustatomi viena kryptimi keliomis eilėmis, užrašoma grupė ir eilės numeris. Eilėje tos pačios grupės asmenų vietos nuosekliai sunumeruojamos. Atstumas tarp dviejų asmenų, išskyrus asmenis, laikančius teorinės dalies (žinių) vertinimo testą kompiuterių klasėse, ne mažesnis kaip metras.

24. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo patalpoje turi būti tik vienas laikrodis, rašomoji lenta ar sudarytos kitos galimybės vykdytojui užrašyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo pradžios ir pabaigos laiką, kitos asmens įgytų kompetencijų vertinimo instrukcijoje numatytos priemonės.

25. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo dieną prie įėjimo, ant pastato, kuriame vyksta asmens įgytų kompetencijų vertinimas, durų ir įėjimo į patalpą pakabinami asmenų vardiniai sąrašai, kuriuose nurodomas asmens vietos numeris, jis taip pat nurodomas ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokole.

26. Jei asmens kompetencijų vertinimas vykdomas profesinio mokymo teikėjo patalpose, profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu paskiriami budintys mokytojai palaiko bendrą tvarką, neleidžia į patalpą įeiti pašaliniams asmenims ir prižiūri, kad asmuo sėstųsi į jam skirtą vietą. Jei asmens kompetencijų vertinimas vykdomas kitoje patalpoje, Institucijos vadovo paskirti asmenys atlieka šiame punkte nustatytas funkcijas.

27. Į asmens įgytoms kompetencijoms vertinti skirtą patalpą, kai atplėšiami vokai su teorinės dalies (žinių) vertinimo testais ar praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotimi ir kol vyksta vertinimas, įeiti gali:

27.1. Institucijos paskirti teorinės dalies (žinių) vertinimo vykdymo priežiūrą vykdantys vyriausiasis vykdytojas ir vykdytojas;

27.2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nariai;

27.3. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nario ar vyriausiojo vykdytojo kviestas asmuo, kurio pagalbos reikia atsitikus nenumatytam įvykiui. Atlikęs pareigas jis nedelsdamas išeina iš patalpos;

27.4. asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo priežiūrą vykdantys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

 

VI. REIKALAVIMAI ASMENIUI, DALYVAUJANČIAM ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIME

 

28. Asmuo:

28.1. atvykęs į asmens įgytų kompetencijų vertinimą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba vairuotojo pažymėjimą, jei nėra Lietuvos pilietis, ir leidimą gyventi Lietuvoje bei rašymo priemones;

28.2. prie įėjimo į asmens įgytų kompetencijų vertinimo patalpą esančiame vardiniame sąraše sužino savo grupę, vietos numerį. Į patalpą ateina ne vėliau kaip likus 15 minučių iki asmens įgytų kompetencijų vertinimo pradžios;

28.3. pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu asmens įgytų kompetencijų vertinimo instrukcijoje kitas laikas nenurodomas, dalyvauja vertinimo procedūroje, tačiau jiems teorinės dalies (žinių) testo arba praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas;

28.4. pasirašęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokole, gauna užduotis ir jas padeda ant stalo / suolo krašto. Teorinės dalies (žinių) testo vykdymo metu, Institucijos vadovo paskirtam vyriausiajam vykdytojui leidus, patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėjus teste ar atsakymų lapuose spausdinimo broką ar tuščius lapus, praneša vyriausiajam vykdytojui. Teorinės dalies (žinių) vertinimo metu paskelbus testo laikymo pradžią, pradeda atsakinėti į testo klausimus, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo metu paskelbus praktinės dalies vykdymo pradžią, pradeda atlikinėti praktinę užduotį;

28.5. klauso Institucijos vadovo paskirto vyriausiojo vykdytojo arba Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininko nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba su kitais, netrukdo kitiems, naudojasi tik jam skirtomis priemonėmis, jų neskolina;

28.6. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei paprastai ne ilgiau kaip 5 minutėms, lydimas Institucijos vadovo paskirto vykdytojo ar Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nario;

28.7. baigia atsakinėti į testo klausimus, Institucijos vadovo paskirtam vyriausiajam vykdytojui paskelbus teorinės dalies (žinių) testo vykdymo pabaigą, ir laukia, kol Institucijos vadovo paskirtas vyriausiasis vykdytojas ar vykdytojas testą pasiima. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijai paskelbus praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties vykdymo pabaigą, baigia darbą;

28.8. nutraukia teorinės dalies (žinių) testo vykdymą ar praktinės dalies (gebėjimų) užduoties atlikimą ir šalinamas iš asmens įgytų kompetencijų vertinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir Institucijos vadovo paskirto vyriausiojo vykdytojo, vykdytojo ar Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos narių nurodymų nevykdymą.

 

VII. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

 

29. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 kompetencijų vertintojų (toliau – nariai): profesinių sąjungų arba atitinkamos profesijos darbuotojų atstovas, darbdavių atstovas, profesijos mokytojas. Darbdavio atstovas skiriamas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininku. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nariai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditavimo tvarkos apraše.

30. Kiekvienos kvalifikacijos kompetencijoms vertinti Institucija sudaro atskirą Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisiją. Ši komisija vienu metu vertina vieną asmenų grupę. Asmenų grupė sudaroma iš ne daugiau kaip 30 asmenų, esant didesniam asmenų skaičiui, asmenys dalijami į kelias grupes, tačiau neviršijamas nurodomas grupėse asmenų skaičius.

31. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija turi teisę balsų dauguma priimti sprendimus dalyvaujant visiems nariams. Esant lygiam balsų skaičiui, lemiamą balsą turi Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas.

32. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo metu Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nariai stebi praktinės užduoties atlikimo eigą visą kompetencijoms vertinti skirtą laiką.

33. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas, prieš išeidamas iš patalpos, savo funkcijas žodžiu paveda vykdyti vienam iš komisijos narių. Tai įrašoma į asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokolą.

34. Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo kylantys klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos narių susitarimu, kuris įrašomas į asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokolą.

 

VIII. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYRIAUSIOJO VYKDYTOJO, VYKDYTOJO IR VERTINIMO SEKRETORIAUS FUNKCIJOS

 

35. Institucijos vadovas skiria vyriausiąjį vykdytoją ir vykdytoją, kurie atsakingi už teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo priežiūrą. Vienam vyriausiajam vykdytojui ir vykdytojui prižiūrėti skiriama ne daugiau kaip 30 asmenų (viena asmenų grupė), atliekančių teorinės dalies (žinių) testą. Vyriausiuoju vykdytoju ir vykdytoju negali būti skiriami vertinamųjų asmenų profesijos mokytojai. Institucijos vadovo paskirtas vyriausiasis vykdytojas ir vykdytojas teorinės dalies (žinių) vertinimo testo metu privalo segėti kortelę su vardu, pavarde ir pareigomis (vyriausiasis vykdytojas, vykdytojas). Institucijos vadovo paskirtas vyriausiasis vykdytojas ar vykdytojas iš patalpos, kurioje vyksta teorinės dalies (žinių) testas, skirtingu metu gali išeiti ne ilgiau kaip 10 minučių. Tai įrašoma į asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokolą.

36. Institucijos vadovo paskirtas vyriausiasis vykdytojas turi užtikrinti, kad patalpoje, kurioje vykdomas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, vertinimo procedūroje dalyvaujantis asmuo sėdėtų jam skirtoje ir individualiu numeriu pažymėtoje vietoje, kuri pažymėta ir įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokole, supažindinti asmenis su asmens įgytų kompetencijų vertinimo instrukcija, skelbti teorinės dalies (žinių) vykdymo testo pradžią ir pabaigą, o paskelbus pabaigą šiuos testus surinkti.

37. Institucijos vadovo įsakymu paskiriamas asmens įgytų kompetencijų vertinimo sekretorius. Jis prieš asmens įgytų kompetencijų vertinimo dalies pradžią užpildo asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokolą. Jame įrašo vertinime dalyvaujančių asmenų vardus ir pavardes, grupes, siekiamos įgyti kvalifikacijos pavadinimą ir profesinio mokymo teikėją, kuris teikė asmenį asmenų sąrašuose. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo sekretorius atsako už teisingą asmens įgytų kompetencijų vertinimo protokolo užpildymą iki kompetencijų vertinimo pradžios. Kiekvienai kvalifikacijai, kiekvienai grupei pildomas atskiras protokolas.

 

IX. ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYKDYMAS

 

38. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija atlieka asmens įgytų kompetencijų vertinimą. Vertinamos pagrindinės kompetencijos siekiamai kvalifikacijai ar jos daliai įgyti.

39. Institucija nustato ir tvirtina asmens įgytų kompetencijų vertinimo darbų įvertinimo tvarkaraštį ir vietas.

40. Likus 30 dienų iki asmens įgytų kompetencijų vertinimo dienos, informaciją apie kompetencijų vertinimo tvarkaraštį Institucija teikia profesinio mokymo teikėjams, užregistravusiems asmenis. Tą pačią dieną informacija skelbiama profesinio mokymo teikėjo ir Institucijos interneto svetainėse.

41. Asmens įgytų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testai ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotys vertinamos pagal dešimties balų sistemą.

42. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymas:

42.1. atsižvelgdama į turimas galimybes, Institucija siūlo asmeniui rinktis vieną iš dviejų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo būdų: elektroninį arba spausdintą;

42.2. jei pasirenkamas elektroninis teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, jo vykdymo vietose Institucija instaliuoja programinę įrangą ir ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki testo vykdymo dienos patikrina jos veikimą. Kompetencijų vertinimo dieną, likus vienai valandai iki teorinės dalies (žinių) vertinimo testo pradžios, Institucijos paskirti atstovai šia duomenų perdavimo sistema persiunčia individualius asmenims parengtus teorinės dalies (žinių) vertinimo testus (individualus testas sudaromas iš tų pačių klausimų, tačiau klausimo atsakymo variantai sukeičiami vietomis);

42.3. jei pasirenkamas spausdintas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, asmens įgytų kompetencijų vertinimo dieną Institucijos vadovo paskirtas vyriausiasis vykdytojas, paskelbus vertinimo pradžią, praplėšia vokus vertinimo procedūroje dalyvaujančių asmenų akivaizdoje. Asmuo gauna jam skirtu numeriu pažymėtą testą kartu su pasirenkamaisiais atsakymų variantais. Prireikus kartu su testu išduodami ir atsakinėti bei rašto darbams atlikti reikalingi A4 formato popieriaus lapai, antspauduoti Institucijos (ne herbiniu) antspaudu. Pritrūkęs popieriaus asmuo gali kreiptis į Institucijos vadovo paskirtą vyriausiąjį vykdytoją ar vykdytoją ir gauti papildomų lapų;

42.4. teorinės dalies (žinių) vertinimo testui atlikti skiriamos ne daugiau kaip 4 valandos (240 min.);

42.5. pasibaigus teorinės dalies (žinių) vertinimo testui, Institucijos paskirtas vyriausiasis vykdytojas ar vykdytojas surenka asmenų teorinės dalies (žinių) vertinimo testus, prie jų prideda asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo protokolą ir perduoda Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkui, kuris privalo užtikrinti teorinės dalies (žinių) vertinimo testų saugumą;

42.6. teorinės dalies (žinių) vertinimo spausdintus ar elektroninius testus Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija įvertina tą pačią dieną. Spausdinti teorinės dalies (žinių) vertinimo testai įvertinami iki darbo dienos pabaigos. Elektroniniai teorinės dalies (žinių) vertinimo testui pasibaigus kompiuterio ekrane rezultatas matomas iš karto. Gautus įvertinimus Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nariai įrašo į asmens įgytų kompetencijų vertinimo protokolą, pasirašomą visų Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos narių. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas prie savo pavardės įrašo galutinį įvertinimą ir pasirašo, šis įrašas laikomas galutiniu įvertinimu;

42.7. asmuo, kurio teorinės dalies (žinių) vertinimo testas įvertintas patenkinamai (4–10 balų įvertinimas, teorinės dalies (žinių) vertinimo testo balai skaičiuojami pagal atsakytų klausimų procentą: 100–91 procentas teisingų atsakymų sudaro 10 balų, 90–81 – 9 balus, 80–71 – 8 balus, 70–61 – 7 balus, 60–51 – 6 balus, 50–41 – 5 balus, 40–31 – 4 balus, 30–21 – 3 balus, 20–11 – 2 balus, 10–1 – 1 balą), išskyrus 43.6 punkte nustatytą atvejį, Institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens siunčiamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, kuris vyksta kitą darbo dieną. Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatus ir kitą susijusią informaciją perduoda profesinio mokymo teikėjui, užregistravusiam asmenį vertinti įgytų kompetencijų;

42.8. asmuo, gavęs nepatenkinamą (1–3 balų įvertinimas) teorinės dalies (žinių) įvertinimą, savo pageidavimu gali gauti Institucijos raštą apie jo įvertinimų rezultatą, tačiau praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas nebus vykdomas;

42.9. Institucijai ir profesinio mokymo teikėjui sudarius sutartį, teorinės dalies (žinių) vertinimo testas gali būti vykdomas profesinio mokymo teikėjo patalpose.

43. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties vykdymas:

43.1. Institucijai ir profesinio mokymo teikėjui sudarius sutartį, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis gali būti vykdoma profesinio mokymo teikėjo patalpose;

43.2. likus dienai iki praktinės dalies (gebėjimų) užduoties atlikimo dienos, Institucija skiria asmenį, atsakingą už medžiagų ir reikalingų priemonių, kurios bus naudojamos praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui atlikti, pateikimą laiku numatytam asmenų skaičiui užduočiai atlikti;

43.3. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija prieš praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties pradžią supažindina vertinimo procese dalyvaujančius asmenis su praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotimi, eiga, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisriniais ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimais, pateikia darbui reikalingas priemones, aprūpina technine dokumentacija ir medžiagomis, taip pat nurodo darbo turinį, laiko ir išdirbio normas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijai paskelbus pradžią, kompetencijų vertinime dalyvaujantys asmenys pradeda darbą;

43.4. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotims atlikti skiriamos ne daugiau kaip šešios valandos (360 min.);

43.5. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo procedūroje dalyvaujančius asmenis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija įvertina tą pačią dieną;

43.6. jei dėl praktinės užduoties darbo sudėtingumo (darbas negali būti atliktas per 43.4 punkte nustatytą laiką) asmuo negali galutinai atlikti praktinio darbo užduoties, vertinimo procedūroje dalyvausiantis asmuo iš anksto privalo rašyti prašymą ir kreiptis į Instituciją, kuri gali suteikti kaip alternatyvią galimybę praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotį atlikti praktikos metu. Tokiu atveju asmuo parengia 4–5 puslapių technologinį atlikto darbo aprašymą ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties dieną savo darbą pateikia Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijai. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisija kompetencijų vertinimo metu prašo savarankiškai atlikti praktinio darbo sudedamąją dalį.

44. Asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, dizartriją, išskyrus nežymią, kurčiam ar neprigirdinčiam, išskyrus turintį nežymų neprigirdėjimo laipsnį, silpnaregiam, išskyrus turintį nežymų silpnaregystės laipsnį, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, skaitymo sutrikimą (disleksiją); asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 25 procentais nustatyto laiko, laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios, o išimties atvejais (turinčiam kompleksinį sutrikimą arba labai žymų sutrikimo laipsnį) – iki 50 procentų nustatyto laiko.

45. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos nariai vertinimą įrašo į Asmens įgytų kompetencijų vertinimo protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas prie savo pavardės įrašo galutinį įvertinimą ir pasirašo, šis įrašas laikomas galutiniu įvertinimu. Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo rezultatus ir kitą susijusią informaciją perduoda profesinio mokymo teikėjui, užregistravusiam asmenį asmens įgytų kompetencijų vertinimui.

46. Įvertinus asmens įgytas kompetencijas, Institucija išduoda Kompetencijų įvertinimo pažymėjimą, kurio turinys, forma ir išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 6 d įsakymu Nr. V-209 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimo, profesinio mokymo pažymėjimo, profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, kompetencijų įvertinimo pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 19-885). Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo informaciją apie išduotus kompetencijų įvertinimo pažymėjimus perduoda profesinio mokymo teikėjui, užregistravusiam asmenį vertinti įgytas kompetencijas, kuris išduos Kvalifikacijos pažymėjimą.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Vertinant valstybės institucijų ar jų įgaliotų įstaigų reguliavimo srities profesijų kompetencijas ar kompetencijas kvalifikacijai įgyti, kurioms valstybė yra nustačiusi specialius reikalavimus, gali būti taikomi ir kiti atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai.

48. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

49. Kilus ginčams dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos ir įvertinimo, vertinimo procedūroje dalyvavusių asmenų raštiškus apeliacinius prašymus priima Institucijos sudaryta apeliacinė komisija. Apeliacinė komisija, esant ginčams dėl praktinės dalies vertinimo, prašo asmens atvykti ir savarankiškai atlikti praktinio darbo sudedamąją dalį ir per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos priima sprendimą. Apeliacinį prašymą asmuo, dalyvavęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo procedūroje, gali teikti ne vėliau kaip praėjus 2 dienoms po kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos.

 

_________________