LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1682

Vilnius

 

P a k e i č i u Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702):

1. išdėstau 7 punktą taip:

7. Centro tarybai aprobavus ir suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija, Centras parengia, patvirtina ir viešai paskelbia studijų programų savianalizės rengimo metodiką, išorinio vertinimo kriterijų, vertinimo ekspertų atrankos, vertinimo procedūrų aprašą, organizuoja ir vykdo rekomendacijų, teikiamų aukštosioms mokykloms dėl jų vykdomų studijų programų tobulinimo, įgyvendinimo stebėseną. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka išorinį vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytais ir viešai paskelbtais išorinio vertinimo kriterijais ir procedūromis, ir pateikia vertinimo išvadas ir jų apibendrinimą pagal Aprašo 1 ir 2 priedus.“;

2. išdėstau 9 punktą taip:

9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.“;

3. išdėstau 12 punktą taip:

12. Ketinama vykdyti studijų programa laikoma akredituota nuo aukštosios mokyklos prašyme akredituoti studijų programą nurodyto pageidaujamo akreditavimo termino pradžios. Vykdoma studijų programa laikoma akredituota nuo Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimo akredituoti studijų programą įsigaliojimo dienos.“;

4. išdėstau 17 punkto pirmąją pastraipą taip:

17. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama atlikus jos vertinimą, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir nustatoma, kad jie parengti tinkamai, išskyrus Aprašo 18 punkte numatytus atvejus. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo, vertinimo metu nustačiusi, kad:“;

5. išdėstau 18 punkto pirmąją pastraipą taip:

18. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama atlikus jos vertinimą pagal Aprašo 29 punkte numatytus etapus šiais atvejais:“;

6. papildau šiuo 19.5 punktu:

19.5. jei ketinama vykdyti studijų programa yra jungtinė – visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytą jungtinės studijų programos vykdymo sutartį.“;

7. išdėstau 20 punktą taip:

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, per 20 darbo dienų privalo priimti vieną iš Aprašo 21 punkte nurodytų sprendimų.“;

8. papildau šiuo 201 punktu:

201. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo Įgaliota akredituojanti institucija nustato, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, ir (arba) ketinama vykdyti studijų programa atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 17.1–17.3 punktuose. Jei pateikti ne visi dokumentai, ir (arba) dokumentai buvo pateikti su trūkumais, Aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo priėmimo terminas stabdomas, iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Įgaliota akredituojanti institucija informuoja aukštąją mokyklą. Aukštoji mokykla ištaisyti nustatytus trūkumus gali ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo.“;

9. išdėstau 21.1 punktą taip:

21.1. akredituoti studijų programą terminui, nurodytam Aprašo 9 punkte;“;

10. išdėstau 22 punktą taip:

22. Švietimo ir mokslo ministerija gali inicijuoti akredituotos kaip ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, nepasibaigus šios studijų programos akreditavimo terminui tuo atveju, kai esama informacijos apie vykdomos studijų programos neatitiktį Aprašo 19.3 punkte nurodytai deklaracijai.“;

11. išdėstau 24.1 punktą taip:

24.1. prašymą akredituoti studijų programą;“.

 

Laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro

pareigas                                                                             Gintaras Steponavičius