LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

Dėl ALGIRDO BUTKEVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRU PIRMININKU

 

2012 m. lapkričio 26 d. Nr. 1K-1283

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 4 punktu, 92 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą,

s k i r i u Algirdą BUTKEVIČIŲ Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui BUTKEVIČIUI ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir pateikti jos sudėtį man tvirtinti.

 

3 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________