LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO Nr. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 19 d. Nr. D1-943

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460; 2010, Nr. 117-5986) ir 25 punktą išdėstau taip:

25. Sąvadą dėl vietovės lygmens detaliojo plano rengimo išduoda Savivaldybės vyriausiasis architektas. Sąvadas išduodamas arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei Sąvadas per nustatytą terminą neišduotas ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis ar kai Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka Savivaldybės vyriausiasis architektas išduoda Sąvadą, nurodydamas Sąlygų neišdavusias institucijas, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti detalųjį planą. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša savivaldybės administracijai ir teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai, o detalųjį planą gali pradėti rengti po 10 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Nepaisant to, ar institucija, turinti išduoti Sąlygas, jas išdavė ar ne, ji dalyvauja derinant teritorijų planavimo dokumentą savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje.“

 

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                     Gediminas Kazlauskas