LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 375 „DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-61 „DĖL PRIVALOMO MOKYMO SIEKIANTIESIEMS GAUTI EKOLOGINĖS GAMYBOS SERTIFIKATĄ“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2012 m. lapkričio 16 d. Nr. 3D-876

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.17 punktu:

1. P a k e i č i u Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178; 2012, Nr. 47-2323):

1.1. Papildau 12.3 punktu:

12.3. privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsimokslinimą arba išsimokslinimo pripažinimą:

12.3.1. jei neturi su ekologine gamyba susijusio išsilavinimo, kreiptis (raštu, el. paštu mmc@zum.lt, faksu (8 37) 397 074) į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą pateikdami prašymus (1 priedas) ir išklausyti Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursą, kurį sėkmingai baigus išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, vadovaujantis ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2001, Nr. 31-1047);

12.3.2. jei turi formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis (raštu, el. paštu mmc@zum.lt, faksu (8 37) 397 074) į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą pateikdami prašymus (2 priedas) ir baigimo dokumentus dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba;

12.3.3. gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus pagal privalomąją mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (toliau – kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas) ar turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba, iki einamųjų metų birželio 15 d. 12.3.1 ir 12.3.2 punktuose nurodyti prašymai gali būti teikiami ištisus metus.“

1.2. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Po birželio 15 d. prašymų sertifikuoti gamybą kaip ekologinę sertifikavimo įstaiga nepriima. Pareiškėjams, kurie negavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų arba kuriems Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-359 (Žin., 2009, Nr. 62-2496), nepripažino turimų išsimokslinimo dokumentų lygiaverčiais nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui iki einamųjų metų birželio 15 d., sertifikavimo įstaiga ekologinės gamybos einamaisiais metais nesertifikuoja.“

1.3. Papildau šiuo XVII skyriumi:

 

XVII. MOKYMŲ, SUSIJUSIŲ SU EKOLOGINE GAMYBA, ORGANIZAVIMAS

 

128. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras:

128.1. organizuoja pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą, kodas 396185007, ir, įvertinus jų pasirengimą, išduoda kursų baigimo pažymėjimus;

128.2. organizuoja Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupės posėdžius pareiškėjų turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui vertinti ir apie sprendimus per 5 darbo dienas raštu informuoja sertifikavimo įstaigą ir pareiškėjus;

128.3. tinklalapyje adresu www.zmmc.lt skelbia informaciją apie vykdomus mokymus, nurodant kursų organizavimo laiką, vietą, pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti ar jų įgaliotų atstovų, kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, vardą, pavardę ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo numerį bei per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja sertifikavimo įstaigą.“

1.4. Papildau 1 priedu (pridedama).

1.5. Papildau 2 priedu (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 3D-61 „Dėl privalomo mokymo siekiantiesiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą“ (Žin., 2008, Nr. 18-649);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 3D-695 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-61 „Dėl privalomo mokymo siekiantiesiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 116-4965);

2.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 3D-424 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-61 „Dėl privalomo mokymo siekiantiesiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 65-3069).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


Ekologinio žemės ūkio taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-876 redakcija)

 

(Prašymo išklausyti mokymo kursą forma)

 

___________________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

___________________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

Programos „Leader“ ir žemdirbių

mokymo metodikos centrui

Universiteto g. 8A

LT-53341 Akademija, Kauno r.

 

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

 

_________________

(data)

 

Prašau įtraukti mane į organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo kursų dalyvių sąrašą pagal programą (pažymėti ketinamą sertifikuoti ekologinės gamybos sritį):

[][] „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“, 24 akad. val., kodas 396185007.

[][] „Ekologinės akvakultūros pagrindai“, 24 akad. val., kodas 396185012.

Ketinama sertifikuoti sritis (pažymėkite):

[][] augalininkystė / gyvulininkystė;

[][] akvakultūra.

PRIDEDAMA. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopija, ... lapas (-ai).

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Ekologinio žemės ūkio taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-876 redakcija)

 

(Prašymo dėl turimo išsilavinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam ekologinės gamybos pagrindų mokymo kursui forma)

 

___________________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

___________________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

Programos „Leader“ ir žemdirbių

mokymo metodikos centrui

Universiteto g. 8A

LT-53341 Akademija, Kauno r.

 

PRAŠYMAS

DĖL TURIMO IŠSIMOKSLINIMO PRIPAŽINIMO LYGIAVERČIU NUSTATYTAM PRIVALOMAJAM EKOLOGINĖS GAMYBOS PAGRINDŲ MOKYMO KURSUI

 

_________________

(data)

 

Prašau pripažinti mano turimą išsimokslinimą pagal formaliąsias arba neformaliąsias žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, lygiaverčiu nustatytam privalomajam ekologinės gamybos pagrindų mokymo kursui.

Ketinama sertifikuoti sritis (pažymėkite):

[][] augalininkystė / gyvulininkystė;

[][] akvakultūra.

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopija, ... lapas (-ai).

2. Formaliųjų ir (arba) neformaliųjų žemės ūkio srities mokymo programų, susijusių su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimų ir (arba) diplomo kopijos, ... lapas (-ai).

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________