Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1390

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos mokslo premijų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 2006, Nr. 94-3695; 2009, Nr. 120-5152, Nr. 158-7133):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Lietuvos mokslo premijos (toliau vadinama – premijos) skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus (toliau vadinama – darbai). Premijoms gali būti siūlomi ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.“

2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos, fizinių mokslų srityje – 2 premijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2 premijos, technologijos mokslų srityje – 1 premija.“

3. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.“

4. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.“

5. Išdėstyti 9 punkto pirmąją pastraipą taip:

9. Darbus, siūlomus premijai gauti, priima komisija kasmet iki spalio 1 dienos. Darbų priėmimo tvarką, reikalavimus teikiamiems konkursui darbams ir jų pateikimo formą, darbų vertinimo kriterijus nustato ir viešai paskelbia nacionaliniame Lietuvos dienraštyje komisija kasmet iki rugpjūčio 1 dienos. Siūlant darbus premijai gauti, pateikiami šie dokumentai:“.

6. Išdėstyti 9.1 punktą taip:

9.1. darbas;“.

7. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Darbų, siūlomų premijai gauti, ir jų autorių sąrašą komisija kasmet skelbia viešai nacionaliniame Lietuvos dienraštyje iki lapkričio 1 dienos.“

8. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Komisijos narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, ministerijos, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kitos mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos. Pasiūlymus dėl Lietuvos mokslo premijų laureatų, siūlomų į komisijos narius, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komisijos sudėtį, apibendrinusi gautus pasiūlymus ir išklausiusi Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomonę.“

9. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Komisija susideda iš 29 narių: komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus, 11 Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos narių ir 15 Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sekcijos narių. Komisijos sekcijose humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų sritims atstovauja ne mažiau kaip po 5 narius, biomedicinos ir technologijos mokslų sritims – ne mažiau kaip po 4 narius, žemės ūkio mokslų sričiai – ne mažiau kaip 1 narys. Ne mažiau kaip trečdalį kiekvienos komisijos sekcijų narių turi sudaryti Lietuvos mokslo premijos laureatai, kuriems Lietuvos mokslo premijos paskirtos per pastaruosius 5 metus. Į komisijos sekcijų narius gali būti siūlomi mokslininkai, per paskutinius 5 metus vykdantys aktyvią ir produktyvią mokslinę veiklą ar eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, atitinkamoje mokslo srityje turintys tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir ekspertinio darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros klausimais. Komisijos pirmininko ir komisijos mokslinio sekretoriaus kandidatūras iš pasiūlytų į komisijos narius mokslininkų pasiūlo Lietuvos mokslų akademija, komisijos pirmininko pavaduotojo – Lietuvos mokslo taryba. Komisijos kadencija – 3 metai. Asmenys komisijos veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 nepertraukiamas komisijos kadencijas iš eilės. Asmenys, jau dalyvavę komisijos veikloje 2 nepertraukiamas komisijos kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komisijos nariais tik praėjus vienai komisijos kadencijai. Jei komisijos narys nutraukia veiklą nepasibaigus komisijos kadencijai, naujo komisijos nario kandidatūrą Švietimo ir mokslo ministerija atrenka iš kitų šių Nuostatų 12 punkte nurodytų institucijų pasiūlytų kandidatų į komisijos narius.“

10. Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

11. Išdėstyti 15.2 punktą taip:

15.2. vertinti darbus.“

12. Išdėstyti 16.5 punktą taip:

16.5. skiria Lietuvos mokslo premijas mokslininkams, atlikusiems Lietuvai reikšmingiausius darbus.“

13. Pripažinti netekusiu galios 25 punktą.

14. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Komisijos narys, kurio darbas siūlomas premijai skirti, iki sprendimo dėl premijų tais metais skyrimo nusišalina nuo komisijos veiklos.“

15. Išdėstyti 31 punktą taip:

31. Darbus, pateiktus Lietuvos mokslo premijoms, atsižvelgdami į tai, kokioje mokslo srityje (humanitarinių ir socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų, žemės ūkio mokslų ar technologijos mokslų) atliktas teikiamas darbas, komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, mokslinis sekretorius ir komisijų sekcijų pirmininkai paskirsto komisijos sekcijoms.“

16. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Komisijos sprendimas dėl Lietuvos mokslo premijų skyrimo priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Premijuojami darbai, gavę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos. Apie priimtą sprendimą skirti premijas komisija praneša Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai, viešai paskelbia nacionaliniame Lietuvos dienraštyje.“

 

 

LAIKINAI EINANTIS MINISTRO PIRMININKO

PAREIGAS                                                                                            ANDRIUS KUBILIUS

 

 

LAIKINAI EINANTIS ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRO PAREIGAS                                                        GINTARAS STEPONAVIČIUS