LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL lietuvos respublikos SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. A1-92 „DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ kvalifikacinių reikalavimų, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATEsTaCIJOS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-515

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1569; 2011, Nr. 2-79):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintame Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše:

1.1. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Socialinių darbuotojų teoriniai ir praktiniai mokymai vykdomi pagal socialinius darbuotojus rengiančių aukštųjų mokyklų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas. Pagrindiniai Departamento direktoriaus tvirtinamų programų atrankos reikalavimai nustatyti šio Tvarkos aprašo VI skyriuje. Taip pat socialiniam darbuotojui, dirbančiam su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, į kvalifikacijos kėlimą yra įskaitomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojami bendros įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programos (GIMK) mokymai.“

1.2. Įrašau 12, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50 ir 51 punktuose vietoj žodžio „Tarnyba“ žodį „Departamentas“ (reikiamu linksniu).

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos apraše:

2.1. Išbraukiu 21 punkte žodžius ir skaičius „ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.“

2.2. Įrašau 22 punkte vietoj žodžių „Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba)“ žodžius „Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas)“.

2.3. Įrašau 23, 24, 26, 27.3, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 48 ir 57 punktuose vietoj žodžio „Tarnyba“ žodį „Departamentas“ (reikiamu linksniu).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Donatas Jankauskas