lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR

lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1042/A1-509/V-1575

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 39-1277; 2007, Nr. 101-4122; 2012, Nr. 43-2121):

1. Išdėstome 6 punktą taip:

6. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT šiuos dokumentus:“.

2. Išdėstome 7 punktą taip:

7. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia registruotu paštu į NDNT teritorinį skyrių. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.“

3. Išdėstome 8 punktą taip:

8. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

4. Išdėstome 12.4.3 punktą taip:

12.4.3. 0,7, jei kitos organizmo funkcijos sutrikimo bazinis neįgalumo lygis yra 20 balų.“

5. Išdėstome 13 punktą taip:

13. Nustačiusi neįgalumo lygį, NDNT užpildo ir išduoda socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Neįgalumo lygio pažymą (toliau – Pažyma) ir Neįgaliojo pažymėjimą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius