LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO KOGENERACIJOS PROCESO METU, KILMĖS GARANTIJų PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1-216

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56‑2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 punktu ir įgyvendindamas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 92/42/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 3 tomas, p. 3), 5 straipsnio nuostatas ir 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2011/877/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB nustatomos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/74/EB (OL 2011 L 343, p. 91),

t v i r t i n u Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216

 

ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO KOGENERACIJOS PROCESO METU, KILMĖS GARANTIJų PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų (toliau – kilmės pažymėjimas) išdavimo reikalavimus ir tvarką.

2. Taisyklės taikomos šiems asmenims:

2.1. elektros energijos gamintojams, gaminantiems elektros energiją kogeneracijos proceso metu (toliau – gamintojas) ir norintiems įgyti kilmės pažymėjimus;

2.2. elektros perdavimo sistemos operatoriui.

3. Kilmės pažymėjimai išduodami laikantis objektyvumo, skaidrumo ir nediskriminavimo reikalavimų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Didelio efektyvumo kogeneracija – tai kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne mažesnis kaip 10 % kuro (pirminės energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne mažesnis kaip 0 % kuro sutaupymas mažesnės nei 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui.

Ekonomiškai pagrįsta paklausa – paklausa, neviršijanti šildymo ir vėsinimo poreikių, kurią kitu atveju rinkos sąlygomis patenkintų ne kogeneracija, o kiti energijos gamybos procesai.

Elektros ir šilumos energijų gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės efektyvumo vertės – elektros ir šilumos energijų alternatyvios atskirosios gamybos, vietoje kurios planuojama naudoti kogeneracijos procesą, efektyvumo vertės.

Elektros ir šilumos energijų santykis – kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos santykis.

Kilmės pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kilmę ir jos kiekį.

Kogeneracija – vienalaikė energijos gamyba, kai to paties technologinio proceso metu gaminama elektros energija ir naudingoji šilumos energija.

Kogeneracijos blokas (toliau – KB) – technologiškai susietų įrenginių grupė, skirta elektros energijai ir šilumos energijai to paties technologinio proceso metu gaminti. Kai vienas technologinės sistemos šilumos energijos gamybos šaltinis (katilas) tiekia garą kelioms garo turbinoms arba keli šilumos gamybos šaltiniai tiekia garą vienai garo turbinai, t. y. egzistuoja ryšiai tarp atskirų šilumos energijos ir elektros energijos gamybos įrenginių, kogeneracijos blokas suprantamas kaip ryšiais susietų įrenginių visuma.

Kogeneracijos bloko bendrasis efektyvumo koeficientas – kogeneracijos bloke pagamintos elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos ir jų gamybai sunaudoto kuro santykis.

Kogeneracijos proceso metu pagaminta elektros energija – elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kuris apskaičiuojamas pagal Taisyklių 2 priedą.

Kogeneracijos produkcija – kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros ir mechaninės energijų bei naudingosios šilumos energijos kiekių suma.

Mažos galios kogeneracijos įrenginiai – mažesnės kaip 1 MW elektrinės galios kogeneracijos įrenginiai.

Mikrokogeneracijos įrenginiai – mažesnės kaip 50 kW elektrinės galios kogeneracijos įrenginiai.

Naudingoji šilumos energija – tai kogeneracijos proceso metu pagaminta šilumos energija, skirta ekonomiškai pagrįstai paklausai tenkinti.

Registracijos žurnalas – registravimo ir apskaitos dokumentas (spausdintas ar skaitmeninėje laikmenoje).

 

II. KILMĖS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

5. Kilmės pažymėjimus išduoda arba panaikina elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau – operatorius).

6. Gamintojas, pageidaujantis įgyti kilmės pažymėjimą, pateikia operatoriui laisvos formos prašymą ir šiuos duomenis:

6.1. gamintojo buveinės registracijos arba gyvenamosios vietos adresą;

6.2. elektros energijos gamybos vietos adresą;

6.3. gamintojo vadovo patvirtintas leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas;

6.4. eksploatuojamų KB skaičių ir kiekvieno KB technologijos tipą pagal Taisyklių 1 priedo 1 punkte pateiktą klasifikaciją;

6.5. kiekvieno KB įrengtąją elektrinę galią;

6.6. kiekvieno KB įrengtąją šiluminę galią;

6.7. kiekviename KB galimas naudoti kuro rūšis;

6.8. kiekvieno KB prijungimo prie elektros tinklų įtampą;

6.9. KB technologinę schemą, kurioje pavaizduotos KB menamos ribos, energijos ir kuro srautų kryptys ir apskaitos prietaisų vietos;

6.10. kiekviename KB naudoto kuro rūšis, jų kiekius (t arba m3) ir žemutines kuro degimo šilumos vertes (kJ/kg arba kJ/m3);

6.11. kiekviename KB pagamintą naudingosios šilumos energijos kiekį (kWh);

6.12. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekį, apskaičiuotą pagal Taisyklių 1 priedą (kWh);

6.13. kuro (pirminės energijos) sutaupymą, apskaičiuotą pagal Taisyklių 2 priedą (kWh).

7. Gamintojas atsako už operatoriui pateiktų duomenų tikslumą ir patikimumą. Pastebėjęs, kad pateikė neteisingus duomenis, arba jiems pasikeitus, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti operatorių ir pateikti jam teisingus duomenis. Gamintojo teikiami duomenys apie energijos srautus ir suvartotą kurą turi būti išmatuoti apskaitos prietaisais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74‑1768; 2006, Nr. 77‑2966) ir kitų teisės aktų reikalavimais.

8. Operatorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, vadovaudamasis gamintojo pateiktais Taisyklių 6.1–6.13 punktuose nurodytais duomenimis, išduoda arba pagrįstai atsisako išduoti kilmės pažymėjimą.

9. Informaciją apie išduotus kilmės pažymėjimus operatorius skelbia savo interneto svetainėje ir fiksuoja registracijos žurnale.

10. Kilmės pažymėjimas išduodamas pagal operatoriaus nustatytą kilmės pažymėjimo formą, kuriame nurodomi šie duomenys:

10.1. gamintojo pavadinimas, buveinės registracijos adresas, elektros energijos gamybos vietos adresas;

10.2. kilmės pažymėjimo išdavimo data ir jo identifikacijos numeris;

10.3. laikotarpis, kurio metu vyko elektros energijos gamyba didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu;

10.4. naudoto kuro rūšys, jų kiekiai (t arba m3) ir žemutinės kuro degimo šilumos vertės (kJ/kg arba kJ/m3);

10.5. pagamintas naudingosios šilumos energijos kiekis (kWh) ir jos panaudojimas;

10.6. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis (kWh), kuriam suteikiamas kilmės pažymėjimas;

10.7. kuro (pirminės energijos) sutaupymas (kWh) gaminant elektros energiją didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu.

11. Gamintojų pateiktus duomenis tikrina Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos planinių patikrinimų metu arba operatoriaus prašymu.

12. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, patikrinimo metu nustačiusi, kad gamintojas pateikė klaidingus duomenis apie pagamintus energijos kiekius ar sunaudotą kuro kiekį, informuoja apie tai operatorių, kuris nedelsdamas priima sprendimą panaikinti kilmės pažymėjimą, tai paskelbia savo interneto svetainėje ir pažymi registracijos žurnale.

13. Apie panaikintą kilmės pažymėjimą operatorius raštu informuoja gamintoją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti kilmės pažymėjimą priėmimo.

 

III. KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE IŠDUOTŲ KILMĖS PAŽYMĖJIMŲ PRIPAŽINIMAS

 

14. Gamintojai, turintys kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą kilmės pažymėjimą ir norintys jį pripažinti Lietuvos Respublikoje, turi pateikti operatoriaus nustatytos formos prašymą pripažinti kilmės pažymėjimą Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas) ir kilmės pažymėjimą arba patvirtintą gamintojo vadovo jo kopiją.

15. Operatorius, gavęs Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus, apie kilmės pažymėjimo pripažinimą Lietuvos Respublikoje skelbia savo interneto svetainėje, pažymi šį faktą registracijos žurnale ir informuoja kilmės pažymėjimą išdavusią Europos Sąjungos valstybės narės instituciją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Ginčus tarp operatoriaus ir gamintojo dėl pateiktų duomenų teisingumo sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

17. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Elektros energijos, pagamintos didelio

efektyvumo kogeneracijos proceso metu,

kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo

taisyklių

1 priedas

 

kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodika

 

1. Kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) taikoma apskaičiuojant kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekį, kai naudojamos šios kogeneracijos technologijos:

1.1. kombinuotojo ciklo dujų turbina su šilumos išgavimu;

1.2. priešslėginė garo turbina;

1.3. garų išgavimo kondensacinė turbina;

1.4. dujų turbina su šilumos išgavimu;

1.5. vidaus degimo variklis;

1.6. mikroturbinos;

1.7. Stirlingo variklis;

1.8. kuro elementai;

1.9. garo variklis;

1.10. organinis Rankine ciklas;

1.11. kitos technologijos ar jų deriniai, atitinkantys kogeneracijos sąvoką, pateiktą Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių 4 punkte.

2. Prieš atliekant skaičiavimus, nustatomos kogeneracijos bloko (toliauKB) ribos.

3. Mikrokogeneracijos įrenginiuose visas pagamintas elektros energijos kiekis priskiriamas kogeneracijos proceso metu pagamintam elektros energijos kiekiui.

4. Atliekant kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio skaičiavimą, pirmiausia apskaičiuojamas KB bendrasis efektyvumo koeficientas eta (%) pagal formulę:

 

eta=(E+Q(kog))/(f–f(ne kog,Q))*100%,                                                                                        (1)

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis*, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

* Prie naudingosios šilumos energijos priskiriama šilumos energija panaudota KB patalpoms šildyti, kurui iškrauti ir jo temperatūrai palaikyti, kai šis kuras naudojamas ne tik KB, bet ir kituose energijos gamybos įrenginiuose, katilams, esantiems už KB ribų, degimo proceso metu tiekiamam orui pašildyti, kitiems šilumos energijos poreikiams, kurie pagrįstai būtų neišvengiami nesant KB. Prie naudingosios šilumos energijos nepriskiriama šilumos energija, kuri lieka KB, t. y. energija, naudojama kondensato, maitinimo ar papildymo vandeniui pašildyti, kurui džiovinti, degimui reikalingam orui pašildyti.

 

5. Kogeneracijos proceso metu pagamintos šilumos energijos kiekis Qkog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Qkog = Q - Qne kog ,                                                                                                   (2)

 

kur:

Q

pagamintas šilumos energijos kiekis, kWh;

Qne kog

elektros energijos gamybai nepanaudotas (nepatenkantis į turbiną) pagamintas šilumos energijos kiekis, kWh.

 

6. Ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis fne kog,Q (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

f(ne kog,Q)=Q(ne kog)/eta(ne kog, Q),                                                                                                   (3)

 

kur:

Qne kog

pagamintas šilumos energijos kiekis, nepanaudotas elektros energijos gamybai, kWh;

etane kog,Q

šilumos gamybos įrenginio efektyvumo koeficientas, %.

 

7. Jei KB bendrasis efektyvumo koeficientas yra ne mažesnis kaip 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba ne mažesnis kaip 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos, tuomet KB visa pagaminta elektros energija yra priskiriama kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai.

8. Jei Metodikos 7 punkte nustatytos sąlygos netenkinamos, tuomet kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis Ekog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Ekog = C * Qkog ,                                                                                                       (4)

kur:

C

elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos santykis kogeneracijos blokams veikiant kogeneracijos proceso metu, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 5 arba 6 formules. Kai kogeneracijos bloko faktinis elektros ir šilumos energijos santykis nėra žinomas, reikia naudoti Metodikos lentelėje pateiktas nustatytąsias elektros ir šilumos energijų santykio vertes;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh.

 

9. Neturint elektrinės ir mechaninės galios praradimo galimybės, elektros ir šilumos energijos santykis C apskaičiuojamas pagal formulę:

 

C=eta(ne kog,E)/(eta(kog)–eta(ne kog,E)),                                                                                                 (5)

 

kur:

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %;

etakog

kogeneracijos proceso efektyvumo koeficientas, %, atitinkamai lygus 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos.

 

10. Esant elektrinės ir mechaninės galios praradimo galimybei, elektros ir šilumos energijos santykis C apskaičiuojamas pagal formulę:

 

C=eta(ne kog,E)–(beta*Q(kog)))/(eta(kog)–eta(ne kog,E)),                                                                                           (6)

 

kur:

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %;

beta

elektrinės galios praradimo koeficientas, kuris nurodo santykį tarp gaminamos šilumos energijos kiekio pokyčio, esant gaminamos elektros energijos kiekio pokyčiui;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal (2) formulę;

etakog

kogeneracijos proceso efektyvumo koeficientas, %, atitinkamai lygus 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos.

 

11. Nesant elektrinės galios praradimo galimybės, elektros energijos gamybos efektyvumo koeficientas ne kogeneracijos proceso metu etanekog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(ne kog,E)=E/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                 (7)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal (3) formulę.

 

12. Esant elektrinės galios praradimo galimybei, elektros energijos gamybos efektyvumo koeficientas ne kogeneracijos proceso metu etanekog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(ne kog,E)=(E+beta*Q(kog))/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                          (8)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

beta

elektrinės galios praradimo koeficientas;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis f, kWh;

fnekog,Q

 

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

13. Elektrinės ir mechaninės galios praradimo koeficientas beta apskaičiuojamas pagal formulę:

 

beta=(e(ne kog)–e(kog))/q(kog),                                                                                                           (9)

 

kur:

enekog

elektrinė galia veikiant kondensaciniu režimu, kW;

ekog

elektrinė galia veikiant vien tik kogeneraciniu režimu, kW;

qkog

kogeneracinio režimo šiluminė galia, kW.

 

Lentelė. Nustatytieji elektros ir šilumos energijos santykiai pagal technologijos tipą

Kogeneracijos technologijos tipas

Nustatytasis elektros ir šilumos energijų santykis, C

Kombinuotojo ciklo dujų turbina su šilumos išgavimu

0,95

Priešslėginė garo turbina

0,45

Garų išgavimo kondensacinė turbina

0,45

Dujų turbina su šilumos išgavimu

0,55

Vidaus degimo variklis

0,75

 

_________________


Elektros energijos, pagamintos didelio

efektyvumo kogeneracijos proceso metu,

kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo

taisyklių

2 priedas

 

kogeneracijos proceso efektyvumo nustatymo metodika

 

1. Kogeneracijos proceso efektyvumo nustatymo metodika (toliau – Metodika) taikoma kogeneracijos proceso efektyvumui nustatyti ir sutaupytam kurui apskaičiuoti.

2. Kogeneracijos proceso efektyvumui ir sutaupytam kurui apskaičiuoti naudojami dydžiai, nustatyti kogeneracijos blokui (toliau – KB) veikiant įprastomis eksploatacijos sąlygomis.

3. Didelio efektyvumo kogeneracijos procesas turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. pasiekti ne mažiau kaip 10 % sutaupyto kuro, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba;

3.2. pasiekti ne mažiau kaip 0 % sutaupyto kuro mažesnės nei 1 MW elektrinės galios KB.

4. Kogeneracijos proceso metu sutaupyto kuro dalis KSd (%) apskaičiuojama pagal formulę:

 

KS(d)=(1–1/((eta(kog,Q)/eta(Qats))+(eta(kog,W)/eta(Eats))))*100%,                                                                       (1)

 

kur:

etakog, Q

naudingosios šilumos energijos efektyvumo koeficientas, %;

etaQats

šilumos energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė, %;

etakog, E

kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos efektyvumo koeficientas, %;

etaEats

elektros energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė, %.

 

5Kogeneracijos proceso metu pagamintos šilumos energijos efektyvumo koeficientas etakog,Q (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(kog,Q)=Q(kog)/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                 (2)

 

kur:

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

6. Kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos efektyvumo koeficientas etakog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(kog,E)=E(kog)/(f–f(ne kog,E)))*100%,                                                                                 (3)

 

kur:

Ekog

elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,E

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

7. Ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis fne kog,E (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

f(ne kog,E)=E(ne kog)/eta(ne kog, E),                                                                                                 (4)

 

kur:

Ene kog

ne kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis, kWh;

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %.

 

8Ne kogeneracijos proceso metu pagamintas elektros energijos kiekis Ene kog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Ene kog = E – Ekog ,                                                                                                  (5)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

Ekog

elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kWh.

 

9. Kogeneracijos proceso metu kuro sutaupymas KS (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

KS=(f(kog)/(1–KS(d))–f(kog),                                                                                         (6)

 

kur:

KSd

kogeneracijos proceso metu sutaupyto kuro dalis, %, apskaičiuojama pagal Metodikos (1) formulę;

fkog

kogeneracijos proceso metu sunaudoto kuro kiekis, kWh.

 

10Kogeneracijos proceso metu sunaudotas kuras fkog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

fkog = f – fne kog,Efne kog,Q ,                                                                                    (7)

 

kur:

f

sunaudotas kuro kiekis, kWh;

fne kog, E

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal Metodikos (4) formulę.

fne kog, Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių 1 priedo (3) formulę.

 

11. Skaičiuojant konkretaus KB vykusio kogeneracijos proceso KS, naudojamos Metodikos 1 ir 2 lentelėse pateiktos nustatytos elektros ir šilumos energijų gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės vertės. Šios vertės tikslinamos atitinkamais pataisos koeficientais.

12. Elektros energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė (toliau – atskaitinė vertė) parenkama iš Metodikos 1 lentelės, atsižvelgiant į KB naudotą kuro rūšį ir metus, kai minėtame bloke buvo pradėta elektros energijos gamyba. Kogeneracijos blokams, įrengtiems daugiau kaip prieš 10 metų, taikoma 10 metų prieš atskaitinį laikotarpį nustatyta atskaitinė vertė, t. y. 2008 metais taikoma 1998 metų, o 2009 metais – 1999 metų reikšmė ir t. t.

13. Jei KB buvo rekonstruotas ir rekonstravimui skirtos išlaidos viršijo 50 % naujo KB statybai reikalingų investicijų sumos, naudojama tų metų, kuriais, rekonstravus įrenginius, pradėta elektros energijos gamyba, ataskaitinė vertė.

14. Atskaitinės vertės turi būti patikslintos įvertinus sunaudotų kuro rūšių struktūrą, šalies vidutinę metinę oro temperatūrą ir gaminamos elektros energijos įtampą bei jos sunaudojimo vietą pagal šią veiksmų seką:

14.1. Jei KB buvo naudota daugiau kaip viena kuro rūšis, atskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai sunaudotoms kuro rūšims.

14.2. Atsižvelgiant į vidutinę metinę oro temperatūrą, Lietuvos Respublikai atskaitinę vertę reikia padidinti 0,9 procentinio punkto.

14.3. Ataskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai elektros energijos naudojimo vietai ir elektros įtampai, taikant Metodikos 3 lentelėje pateiktus pataisos koeficientus, kurie sąlygiškai įvertina elektros energijos nuostolius perdavimo ir paskirstymo tinkluose.

15. Šilumos energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai sunaudotoms kuro rūšims, jei KB buvo naudota daugiau kaip viena kuro rūšis.

 

1 lentelė. Elektros energijos gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės vertės, %

 

Kuro rūšis

Elektros gamybos pradžios metai

iki 2001

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Kietasis kuras

Akmens anglys ir koksas

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignitas (rusvosios anglys) ir lignito briketai

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Durpės ir durpių briketai

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Mediena

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Žemės ūkio biomasė

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biologiškai skaidžios komunalinės atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

 

Komunalinės ir pramoninės neatsinaujinančios atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

 

Degieji skalūnai

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

 

Skystasis kuras

Mazutas, krosnių kuras, dyzelinas, suskystintos naftos dujos

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

 

Biokuras

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

 

Biologiškai skaidžios atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

 

Neatsinaujinančios atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

 

Dujinis kuras

Gamtinės dujos

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

 

Naftos perdirbimo dujos ir vandenilis

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

 

Biodujos

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

 

Koksavimo dujos, aukštakrosnių dujos, kitos atliekinės dujos, atgauta atliekinė šiluma

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

 

 

2 lentelė. Šilumos energijos gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės vertės, %

 

Kuro rūšis

Garas arba karštas vanduo

Tiesioginis išmetamųjų dujų panaudojimas*

Kietasis kuras

Akmens anglys ir koksas

88

80

Lignitas (rusvosios anglys) ir lignito briketai

86

78

Durpės ir durpių briketai

86

78

Mediena

86

78

Žemės ūkio biomasė

80

72

Biologiškai skaidžios komunalinės atliekos

80

72

Komunalinės ir pramoninės neatsinaujinančios atliekos

80

72

Degieji skalūnai

86

78

Skystasis kuras

Mazutas, krosnių kuras, dyzelinas, suskystintos naftos dujos

89

81

Biokuras

89

81

Biologiškai skaidžios atliekos

80

72

Neatsinaujinančios atliekos

80

72

Dujinis kuras

Gamtinės dujos

90

82

Naftos perdirbimo dujos ir vandenilis

89

81

Biodujos

70

62

Koksavimo dujos, aukštakrosnių dujos ir kitos atliekinės dujos

80

72

* Vertės naudojamos, kai išmetamųjų dūmų temperatūra ?>= 250 °C.

 

3 lentelė. Sąlygiškus elektros energijos nuostolius perdavimo ir paskirstymo tinkluose įvertinančių pataisos koeficientų vertės

 

Įtampa, kV

Į tinklą patiektai elektros energijai

Vietoje suvartotai elektros energijai

> 200

1

0,985

100–200

0,985

0,965

50–100

0,965

0,945

0,4–50

0,945

0,925

< 0,4

0,925

0,860

 

_________________