LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2384

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034; 2005, Nr. 71-2560; 2011, Nr. 150-7049, Nr. 163-7746)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:

1. Elektroninis keleivinio transporto bilietas – skaitmeninėje duomenų bazėje saugomas įrašas, patvirtinantis, kad yra sumokėta už vežimo paslaugą.“

2. Buvusias 2 straipsnio 1–18 dalis laikyti atitinkamai 2–19 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________