LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-220

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 15 punktu ir 28 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.;

2.2. nuo 2013 m. gegužės 1 d. energetikos darbuotojus atestuoja įstaigos, akredituotos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, arba energetikos įmonės Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.3. iki šio įsakymo įsigaliojimo energetikos darbuotojams išduoti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321; 2006, Nr. 112-4288), galioja iki atestate nurodyto termino.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220

 

ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. energetikos darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus;

1.2. energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus;

1.3. energetikos darbuotojų kategorijų sąrašus ir veiklų ir darbų sritis, kurias suteikia teisę vykdyti išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas;

1.4. energetikos darbuotojų atestavimo proceso dalyvių pagrindines funkcijas;

1.5. energetikos darbuotojų atestavimo (toliau – atestavimas) tvarką;

1.6. energetikos darbuotojų pažymėjimų registro reikalavimus;

1.7. ginčų sprendimo tvarką.

2. Aprašas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 15 punkto, 9 straipsnio 3 dalies 6 punkto ir 28 straipsnio reikalavimus.

3. Aprašas netaikomas:

3.1. energetikos įmonių vadovų atestavimui (išskyrus Aprašo 6 punkte nurodytą atvejį);

3.2. energetikos įmonių administracijos personalo atestavimui. Administracijos personalas – energetikos įmonių, jų filialų ir struktūrinių padalinių darbuotojai, kurie nevadovauja energetikos objektų ir įrenginių statybai (montavimui) ar eksploatacijai ir tiesiogiai jų neeksploatuoja;

3.3. statybos specialistams, projektuojantiems ir statantiems (montuojantiems) branduolinės energetikos objektus;

3.4. architektams ir statybos inžinieriams, projektuojantiems ir statantiems energetikos objektus, kurie Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka yra priskirti ypatingų statinių kategorijai.

4. Montuotojai, kurie montuoja nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius (biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius), atestuojami Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2012, Nr. 106-5396), nustatyta tvarka.

5. Statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti ypatingų statinių (energetikos objektų) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, yra atestuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 3-77) (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.02.06: 2012) nustatyta tvarka.

6. Energetikos įmonėje nesant atestuoto vadovo pavaduotojo, atsakingo už energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą ir jų techninę saugą, jos vadovas atestuojamas pagal šio Aprašo reikalavimus, taikomus vadovo pavaduotojui.

7. Už energetikos įmonių darbuotojų atestavimą yra atsakingi energetikos įmonių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

8. Vadovai, siekiantys vadovauti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbams, ir energetikos darbuotojai, tiesiogiai atliekantys energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus, gali žinioms tikrinti (atestuoti) pasirengti savarankiškai.

9. Asmenims, turintiems pagal Aprašą išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą (Aprašo 5 priedas), suteikiama teisė vykdyti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytas veiklas ir darbus. Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaiga) išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas galioja visoje šalyje, o energetikos įmonės išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę darbuotojui atlikti atestate nurodytus darbus pagal darbo sutartį su jį išdavusia įmone.

10. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

Energetikos darbuotojų atestavimas – tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.

Energetikos darbuotojas – fizinis asmuo, statantis, montuojantis ir (ar) eksploatuojantis energetikos objektus ir įrenginius.

Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga – įstaiga, akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“.

Už energetikos ūkį atsakingas asmuo – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atitinkamos kvalifikacijos energetikos darbuotojas, atsakingas už įmonės, jos filialo, padalinio ar atskiro objekto energetikos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 38-1804) ir kituose teisės aktuose.

 

II. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO PROCESO DALYVIŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

11. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) pagal Aprašą organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą.

12. Valstybinės energetikos inspekcijos pagrindinės funkcijos organizuojant energetikos darbuotojų atestavimą:

12.1. interneto svetainėje www.vei.lt skelbia teisės aktų, nustatančių energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal kiekvieną energetikos sektorių. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;

12.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) tvirtinti Aprašo 1–4 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašus pagal kiekvieną energetikos sektorių. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus patikslinami;

12.3. derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus, Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012) nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą;

12.4. prireikus organizuoja apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 (Žin., 2010, Nr. 143-7342), (toliau – apeliacinė komisija) posėdžius, kuriuose nagrinėjami darbuotojų, nesutinkančių su atestavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) sprendimais, pateikti skundai;

12.5. analizuoja iš sertifikavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir, kalendoriniams metams pasibaigus, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.

13. Sertifikavimo įstaigos pagrindinės funkcijos:

13.1. atlieka energetikos darbuotojų atestavimą;

13.2. išduoda energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą arba panaikina galiojimą;

13.3. parengia ir suderinus su Valstybine energetikos inspekcija patvirtina energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024:2012 nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 nustatytais reikalavimais, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimos ir prireikus nustatyta tvarka patikslinamos;

13.4. savo interneto svetainėje skelbia:

13.4.1. energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainius ir įmokos už suteiktą paslaugą sumokėjimo tvarką;

13.4.2. informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus pagal Aprašo VI skyriuje nustatytą tvarką;

13.4.3. energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas, atestavimo tvarką ir reikalavimus atestuojamiems darbuotojams;

13.5. renka ir saugo informaciją apie energetikos darbuotų atestavimą;

13.6. tvarko energetikos darbuotojų pažymėjimų registrą;

13.7. Valstybinės energetikos inspekcijos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335, posėdžiui reikiamus dokumentus ir informaciją dėl energetikos darbuotojo pateiktos apeliacijos nagrinėjimo;

13.8. pasibaigus kalendoriniams metams (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) teikia apibendrintą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą Valstybinei energetikos inspekcijai.

14. Energetikos įmonės pagrindinės funkcijos:

14.1. sudaro atestuojamų energetikos darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašus;

14.2. nustato specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus įmonės energetikos darbuotojams, kai nėra norminių teisės aktų, nustatančių kvalifikacinius reikalavimus;

14.3. savo nustatyta tvarka turi teisę atlikti įmonės darbuotojų atestavimą Aprašo 1–4 prieduose nustatytais atvejais;

14.4. Valstybinės energetikos inspekcijos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335, posėdžiui reikiamus dokumentus ir informaciją dėl įmonės darbuotojo pateiktos apeliacijos nagrinėjimo.

 

III. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

15. Valstybinės svarbos energetikos objektus eksploatuojančių energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

16. Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

17. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (specialistai), statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigos specializuotų kursų (atitinkančių atliekamą darbą) baigimo pažymėjimą.

18. Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.) privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą.

19. Energetikos įrenginius statantiems (montuojantiems) ir (ar) eksploatuojantiems darbininkų kategorijų energetikos darbuotojams bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir gaisrinės saugos taisyklėse, reglamentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kituose norminiuose teisės aktuose. Jeigu norminių teisės aktų, nustatančių specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus įmonės energetikos įrenginius statantiems (montuojantiems) ir (ar) eksploatuojantiems energetikos darbuotojams, nėra, tokius reikalavimus turi nustatyti įmonės vadovas arba jo įgalioti asmenys.

 

IV. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI

 

20. Energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

21. Energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja elektros, šilumos, dujų ir naftos energetikos įrenginius pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, turi savo kvalifikaciją tobulinti energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose. Energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą nustato energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė priklauso nuo energetikos įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per metus.

22. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

23. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.

 

V. ATESTAVIMO TVARKA

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Aprašo 1–4 prieduose yra nustatyti energetikos darbuotojų kategorijų sąrašai pagal kiekvieną energetikos sektorių ir nurodyti atsakingi už energetikos darbuotojų atestavimą subjektai. Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos pagal patvirtintas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas arba energetikos įmonės savo nustatyta tvarka.

25. Energetikos įmonės turi teisę atestuoti savo įmonės energetikos darbuotojus, eksploatuojančius energetikos įrenginius, pagal įmonės patvirtintą tvarką arba juos nusiųsti atestuoti į sertifikavimo įstaigas (Aprašo 1–4 priedai).

26. Atestuojant tikrinama, ar energetikos darbuotojas atitinka jam keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Energetikos darbuotojų bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, jeigu jie nustatyti teisės aktuose) turi būti patikrinami iki atestavimo pradžios. Jeigu energetikos darbuotojas netenkina nustatytų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų, – jo žinios nėra tikrinamos. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais, programomis iš energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą.

27. Atestuotiems energetikos darbuotojams išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės pagal Aprašo 5 priede nurodytą pažymėjimo pavyzdinę formą pasitvirtina konkrečias pažymėjimo formas (gali būti nustatytos pažymėjimų elektroninės formos). Pažymėjimą išduoda atestavimo įstaiga arba energetikos įmonė, kuri Aprašo nustatyta tvarka atliko energetikos darbuotojo atestavimą.

 

II. ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI

 

28. Nustatomos šios atestavimo rūšys:

28.1. pradinis;

28.2. periodinis;

28.3. papildomas.

29. Pradinis atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo priėmimo į darbą dienos, išskyrus atskirų specialybių (pareigybių) darbuotojus, kuriems pasiruošti reikia daugiau laiko. Pradinio atestavimo nukėlimo laiką nustato tiesioginis atestuojamo darbuotojo vadovas, suderinęs pakeitimą su energetikos įmonės vadovu (pavaduotoju) ar jo įgaliotu atstovu.

30. Nustatomi šie energetikos darbuotojų atestavimo periodai:

30.1. ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus atestuojami:

30.1.1. energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai neeksploatuoja veikiančių energetikos įrenginių;

30.1.2. energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;

30.2. ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus atestuojami energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo.

31. Papildomas atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas:

31.1. energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų reikalavimu, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas);

31.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis, sprendimu;

31.3. energetikos įmonės vadovo sprendimu, kai darbuotoją būtina atestuoti įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip;

31.4. pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui.

 

Vi. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

 

32. Pažymėjimų registro tvarkymo įstaiga – sertifikavimo įstaiga. Pažymėjimų duomenys skelbiami sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje.

33. Skelbiami šie pažymėjimų registro duomenys:

33.1. energetikos darbuotojo vardas, pavardė;

33.2. atestavimo sritis, nurodant galiojimo sąlygas ir apribojimus (nurodyti veiklos sritis arba kokių įrenginių parametrų ir kokius darbus gali atlikti);

33.3. pažymėjimo išdavimo data ir unikalus numeris;

33.4. pažymėjimo galiojimo data;

33.5. pirmo pažymėjimo ar kito dokumento, prilyginto pažymėjimui, išdavimo data;

33.6. pažymėjimo galiojimo sustabdymo data ir terminas, kuriam pažymėjimo galiojimas sustabdytas. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje panaikinama;

33.7. pažymėjimo galiojimo panaikinimo data.

34. Energetikos darbuotojų atestavimo prašymai, testai, kita žinioms tikrinti medžiaga saugomi sertifikavimo įstaigoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534), nustatytą dokumentų saugojimo terminą.

35. Energetikos įmonė, kuri organizavo savo darbuotojų atestavimą, informaciją, susijusią su energetikos darbuotojų atestavimu, kaupia ir saugo savo nustatyta tvarka. Pasibaigus kalendoriniams metams (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) apibendrinta informacija elektroninėmis priemonėmis turi būti pateikta Valstybinei energetikos inspekcijai.

 

VII. ATESTAVIMO GINČŲ SPRENDIMAS

 

36. Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos sprendimais, gali pateikti apeliacinį skundą dėl atestavimo sprendimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, tai sertifikavimo įstaigai, kuri jį atestavo. Sertifikavimo įstaiga tiria gautus apeliacinius skundus pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus patvirtintas procedūras.

37. Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su atestavimo komisijos sprendimais, gali pateikti skundą Valstybinei energetikos inspekcijai, kad jų skundai būtų išnagrinėti apeliacinės komisijos posėdyje.

38. Apeliacinė komisija nagrinėja gautus skundus ir sprendžia ginčus dėl Aprašo nuostatų taikymo pažeidimų ir atestavimo institucijų priimtų sprendimų. Ji turi teisę pavesti sertifikavimo įstaigai arba energetikos įmonei peratestuoti darbuotoją.

39. Apeliacinės komisijos sprendimai dėl energetikos darbuotojų atestavimo yra privalomi. Jų priimti sprendimai dėl darbuotojo atestavimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Energetikos darbuotojas už atestavimo paslaugas turi sumokėti sertifikavimo įstaigos nustatyto dydžio įmoką.

41. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių energetikos darbuotojai, išskyrus nurodytus statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2012, atestuojami Aprašo nustatyta tvarka. Energetikos darbuotojai, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje ir pateikę įstaigos, akredituotos pagal standartą EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, neatestuojami.

42. Energetikos darbuotojams, neatestuotiems Aprašo nustatyta tvarka ar neturintiems valstybėse narėse išduotų jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (Aprašo 41 punktas), draudžiama statyti (montuoti) ir eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

43. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo įrenginių (toliau – elektros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo įmonės struktūrinių padalinių5 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas3 

Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros įrenginius1 paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas3 

Bandyti paaukštinta įtampa elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Prižiūrintysis elektrotechnikos darbuotojas3

Prižiūrėti elektros įrenginių1patalpose, teritorijose arba jų apsaugos zonose ne elektrotechnikos darbuotojus, vykdančius ne elektrotechninius darbus

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros tinklo1 relinės apsaugos automatikos ir valdymo sistemas bei telekomunikacijas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas3

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros tinklo1 relinės apsaugos automatikos ir valdymo sistemas bei telekomunikacijas

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3

Atlikti operatyvinio darbuotojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 darbų vadovas3

Atlikti darbų vadovo3 funkcijas elektros įrenginiuose

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 darbų vykdytojas3

Atlikti darbų vykdytojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 brigados narys3

Atlikti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Elektros variklius ir generatorius4 eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai3

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros variklius ir generatorius4 ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

Specialistai, vykdantys elektros energijos perdavimo tinklo ir jo įrenginių technologinį valdymą

Atlikti elektros energijos perdavimo tinklo ir jo įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga2 arba elektros energetikos įmonė

2.

Elektros energijos vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius arba organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojo elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės6 struktūrinių padalinių5 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vartotojo elektros įrenginių eksploatavimą

Vadovauti vartotojų elektros įrenginių1 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

3.

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Elektros įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga arba įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti  elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka elektros energetikos įmonė.

3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., Nr. 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

4. 4 Nurodyti konkrečią elektros variklių generatorių galią: iki 30 kW, nuo 30 kW iki 1 MW, daugiau kaip 1 MW.

5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

6. 6 Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., Nr. 2010, Nr. 120-6154), nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus.

 

_________________

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Šilumos energijos gamyba

Energetikos įmonių, gaminančių šilumą, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos gamybos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių, gaminančių šilumą, struktūrinių padalinių4 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos gamybos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos gamybos (išskyrus garo ir vandens šildymo katilus) įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos gamybos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.) ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos gamybos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė, gaminanti šilumą

2.

Šilumos transportavimas (perdavimas ir (ar) skirstymas)

Šilumos tiekimo įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų (toliau – šilumos tiekimo tinklai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti šilumos tiekimo tinklų eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos tiekimo įmonės struktūrinių4 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos tiekimo tinklų eksploatavimą

Vadovauti šilumos tiekimo tinklų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos tiekimo tinklus eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos tiekimo tinklus

Sertifikavimo įstaiga arba licenciją turinti šilumos tiekimo įmonė3

3.

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių4 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

Sertifikavimo įstaiga

4.

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga arba įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti konkretų šilumos gamybos įrenginių tipą ir parametrus: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė, gaminanti šilumą, ir (ar) šilumos tiekimo įmonė.

3. 3 Atestavimo tvarką pasirenka šilumos licenciją turinti įmonė.

4. 4 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

5. 5 Galima nurodyti tik vieną eksploatavimo darbų rūšį, pvz., „technologinis valdymas“.

 

_________________

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Biodujų gamyba

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą 

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba biodujų gamybos įmonė1

2.

Gamtinių dujų skystinimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo organizavimą

Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba SGD operatorius2

3.

Gamtinių dujų laikymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius3

4.

Gamtinių dujų perdavimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) įrenginių technologinį valdymą

Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

5.

Gamtinių dujų skirstymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos (skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų skirstymo sistemos (skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius)

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius5

Gamtinių dujų įmonių operatyviniai (budintieji) ir operatyviniai remonto darbuotojai (specialistai, darbininkai), atliekantys skirstymo sistemų (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų) operatyvinio remonto, sutrikimų bei avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus

Atlikti gamtinių dujų skirstymo sistemų (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų) operatyvinio remonto, sutrikimų bei avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius5

6.

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas

Suskystintųjų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų įmonės filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba suskystintųjų naftos dujų įmonė 6

7.

Degiųjų dujų vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) arba organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės8 struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės, eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalines, filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintųjų naftos ir suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius

Sertifikavimo įstaiga7 arba suskystintųjų naftos dujų degalinės operatorius, arba suslėgtų gamtinių dujų degalinės operatorius

8.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba įmonė

 

 

Pastabos:

1. 1 Atestavimo tvarką pasirenka biodujų gamybos įmonė.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka SGD operatorius.

3. 3 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius.

4. 4 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius.

5. 5 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius.

6. 6 Atestavimo tvarką pasirenka suskystintųjų naftos dujų įmonė.

7. 7 Atestavimo tvarką pasirenka suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinės operatorius.

8. 8 Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., Nr. 2010, Nr. 120-6154), nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.

 

_________________

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Naftos perdirbimo įmonės struktūrinių padalinių4 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba naftos perdirbimo įmonė

2.

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių4 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė2, atsakinga už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

3.

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė3, atsakinga už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

4.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Atestavimo tvarką pasirenka naftos perdirbimo įmonė.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė, atsakinga už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą.

3. 3 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė, atsakinga už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą.

4. 4 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

 

_________________

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Energetikos darbuotojo pažymėjimo

formos pirmos pusės pavyzdys)

(Energetikos darbuotojo pažymėjimo

formos antros pusės pavyzdys)

 

 

_______________

(atestatą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės pavadinimas)

 

ENERGETIKOS DARBUOTOJO

PAŽYMĖJIMAS

 

______ Nr. ______

(data)

 

 

 

1. Veiklos sritis1:

________________________

________________________

________________________

2. Energetikos darbuotojo kategorija2: _______

________________________

________________________

________________________

________________________

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės3: _________

________________________

________________________

________________________

 

4. Darbuotojas atestuotas4 pagal sertifikavo schemą arba energetikos įmonės patvirtintą atestavimo tvarką.

 

5. Sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės informacinis telefonas Nr.

________________________

registro duomenų interneto adresas ____________

 

FOTO

2,5 x 3

 

______________

(vardas, pavardė)

______________

 

 

Pažymėjimas galioja iki 20.... m. .............. d.

 

Pažymėjimą išdavusios

sertifikavimo įstaigos vadovas

ar įgaliotas asmuo

A. V.     (parašas)     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pastabos:

1. 1 Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų antrojo stulpelio.

2. 2 Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų trečiojo stulpelio.

3. 3 Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų ketvirtojo stulpelio.

4. 4 Nurodyti konkrečią energetikos darbuotojų kategorijos sertifikavo schemą arba įmonės patvirtintą atestavimo tvarką.

5. Rekomenduojami pažymėjimo išmatavimai: plotis 5,4 cm, aukštis 8,6 cm.

 

_________________