LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2371

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365)

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas

6 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi šiame straipsnyje nurodytos institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo į licencijas išduodančią instituciją turi teisę kreiptis Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, gydytojų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ