LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2354

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2006, Nr. 17-596; 2007, Nr. 72-2831)

 

1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

43 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

43 straipsnis. Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos

Ministras Pirmininkas pagal savo kompetenciją organizaciniais, personaliniais ir kitais klausimais priima potvarkius arba operatyvinius sprendimus – pavedimus, įforminamus rezoliucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________