LIETUVOS RESPUBLIKOS
VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2350

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 144-5464)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybės žiniose“ įrašyti žodžius „Fondo administratoriaus interneto svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma, informacija apie Fondo administratoriaus sprendimą mokėti Fondo išmokas ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pasekmes skolininkui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo paskelbiama Fondo administratoriaus interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ