LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 11, 18, 181, 26 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2349

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429, Nr. 82-3256; 2007, Nr. 39-1437; 2009, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195; 2012, Nr. 63-3172)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 10 ir 11 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Patvirtintas valstybės, apskrities bendrasis (generalinis) planas įsigalioja kitą dieną po jį tvirtinančios institucijos sprendimo dėl bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.“

2. 11 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžio „tinklalapyje“ įrašyti žodį „svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Patvirtintas savivaldybės ar jos dalies teritorijos bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje, jeigu pačiame teisės akte nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai Seimo, Vyriausybės, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų sprendimas dėl specialiojo plano patvirtinimo ir visas teritorijų planavimo dokumentas įstatymų nustatytais atvejais paskelbiamas Teisės aktų registre, savivaldybės patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Patvirtinti specialieji planai galioja neterminuotai.“

 

3 straipsnis. 181 straipsnio 4 dalies pakeitimas

181 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „tinklalapyje“ įrašyti žodžius „svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Planavimo organizatorius apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu ir jo svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti spaudoje, savo interneto svetainėje, savivaldybės, kurios teritorijoje yra planuojama įgyvendinti ypatingos valstybinės svarbos projektą, interneto svetainėje, seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat apie tai raštu pranešti žemės sklypų, kurie patenka į specialiuoju planu planuojamą teritoriją, ir su šia teritorija besiribojančių žemės sklypų savininkams, nuomininkams, asmenims, valdantiems tokius žemės sklypus patikėjimo ar panaudos teise, taip pat asmenims, turintiems daiktinių teisių į tokius žemės sklypus, ir kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams. Šie pranešimai siunčiami Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio 8 dalies pakeitimas

26 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžio „tinklalapyje“ įrašyti žodį „svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje. Patvirtintas detalusis planas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos.“

 

5 straipsnis. 31 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. 31 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „Valstybės žiniose“ ir“, vietoj žodžių „tinklalapiuose“, „tinklalapyje“ įrašyti atitinkamai žodžius „svetainėse“, „svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės valdymo institucijų sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa skelbiami institucijų interneto svetainėse. Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programa skelbiami vietinėje spaudoje ir institucijų interneto svetainėse. Savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, planavimo darbų programa skelbiami vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijose, kuriose vyksta teritorijos planavimas. Tokia pat tvarka planavimo organizatorius skelbia informaciją apie teritorijų planavimo dokumento koncepcijos, jei ji rengiama, patvirtinimą. Detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią ir planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, taip pat detaliųjų planų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka prie planuojamos teritorijos įrengia stendą su šia informacija.“

2. 31 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „tinklalapyje“ įrašyti žodį „svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti spaudoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos ar savivaldybės interneto svetainėje. Planavimo organizatoriai apie parengtą savivaldybės ar jos dalies teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką taip pat turi paskelbti seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, o žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos detaliojo planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende. Tais atvejais, kai pagal detaliojo plano arba savivaldybės lygmens specialiojo plano sprendinius žemės sklypas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba kai numatoma pakeisti jo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį, planavimo organizatorius apie tai turi raštu pranešti žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________