LIETUVOS RESPUBLIKOS
 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2320

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-7967)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 9 dalies pakeitimas

17 straipsnio 9 dalyje vietoj žodžių „leidinyje „Valstybės žinios“ įrašyti žodžius „Teisės aktų registre“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Šio straipsnio 4 ir 8 dalyse nurodyti sprendimai turi būti skelbiami Teisės aktų registre.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ