LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO
ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2298

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 71-2557, Nr. 144-5235, Nr. 153-5642; 2006, Nr. 57-2024, Nr. 72-2673; 2007, Nr. 138-5651, Nr. 138-5652; 2008, Nr. 131-5025, Nr. 135-5236, Nr. 149-6019; 2009, Nr. 25-972, Nr. 93-3981, Nr. 159-7208, Nr. 159-7209; 2010, Nr. 76-3867, Nr. 86-4517; 2011, Nr. 86-4161, Nr. 160-7561, Nr. 160-7562, Nr. 160-7563; 2012, Nr. 83-4343)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys), gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai;“.

3. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________