LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 2, 7, 16, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2295

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, Nr. 68-2364, Nr. 116-4322; 2007, Nr. 46-1715, Nr. 140-5762; 2010, Nr. 13-617, Nr. 157-7971; 2012, Nr. 82-4269)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politinė, karinė, žvalgybos, teisėsaugos, mokslo, technikos ir kita informacija, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti grėsmę Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos vientisumui, gynybinei galiai, padaryti žalos valstybės interesams, sukelti pavojų žmogaus gyvybei. Valstybės paslapčių kategorijų sąrašą nustato šis Įstatymas.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tarnybos paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politinė, karinė, žvalgybos, ekonominė, teisėsaugos, švietimo, mokslo, technikos ir kita informacija, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės ar jos institucijų interesams arba sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui, sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Tarnybos paslapčių kategorijų sąrašą nustato šis Įstatymas.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) detali informacija apie technologinių procesų panaudojimą kokybiškai tobulinant ginkluotę, karinę techniką, kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų veikloje naudojamas technines priemones;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) informacija, galinti atskleisti kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių, žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių asmens tapatybę;“.

3. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) detalūs duomenys apie kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių, žvalgybos pareigūnų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, įskaitos duomenis, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, pajamų mokesčių įmokas, šių asmenų ir jų šeimos narių turto ir pajamų deklaravimo duomenys;“.

4. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) detalūs duomenys apie žvalgybos užduotis, žvalgybos institucijų vykdomos veiklos organizavimą, eigą ir rezultatus, metodų, techninių ir kitų priemonių, medžiagų naudojimą, žvalgybos institucijų finansavimą, aprūpinimą, taip pat žvalgybos informacija;“.

5. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) detalūs duomenys apie kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių, įslaptintų žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių vykdomos kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos organizavimą, eigą ir rezultatus, priemonių ir metodų naudojimą, jų finansavimą, materialinį ir techninį aprūpinimą, kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių, įslaptintų žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos metu gauta informacija ir jos pagrindu parengta analitinė informacija;“.

6. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) informacija, kurią esami ar buvę kitų valstybių specialiųjų tarnybų darbuotojai ar slaptieji bendradarbiai savanoriškai suteikė kriminalinės žvalgybos subjektams, žvalgybos institucijoms;“.

7. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24) informacija, susijusi su įslaptintais žvalgybos pareigūnais ir žvalgybos slaptaisiais bendradarbiais, apie jiems taikomas specialias garantijas;“.

8. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25) informacija, susijusi su kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos institucijų veiklą užtikrinančiais ir jai palankias sąlygas sudarančiais juridiniais asmenimis;“.

9. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) informacija apie kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų sąveiką kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos tikslais su savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;“.

10. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) suvestiniai detalizuoti duomenys apie Lietuvos kariuomenės specialiosios paskirties padalinių, kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų materialinį techninį aprūpinimą, kiekybinę ir personalinę sudėtį;“.

11. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) duomenys apie Lietuvos kariuomenės specialiosios paskirties padalinių, kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų tvarkomą jų pareigūnų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, įskaitą ir duomenys apie išvardytų subjektų lėšas jų pareigūnų valstybinio socialinio draudimo įmokoms ir pajamų mokesčių įmokoms;“.

12. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) detalūs duomenys apie Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų, žvalgybos institucijų aprūpinimą ryšio įranga, radijo dažnių ir šaukinių naudojimo tvarką;“.

13. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) suvestiniai detalizuoti duomenys apie Lietuvos kariuomenės, kitų krašto apsaugos sistemos institucijų ir ginkluotųjų pajėgų, vidaus reikalų sistemos institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų, žvalgybos institucijų, Ginklų fondo aprūpinimą ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, kovine technika, specialiosiomis priemonėmis, taip pat informacija apie kriminalinės žvalgybos subjektų aprūpinimą kriminalinės žvalgybos techninėmis priemonėmis, žvalgybos institucijų aprūpinimą žvalgybos institucijų veiklai skirtomis techninėmis priemonėmis;“.

14. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) detalūs duomenys apie ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos, specialiųjų priemonių, kriminalinės žvalgybos subjektų, žvalgybos institucijų veiklai skirtų techninių priemonių gamybos programas ir planus;“.

15. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) detalūs duomenys apie kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų lėšas ir išlaidas kriminalinei žvalgybai ir žvalgybai vykdyti, ginklams, šaudmenims, sprogmenims, kovinei technikai, specialiosioms priemonėms ir operatyvinės veiklos techninėms priemonėms įsigyti;“.

16. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) detalūs duomenys apie krašto apsaugos sistemos institucijų, vidaus reikalų sistemos institucijų, kriminalinės žvalgybos subjektų, žvalgybos institucijų, prokuratūros, Lietuvos banko, Ginklų fondo turimus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką, specialiąsias priemones, kriminalinės žvalgybos technines priemones, žvalgybos institucijų veiklai skirtas technines priemones, taip pat asmens saugos ir aktyviosios ginties, radiacinės ir cheminės saugos, specialiųjų degazavimo priemonių ir inžinerinės technikos saugojimo ir apskaitos normas, paskirstymą ir apsaugos organizavimą;“.

17. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) detalūs duomenys apie kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos organizavimą ir eigą, priemonių ir metodų naudojimą, užduotis, operacijas, jų finansavimą, rezultatus, materialinį ir techninį aprūpinimą, kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos metu gauta informacija, jeigu tokia informacija nepriskiriama valstybės paslaptims, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų parengta analitinė-informacinė medžiaga, kurioje naudojama kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos metu gauta informacija;“.

18. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 27 punktu:

27) informacija apie žvalgybos institucijų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat su užsienio valstybių žvalgybos, saugumo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, jeigu tokia informacija nepriskiriama valstybės paslaptims;“.

19. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 28 punktu:

28) detalūs duomenys apie žvalgybos institucijų lėšas ir išlaidas žvalgybos institucijų veiklai vykdyti, ginklams, šaudmenims, sprogmenims, kovinei technikai, techninėms sistemoms, kitoms priemonėms ir medžiagoms įsigyti;“.

20. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 29 punktu:

29) detalūs duomenys apie žvalgybos institucijų veiklos organizavimą ir eigą, metodų, techninių sistemų, priemonių, medžiagų naudojimą, žvalgybos užduotis, operacijas, jų finansavimą, rezultatus, materialinį ir techninį aprūpinimą, žvalgybos informacija, jeigu tokia informacija nepriskiriama valstybės paslaptims.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio 2 ir 5 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 2 dalies 13 punkte vietoj žodžių „operatyvinis tyrimas“ įrašyti žodžius „kriminalinės žvalgybos tyrimas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už tyčinę nusikalstamą veiką arba jam dėl tokios veikos atliekamas ikiteisminis ar kriminalinės žvalgybos tyrimas;“.

2. 16 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „slaptiesiems operatyvinės veiklos dalyviams, įslaptintiems žvalgybos tarnautojams“ įrašyti žodžius „slaptiesiems kriminalinės žvalgybos dalyviams, įslaptintiems žvalgybos pareigūnams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Asmens patikimumo pažymėjimas ir leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, išduodamas ne ilgesniam kaip 5 metų terminui, o su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui. Šis terminas skaičiuojamas nuo Valstybės saugumo departamento sutikimo išduoti tokį leidimą pasirašymo dienos arba nuo kandidatūros tikrinimą atlikusios institucijos išvados pateikimo dienos, kai leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimas išduodamas slaptiesiems kriminalinės žvalgybos dalyviams, įslaptintiems žvalgybos pareigūnams ir žvalgybos slaptiesiems bendradarbiams.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies 4 punkto pakeitimas

1. 17 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „operatyvinės veiklos metodai ir priemonės, išskyrus operatyvinę apklausą ir duomenų, esančių operatyvinėje įskaitoje“ įrašyti žodžius „kriminalinės žvalgybos metodai ir priemonės, išskyrus apklausą ir duomenų, esančių kriminalinės žvalgybos informacinėje sistemoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą, atsakingam asmeniui pateikia užpildytą nustatyto pavyzdžio klausimyną, rašytinį sutikimą būti tikrinamam. Šis asmuo taip pat pateikia išsamią autobiografiją, jei pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ arba „Slaptai“. Kandidatūros patikrinimo metu siekiama nustatyti, ar nėra šio Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Patikrinimo metu negali būti naudojami kriminalinės žvalgybos metodai ir priemonės, išskyrus apklausą ir duomenų, esančių kriminalinės žvalgybos informacinėje sistemoje, peržiūrą. Prieš priimdamos sprendimą, kandidatūrą tikrinančios institucijos asmenį gali iškviesti pokalbio, pareikalauti raštiškų asmens paaiškinimų ir prireikus, jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu.“

2. 17 straipsnio 3 dalies 4 punkte vietoj žodžio „tarnautojų“ įrašyti žodį „pareigūnų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) slaptųjų kriminalinės žvalgybos dalyvių, įslaptintų žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių – patys paslapčių subjektai;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________